eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Rozliczenie podatku od otrzymanej rekompensaty

Rozliczenie podatku od otrzymanej rekompensaty

2017-06-19 12:54

Rozliczenie podatku od otrzymanej rekompensaty

Okres rozliczeniowy w podatku dochodowym od osób prawnych © vectorfusionart - Fotolia.com

Gdy strony postanowią w umowie, że usługa będzie rozliczana w okresach, to za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie, nie rzadziej niż raz w roku - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 12.06.2017 r. nr 0111-KDIB1-2.4010.55.2017.3.MS.

Przeczytaj także: Przewóz osób kolejką linową: data przychodu podatkowego gdy faktura

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?


Jedynym udziałowcem spółki jest gmina. Na spółkę został nałożony obowiązek świadczenia określonych usług publicznych, polegających m.in. na utrzymaniu czystości i porządku na drogach, placach, parkingach będących mieniem gminy.

Z tytułu wykonywania tych zadań spółka otrzymuje od gminy wynagrodzenie w postaci rekompensaty na pokrycie kosztów wykonania zadań publicznych powiększonych o rozsądny zysk.

Strony umówiły się na miesięczny okres rozliczeniowy. Faktura za świadczone usługi wystawiana jest do 25 dnia rozliczanego miesiąca. Wartość tego wynagrodzenia jest ustalana na podstawie kalkulacji przewidywanej wysokości rekompensaty w danym roku w oparciu o przeprowadzoną analizę, zaś jego wypłata następuje do końca miesiąca, za który jest ono należne. Wartość brutto faktury zawiera w sobie podatek VAT.

Zadano pytanie, w którym momencie należy wykazać przychód z tytułu otrzymanej rekompensaty? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(...) Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm. - dalej: „updop”), przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

Jak stanowi art. 12 ust. 3 updop, za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

fot. vectorfusionart - Fotolia.com

Okres rozliczeniowy w podatku dochodowym od osób prawnych

Okres rozliczeniowy oznacza umownie zdefiniowany powtarzalny przedział czasowy, którego upłynięcie pociąga za sobą obowiązek uregulowania przez dane podmioty wzajemnych zobowiązań finansowych. Gdy strony umówiły się na okresy rozliczeniowe, przychód powstaje w ostatnim dniu każdego takiego okresu.


Zapis art. 12 ust. 3a updop wskazuje, że za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 3, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 3c-3g oraz 3j-3m, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:
1. wystawienia faktury albo
2. uregulowania należności.

Ustawodawca przewidział także szczególną sytuację, gdy strony ustalą, że usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych. Zastosowanie ma wówczas przepis art. 12 ust. 3c updop, zgodnie z którym za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku.

Przepis ten ma zastosowanie w przypadku usług o charakterze ciągłym, gdy strony uzgodnią, że regulowanie wzajemnych należności i zobowiązań między stronami będzie obejmować kolejne wyodrębnione umownie okresy świadczenia tych usług w czasie trwania umowy.

Zgodnie z definicją słownikową (vide: Słownik Języka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN):
• „okres” to m.in. «czas, w którym ma miejsce jakieś zjawisko cykliczne i po jego upływie powtarza się jego przebieg»;
• „rozliczeniowy” to m.in. «dotyczący rozliczenia – uregulowania wzajemnych należności»;
• „rozliczenie” to «uregulowanie wzajemnych należności, zobowiązań między przedsiębiorstwem i dostawcami, dłużnikami i wierzycielami, pracodawcami i pracownikami itp.».

Tym samym pojęcie „http://www.podatki.egospodarka.pl/120799,Umowne-okresy-rozliczeniowe-uslug-kursy-walut-obcych-w-VAT,1,69,1.html okres rozliczeniowy>” oznacza umownie zdefiniowany powtarzalny przedział czasowy, którego upłynięcie pociąga za sobą obowiązek uregulowania przez dane podmioty wzajemnych zobowiązań finansowych, np. miesiąc, kwartał, rok. Skutkiem tego o usługach o jakich mowa w art. 12 ust. 3c updop nie można mówić w przypadku stosunków umownych, które co prawda dotyczą oznaczonego przedziału czasowego, jednakże finansowe rozliczenie całości usługi następuje jednorazowo – nie dochodzi bowiem do periodycznych rozliczeń będących istotą stosowania regulacji art. 12 ust. 3c updop.

W oparciu o wyżej przytoczone przepisy należy wskazać, że zasadniczo przychód należny powstaje w dniu wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego, wykonania usługi lub częściowego wykonania usługi. Jeżeli jednak strony postanowią w umowie, że usługa będzie rozliczana w okresach rozliczeniowych (w przedmiotowej sprawie będzie to miesiąc), to za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie, nie rzadziej niż raz w roku.

Zatem, z uwagi na powyższe, kwota wypłaconej Spółce rekompensaty z tytułu świadczonych przez nią usług, będzie stanowiła przychód na podstawie art. 12 ust. 3c updop. (...)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: