eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej w podatku dochodowym

Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej w podatku dochodowym

2018-05-30 13:29

Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej w podatku dochodowym

Kiedy podatek od wypłaconego ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej? © Evgeniy Kalinovskiy - Fotolia.com

Jak wynika z przepisów prawa pracy, do obowiązków pracodawcy należy nie tylko nieodpłatne dostarczenie pracownikowi odzieży oraz obuwia roboczego, ale również zapewnienie, aby stosowane środki ochrony indywidualnej posiadały właściwości ochronne i użytkowe.

Przeczytaj także: Własna odzież robocza pracownika: ekwiwalent zwolniony z PIT

Pracodawca zobowiązany jest zatem do prania, konserwacji, naprawy, odpylania czy też odkażania odzieży roboczej. W sytuacji, gdy pracodawca nie może zapewnić prania odzieży roboczej, winny jest wypłacić pracownikowi ekwiwalent pieniężny za poniesione w tym celu koszty. Wypłacony w ten sposób ekwiwalent stanowi przychód podatkowy pracownika, który może jednak pod pewnymi warunkami skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej jako ustawa o PDOF), przychodami ze stosunku pracy są nie tylko wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe oraz różnego rodzaju dodatki i nagrody, ale również inne przysporzenia majątkowe, takie jak świadczenia nieodpłatne lub świadczenia częściowo odpłatne.
W oparciu o przywołaną regulację, uznaje się, iż co do zasady do przychodów ze stosunku pracy zalicza się każde świadczenie, które pracownik otrzymał w związku z faktem pozostawania w stosunku pracy z pracodawcą.

Dla określenia konsekwencji podatkowych należy jednak zwrócić uwagę, że obowiązek zapewnienia pracownikowi odzieży ochronnej oraz jej prania wynika z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (art. 2376 k.p. w zw. z art. 2379 k.p.).

Jak stanowi z kolei art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o PDOF, wolne od podatku dochodowego są świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia, przysługujące na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, jeżeli zasady ich przyznawania wynikają z odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw.
W oparciu o przywołaną regulację, zwolnieniu z opodatkowania podlegają te świadczenia, które zostały przyznane na zasadach wynikających z odpowiednich przepisów prawa pracy (w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy), a ponadto spełniają one warunki i wymagania stawiane przez te przepisy.

fot. Evgeniy Kalinovskiy - Fotolia.com

Kiedy podatek od wypłaconego ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej?

Pracodawca jest zobowiązany nie tylko udostępnić pracownikom niezbędną odzież roboczą, ale także dbać o jej czystość. Ten obowiązek (pranie) może jednak przerzucić na pracownika, wypłacając mu stosowny ekwiwalent. Ekwiwalent taki stanowi przychód pracownika, ale gdy odpowiada on rzeczywistym kosztom poniesionym w związku z utrzymaniem odzieży roboczej w czystości, przychód ten jest zwolniony z podatku


Mając na uwadze powyższe regulacje należy stwierdzić, że ekwiwalent za pranie odzieży roboczej może korzystać ze zwolnienia z opodatkowania. Jego wysokość powinna być jednak obliczona z uwzględnieniem wszystkich ponoszonych przez pracownika kosztów.
W przypadku bowiem, gdy wypłacana kwota pieniężna za pranie odzieży roboczej określana jest z góry, w oderwaniu od kosztów jakie faktycznie ponosi pracownik, wówczas kwota ta posiada cechy ryczałtu, który zdaniem organów podatkowych nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na gruncie art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o PDOF.

Należy przy tym wskazać, że skorzystanie ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o PDOF nie jest uzależnione od każdorazowego dokumentowania ponoszonych przez pracownika kosztów związanych z praniem odzieży roboczej. Ekwiwalent może bowiem stanowić kwota stała, której wysokość musi jednak uwzględniać rzeczywiście poniesione koszty (zob. wyrok SN z 19.04.2017 r., sygn. akt: II UK 198/16). Zgodnie z powyższym, przy ustalaniu stałej kwoty ekwiwalentu należy uwzględnić ceny wody, energii, środków czystości itp. lub też ustalić ją w oparciu o uśrednione ceny prania poszczególnych części odzieży, stosowane przez pralnie komercyjne w miejscowości, w której położony jest zakład pracy.

Kwotę stałą można także określić na podstawie wzajemnego porozumienia pracodawcy z pracownikami (zob. interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 3.04,2017 r., znak: 1462-IPPB4.4511.81.2017.1.IM, Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 17.01.2017 r., znak: 1462-IPPB4.4511.1259.2016.2.AK oraz Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 8.08.2013 r., znak: IBPBII/1/415-527/13/MK).

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: