eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Podatek od źródła od biletów lotniczych kupionych u pośrednika

Podatek od źródła od biletów lotniczych kupionych u pośrednika

2017-08-29 13:43

Podatek od źródła od biletów lotniczych kupionych u pośrednika

Jak uniknąć podatku u źródła od biletów lotniczych? © fotofabrika - Fotolia.com

Przy zakupie biletów lotniczych zagranicznych przewoźników, gdy zapłata jest dokonana na rzecz pośrednika mającego siedzibę w Polsce i posiadającego status niezależnego przedstawiciela, nie występuje obowiązek poboru podatku u źródła - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 07.07.2017 r. nr 0111-KDIB1-3.4010.115.2017.2.APO.

Przeczytaj także: Jak uniknąć podatku u źródła od biletów lotniczych?

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?


Spółka zleca swoim pracownikom zagraniczne podróże służbowe, które odbywają się m.in. drogą lotniczą. Spółka korzystała tutaj z usług zagranicznych linii lotniczych, które nie mają w Polsce siedziby ani zarządu. Zakup biletów lotniczych następował jednak od pośrednika krajowego, będącego podmiotem niezależnym od zagranicznych dostawców usług transportowych.

Z zawartej z tym pośrednikiem umowy wynikało, że wyszuka on dla spółki połączenia dające możliwie najwyższe oszczędności. Spółka w zamian będzie płacić mu stałe wynagrodzenie oraz zwracać wszelkie wyłożone środki finansowe, w szczególności koszty biletów lotniczych i innych opłat pobieranych przez dostawców usług. Obowiązek regulowania należności za usługi transportowe u zagranicznych usługodawców spoczywał na pośredniku.

Spółka zadała pytanie, czy dokonując takiego zwrotu kosztów biletów lotniczych pośrednikowi, będzie zobowiązana (jako płatnik) pobrać zryczałtowany podatek dochodowy (tzw. podatek u źródła) od tej wypłaty? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(...) Zakres podmiotowy ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm., dalej „updop”), jest ściśle związany z instytucją ograniczonego i nieograniczonego obowiązku podatkowego. Powstanie obowiązku podatkowego wyznacza bądź siedziba lub zarząd usytuowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (zasada rezydencji), bądź też osiąganie dochodów na tym terytorium (zasada źródła). Zasada ograniczonego obowiązku podatkowego wynika z zasady źródła, która wiąże się z opodatkowaniem dochodu powstałego na terytorium państwa polskiego bez względu na miejsce (kraj), w którym podatnik ma swoją siedzibę lub zarząd, co oznacza opodatkowanie dochodu uzyskanego w Polsce.

fot. fotofabrika - Fotolia.com

Jak uniknąć podatku u źródła od biletów lotniczych?

Zakup biletów lotniczych od zagranicznych przewoźników jest obarczony podatkiem u źródła. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy zakup taki zostanie dokonany nie bezpośrednio od przewoźnika, a jego niezależnego przedstawiciela, który ma siedzibę w Polsce.


Zgodnie z art. 3 ust. 2 updop, podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – ograniczony obowiązek podatkowy.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 4 updop, podatek dochodowy z tytułu przychodów uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej ustala się w wysokości 10% tych przychodów.

Art. 21 ust. 2 updop stanowi, że przepisy ust. 1 stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Przepisy poszczególnych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawierają rozwiązania szczególne w stosunku do przepisów ustaw podatkowych i na podstawie art. 91 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) mają pierwszeństwo przed ustawą, jeżeli ustawy tej nie da się pogodzić z umową.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 updop, osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz w art. 22 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 2, 2b i 2d, w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat, z uwzględnieniem odliczeń przewidzianych w art. 22 ust. 1a-1e. Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji. (...)

Odnosząc powyższe przepisy prawa podatkowego do przedstawionego opisu sprawy stwierdzić należy, że jeżeli płatność z tytułu zakupu biletów lotniczych została dokonana na rzecz niezależnego przedstawiciela mającego siedzibę w Polsce, pośredniczącego w wykonaniu usługi przez przewoźnika zagranicznego, czyli w sytuacji, w której Pośrednik jest przedstawicielem niezależnym, to w takim przypadku, nie będzie miał zastosowania art. 21 ust. 1 updop. Jednocześnie, Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłacanych należności.(...)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: