eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Warunki umorzenia mikropożyczki z Funduszu Pracy

Warunki umorzenia mikropożyczki z Funduszu Pracy

2020-05-26 13:38

Warunki umorzenia mikropożyczki z Funduszu Pracy

Pamiętaj! Mikropożyczka nie umorza się automatycznie, a pod warunkami © pressmaster - Fotolia.com

5.000 zł - taką kwotę w ramach pożyczki z Funduszu Pracy mogą otrzymać mikroprzedsiębiorcy. Pożyczka ta po trzech miesiącach może zostać umorzona. Aby jednak do tego doszło, należy pamiętać o bardzo ważnym warunku.

Przeczytaj także: Tarcza antykryzysowa: Mikropożyczka w PIT/CIT/VAT

Przedsiębiorca, który chce skorzystać z umorzenia mikropożyczki, musi w ciągu 14 dni po upływie trzech miesięcy od jej otrzymania oświadczyć, że nadal prowadzi działalność.

Jednorazowa pożyczka w wysokości 5 tys. zł z Funduszu Pracy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, ma ulżyć firmom w tych trudnych czasach. Ustawodawca wskazuje tutaj, że pożyczka ta ma (przynajmniej częściowo) przeciwdziałać negatywnym skutkom COVID-19.
Nie każdy może skorzystać z mikropożyczki. Została ona przewidziana jedynie dla mikroprzedsiębiorców. Tym jest przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:
 • zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
 • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Pierwotnie mikropożyczka była przewidziana jedynie dla tych mikro firm, które zatrudniają pracowników, zaś warunkiem jej umorzenia było utrzymanie stanu zatrudnienia. Z czasem jednak rozszerzono możliwość ubiegania się o nią przez przedsiębiorców niezatrudniających pracowników, zaś jako warunek umorzenia wskazano utrzymanie firmy przez 3 miesiące.

Pożyczka na wniosek


Aby otrzymać pożyczkę, należy o nią wystąpić. W tym celu mikroprzedsiębiorca winien złożyć wniosek do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

fot. pressmaster - Fotolia.com

Pamiętaj! Mikropożyczka nie umorza się automatycznie, a pod warunkami

Mikropożyczka dla mikroprzedsiębiorcy z Funduszu Pracy to 5.000 zł dodatkowego wsparcia w czasie pandemii koronawirusa. Pożyczka ma to do siebie, że trzeba ją oddać wraz z odsetkami. Tak jest i w tym przypadku. Niemniej tutaj oprocentowanie jest bardzo korzystne, a dodatkowo przy spełnieniu określonych warunków, pożyczka może zostać umorzona.


Jak już wskazaliśmy wyżej, maksymalna kwota pożyczki wynosi 5.000 zł. Jej oprocentowanie jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP. Okres spłaty pożyczki nie może tutaj przekroczyć 12 miesięcy, przy czym przez pierwsze 3 miesiące (od dnia udzielenia pożyczki) występuje karencja w spłacie kapitału i odsetek. Mówiąc innymi słowy, przez pierwsze trzy miesiące pożyczka nie jest w ogóle spłacana. Rada Ministrów może przy tym, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia, przedłużyć okres spłaty pożyczki, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.
Wniosek o udzielenie pożyczki można złożyć w postaci papierowej bądź elektronicznej (to ostatnie rozwiązanie preferują urzędy pracy), podpisując go podpisem kwalifikowanym bądź profilem zaufanym.
We wniosku o udzielenie pożyczki mikroprzedsiębiorca oświadcza, że:
 • zapoznał się z zasadami ubiegania się o środki funduszu pracy na pozyskanie pożyczki dla mikroprzedsiębiorcy,
 • wszystkie informacje, które zawarł we wniosku, oraz dane zamieszczone w załączonych dokumentach są prawdziwe,
 • jest mikroprzedsiębiorcą w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo Przedsiębiorców,
 • prowadził działalność gospodarczą przed 1 marca 2020 r.,
 • nie otrzymał nigdy wcześniej mikropożyczki (tj. nie ubiega się o nią drugi raz),
 • nie złożył wniosku w innym urzędzie pracy (analogicznie nie ubiega się o nią drugi raz),
 • zobowiązuje się do wykorzystania środków z pożyczki zgodnie z jej przeznaczeniem.

Pieniądze są wypłacane w ciągu 2 dni roboczych od dnia podpisania umowy przez obie strony, na rachunek wskazany przez pożyczkobiorcę we wniosku. Jak to wygląda w praktyce? Z uwagi na ograniczoną dostępność urzędów pracy dla klientów w czasie pandemii, do wniosku o udzielenie pożyczki dołącza się 2 podpisane egzemplarze umowy pożyczki, z których to jeden, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, jest odsyłany pożyczkobiorcy, a drugi pozostaje w urzędzie pracy.

Po trzech miesiącach umorzenie


Zgodnie z pierwszym zamysłem, mikropożyczka miała być kierowana jedynie do przedsiębiorców zatrudniających pracowników, a warunkiem jej umorzenia było utrzymanie stanu zatrudnienia. Ostatecznie jednak (nowelizacja przepisów z 18 kwietnia 2020 r.) uprawniony został do niej każdy mikroprzedsiębiorca, czyli również ten, który pracowników nie zatrudnia, zaś warunkiem umorzenia jest utrzymanie działalności gospodarczej.

Przez jaki czas firmę trzeba prowadzić, aby spełnić warunki umorzeni? – 3 miesiące liczone od dnia udzielenia pożyczki.
Ważne
Ten warunek (czyli utrzymania firmy, a nie miejsc pracy) stosuje się także do pożyczek, które otrzymano, bądź o które złożono wnioski jeszcze przed nowelizacją przepisów.

Pożyczka taka jednak nie zostanie umorzona automatycznie. Wymaga ingerencji przedsiębiorcy.
Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu. Wniosek taki należy złożyć w ciągu 14 dni od upływu 3 miesięcy od udzielenia pożyczki.

We wniosku o umorzenie pożyczki należy złożyć oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia. Oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Reasumując, aby skorzystać z umorzenia pożyczki, przedsiębiorca musi spełnić niejako 3 warunki:
 • prowadzić firmę przez co najmniej 3 miesiące od dnia udzielenia pożyczki
 • wystąpić z wnioskiem o umorzenie pożyczki w ciągu 14 dni liczonych od upływu 3 miesięcy od udzielenia pożyczki
 • oświadczyć (pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń), że prowadził firmę przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Wskazany wyżej wniosek o umorzenie pożyczki wraz z oświadczeniem stanowi załącznik do umowy pożyczki. Nie trzeba tutaj zatem samodzielnie tworzyć odrębnego pisma. Ważny jednak jest termin złożenia takiego wniosku, a więc dopiero po spełnieniu kryterium prowadzenia działalności gospodarczej przez 3 miesiące od dnia udzielenia pożyczki oraz w ciągu 14 dni od tego terminu, co wynika wprost z umowy pożyczki.

Pieniądze fizycznie trzeba wydać


Zgodnie z wolą ustawodawcy, pieniądze z mikropożyczki mają być przeznaczone na „pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej”.

Co zatem można z nich sfinansować? – wszystko co ma związek z działalnością gospodarczą, czyli np. czynsz, opłaty za energię elektryczną, wynagrodzenia w przypadku zatrudniania pracowników (o ile nie jest ono sfinansowane z innego wsparcia, leasing, ubezpieczenie, zakup towaru, maszyn, urządzeń itp. Przykładowego katalogu wydatków nie ma, zaś przedstawiciele władzy w tym zakresie udzielają lakonicznych odpowiedzi.

Pieniądze jednakże trzeba fizycznie wydać na potrzeby firmy, a nie np. wpłacić na konto oszczędnościowe czy przeznaczyć na wakacje bądź zakup telewizora do domu. Przedsiębiorca w razie kontroli będzie musiał udowodnić, że właściwie pieniądze spożytkował. Warto zatem gromadzić co najmniej dowody zakupu (w postaci chociażby faktur czy rachunków) oraz potwierdzenia ich zapłat (gdy stanowią one odrębne dokumenty).

A co z podatkami?


Otrzymanie pożyczki, podobnie jak jej spłata (w części kapitałowej) – jest neutralne podatkowo. Nie skutkuje zatem zarówno powstaniem przychodu (z tytułu otrzymania pożyczki) jak i kosztu jego uzyskania (w przypadku spłaty). Kosztem podatkowym mogą być tutaj płacone odsetki.

A co w przypadku umorzenia pożyczki? Tutaj wszelkie wątpliwości rozwiały przepisy tarczy antykryzysowej. Przychód z tytułu umorzenia pożyczki nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 15zzd ust. 10 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych).

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: