eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Mały podatnik w CIT: spółka z o.o. jako wspólnik spółki komandytowej

Mały podatnik w CIT: spółka z o.o. jako wspólnik spółki komandytowej

2018-01-22 12:19

Mały podatnik w CIT: spółka z o.o. jako wspólnik spółki komandytowej

Spółka z o.o. i komandytowa jako mały podatnik w CIT © Andrey Popov - Fotolia.com

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą mogą, po spełnieniu pewnych warunków, skorzystać z przywilejów jakie daje im status małego podatnika. W świetle regulacji zawartych w art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej jako ustawa o PDOP), podatnicy posiadający status małego podatnika mogą skorzystać z preferencyjnej stawki podatku wynoszącej 15%. Przysługuje im także możliwość dokonywania jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od niektórych środków trwałych do kwoty 50 tys. euro rocznie (art. 16k ust. 7 ustawy o PDOP) Status małego podatnika daje również możliwość wyboru kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek (art. 25 ust. 1b ustawy o PDOP).

Przeczytaj także: 9% CIT dla spółki komandytowej w 2021 r.

Z definicji zawartej w art. 4a pkt 10 ustawy o PDOP wynika, że małym podatnikiem jest podatnik, którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro, przy czym przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1 000 zł.

Co istotne, w celu ustalenia statusu małego podatnika należy brać pod uwagę przychód osiągnięty w ubiegłym roku podatkowym, jaki pochodzi wyłącznie ze sprzedaży. Przepisy ustawy o PDOP nie wskazują natomiast co należy rozumieć przez sformułowanie „wartość przychodu ze sprzedaży”.
Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, wyrażonym w interpretacji indywidualnej z 3.06.2014 r., (znak: ILPB4/423-131/14-2/ŁM) przy obliczaniu wskazanego limitu „należy uwzględnić wszelkie przychody ze sprzedaży danego podatnika, w tym także zwolnione od podatku dochodowego, z wyłączeniem przychodów osiąganych z innego tytułu niż sprzedaż, np. uzyskane odszkodowania, odsetki od środków finansowych na rachunku bankowym, dotacje, dopłaty lub refundacje kosztów.”

fot. Andrey Popov - Fotolia.com

Spółka z o.o. i komandytowa jako mały podatnik w CIT

Mali podatnicy mają prawo do szeregu preferencji w CIT, takie jak rozliczenia kwartalne, amortyzacja jednorazowa, niższa stawka CIT. Status ten mają spółki, których przychody ze sprzedaży nie przekraczają określonego limitu. Jeżeli spółka taka jest jednocześnie wspólnikiem spółki komandytowej, to w limicie mieści się zarówno przychód spółki z o.o. jak i przypadający na nią udział w przychodzie spółki komandytowej.


Dokonując analizy przesłanek, których spełnienie umożliwia uzyskanie statusu małego podatnika należy odnieść się do sytuacji, w której status ten będzie chciał uzyskać wspólnik – na przykład spółka z o.o., uzyskujący zyski z tytułu udziału w spółce osobowej. W takim przypadku powstaje bowiem pytanie, czy zyski ze sprzedaży prowadzonej przez tą spółkę (spółkę transparentną podatkowo) należy uwzględnić dla potrzeb ustalenia statusu małego podatnika wspólnika.

W przypadku podmiotów będących wspólnikami spółek osobowych, należy mieć na uwadze, że dochody ze spółek osobowych przypisuje się wspólnikom tych spółek proporcjonalnie do posiadanych w nich udziałów. Jeżeli działalność gospodarczą prowadzi spółka niebędąca osobą prawną, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce uznaje się za przychody z działalności gospodarczej (art. 5 ust. 1 i 3 ustawy o PDOP). W rezultacie przychody ze sprzedaży prowadzonej przez spółkę osobową należy w odpowiedniej proporcji zaliczyć do przychodów z działalności gospodarczej wspólnika oraz uwzględnić ten przychód dla potrzeb ustalenia statusu małego podatnika, o którym mowa w art. 4a pkt 10 ustawy o PDOP.
W efekcie wspólnik może korzystać ze statusu małego podatnika, jeżeli osiągnięte przez niego przychody ze sprzedaży oraz przypisane mu przychody ze sprzedaży dokonywanej przez spółkę osobową nie przekroczyły łącznie limitu 1.200.000 euro.

Podobnie uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 29.03.2017 r. (znak: 2461-IBPB-1-3.4510.19.2017.1.TS), stwierdzając, że „dla potrzeb ustalenia statusu „małego podatnika”, o którym mowa w art. 4a pkt 10 updop, należy brać pod uwagę wartość całej sprzedaży, dokonywanej przez Spółkę, która w rozpatrywanej sprawie jest podatnikiem zarówno w odniesieniu do wypracowanego przez siebie dochodu (opodatkowanie na poziomie samej Spółki), jak i w odniesieniu do dochodu uzyskiwanego ze sprzedaży dokonywanej przez spółkę komandytową, proporcjonalnie do posiadanych w niej udziałów (opodatkowanie na poziomie wspólników spółki komandytowej). Reasumując, w celu ustalenia statusu podatnika, należy wziąć pod uwagę zarówno przychody ze sprzedaży dokonywanej przez samą Spółkę, jak i sprzedaż dokonywaną przez spółkę komandytową, w której Wnioskodawca jest wspólnikiem.”

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: