eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Przewóz osób kolejką linową: data przychodu podatkowego gdy faktura

Przewóz osób kolejką linową: data przychodu podatkowego gdy faktura

2015-04-22 12:41

Przewóz osób kolejką linową: data przychodu podatkowego gdy faktura

Kolej linowa © Grzegorz Polak - Fotolia.com

W przypadku, gdy sprzedaż biletów za usługi przewozowe z odroczonym terminem płatności dokumentowana jest fakturą, gdzie sama usługa jest wykonywana po wystawieniu takiego dokumentu, przychód w podatku dochodowym z tego tytułu powstaje w dacie wystawieni faktury - wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 15.04.2015 r. nr IBPBI/2/4510-201/15/SD.

Przeczytaj także: Przychód z dzierżawy nieruchomości tylko raz w roku?

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Spółka zajmuje się przewozem osób za pomocą kolei linowych, wyciągów narciarskich czy innych urządzeń rekreacyjnych na terenie Polski. Do przejazdu uprawnia zakupiony bilet. Sprzedaż biletów jest prowadzona zarówno w kasach biletowych jak i przez Internet. Klienci mogą nabywać zarówno bilety jednorazowe jak i okresowe. Ich sprzedaż ma miejsce przed wykonaniem samej usługi transportowej. W przypadku sprzedaży internetowej klient może pobrać fakturę ze swojego konta w sklepie internetowym.

Zadano pytanie, w którym momencie spółka winna rozpoznać przychód, w sytuacji gdy zakup usługi dokumentowany jest fakturą z odroczonym terminem płatności, zaś z fakturą wydawany jest jednocześnie bilet na przejazd/przejazdy, zaś sama usługa zostanie wykonana w terminie późniejszym? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 851 ze zm., dalej: „ustawa o CIT”), przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe. W myśl postanowień art. 12 ust. 3 ustawy o CIT, przychodami związanymi z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągniętymi w roku podatkowym, są także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

fot. Grzegorz Polak - Fotolia.com

Kolej linowa

W przypadku, gdy sprzedaż biletów za usługi przewozowe z odroczonym terminem płatności dokumentowana jest fakturą, gdzie sama usługa jest wykonywana po wystawieniu takiego dokumentu, przychód w podatku dochodowym z tego tytułu powstaje w dacie wystawienia faktury.


Zatem, przychodem są wszelkie przysporzenia majątkowe o charakterze trwałym, których rzeczywiste otrzymanie, a w niektórych przypadkach już sam fakt, że są należne, powoduje obowiązek zapłaty podatku dochodowego. Co do zasady, o zaliczeniu danego przysporzenia majątkowego do przychodów decyduje definitywny charakter tego przysporzenia w tym sensie, że w sposób ostateczny faktycznie powiększa ono aktywa.

Podstawowe zasady określania daty powstania przychodu związanego z działalnością gospodarczą zostały uregulowane przez ustawodawcę w treści art. 12 ust. 3a ustawy o CIT.

Na mocy tego przepisu, za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 3, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 3c-3g, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:
1. wystawienia faktury albo
2. uregulowania należności.

Przepis ten wprowadza ogólną zasadę decydującą o dacie powstania przychodu. Powstanie przychodu następuje w dniu zaistnienia ww. zdarzeń, a jeżeli wystąpią one po dniu wystawienia faktury, czy po dniu dokonania zapłaty należności, o momencie powstania przychodu decydują te dni, a nie fakt zaistnienia konkretnego zdarzenia.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Spółka w ramach prowadzonej działalności gospodarczej prowadzi m.in. przewóz osób za pomocą kolei linowych, wyciągów narciarskich oraz innych urządzeń rekreacyjnych. Przejazdy odbywają się na podstawie zakupionego biletu uprawniającego do przejazdu. W przypadku sprzedaży na rzecz klientów instytucjonalnych (przedsiębiorców), Wnioskodawca wydaje bilet oraz wystawia fakturę z odroczonym terminem płatności (co do zasady 14 dni od dnia sprzedaży biletu).

Jak już wskazano powyżej, z art. 12 ust. 3a ustawy o CIT wynika, że w przypadku świadczenia usług zasadą generalną jest, że przychód podatkowy powstaje w dniu wykonania usługi jednak nie później niż w dniu wystawienia faktury lub w dniu otrzymania zapłaty za wykonaną usługę.

Zatem, przychód Wnioskodawcy z tytułu sprzedaży biletów (w przypadku wystawienia faktury za usługi przewozowe z odroczonym terminem płatności) powstaje w dacie wystawienia faktury, a więc w momencie zaistnienia najwcześniejszego ze zdarzeń istotnych dla ustalenia momentu powstania przychodu określonych w art. 12 ust. 3a ustawy o CIT. (…)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: