eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Praca obcokrajowca spoza UE: koszty legalizacji pobytu w Polsce

Praca obcokrajowca spoza UE: koszty legalizacji pobytu w Polsce

2018-07-30 13:47

Praca obcokrajowca spoza UE: koszty legalizacji pobytu w Polsce

Legalne zatrudnienie cudzoziemca w Polsce © Drobot Dean - Fotolia.com

Ustawa o cudzoziemcach przewiduje odpowiednią procedurę wydawania zezwolenia na pobyt czasowy, uwzględniającą okoliczności i przyczyny ubiegania się o takie zezwolenie (m.in. studia i nauka, działalność gospodarcza). Proces legalizacji pobytu wszczyna cudzoziemiec ponosząc płynące z tego tytułu koszty. Zaś samo zezwolenie może również obejmować zgodę na podejmowanie pracy na terenie Polski.

Przeczytaj także: Mieszkanie dla pracownika w podatku dochodowym

Z powyższego wynika, że pracodawca nie ma prawnego obowiązku finansowania pozyskania przez pracownika takiego zezwolenia. Poniesienie wskazanego kosztu jest dla pracodawcy w pełni uznaniowe i zależne od ukształtowanej polityki socjalnej przedsiębiorstwa oraz rodzaju relacji z pracownikami.

Koszty uzyskania przychodów


Co do zasady, zwrot kosztów poniesionych przez pracownika w związku z legalizacją pobytu czasowego stanowi dla pracodawcy czynność celową i kluczową z perspektywy prowadzonej działalności gospodarczej. Zatrudniając pracownika, można liczyć na realną korzyść wynikającą z zawartego stosunku pracy. Tym samym pracodawca ponosi koszty w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodu lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów (art. 15 ust. 1 ustawy o PDOP).

Aby jednak powyższa kwalifikacja stała się zasadna, omawiane świadczenie pieniężne, do realizacji którego przepisy prawne nie obligują pracodawcy, powinno zostać wskazane w zawartej z pracownikiem umowie lub porozumieniu. Inaczej bowiem zwrot wydatków ukierunkowany na uzyskanie przez pracownika stosownego zezwolenia nie będzie słuszny z perspektywy art. 15 ust. 1 ustawy o PDOP.

fot. Drobot Dean - Fotolia.com

Legalne zatrudnienie cudzoziemca w Polsce

Cudzoziemca starający się o pracę w Polsce, na ogół ponosi z tego tytułu określone koszty (związane z przeprowadzeniem procedury uzyskania pozwolenia na pracę). Do poniesienia tych kosztów nie jest zobligowany pracodawca, ale dobrowolnie może się do tego zobowiązać. Gdy strony umowy tak postanowią, zwrot takich wydatków cudzoziemcowi będzie dla pracodawcy kosztem. Z drugiej jednak strony cudzoziemiec uzyska przychód podlegający opodatkowaniu.


Przychód pracownika


Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej jako ustawa o PDOF), źródłem przychodu jest stosunek pracy. Z kolei art. 12 ust. 1 ustawy o PDOF stanowi, iż przychodami ze stosunku pracy są wszelkie wypłaty pieniężne oraz wartości pieniężne, świadczenia w naturze, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Ustawa o PDOF zakłada, że przychód ze stosunku pracy może mieć charakter pieniężny i taką właściwość posiada omawiane świadczenie. Przychód rozumiany jako pewne przysporzenie powinien mieć charakter rzeczywisty i powodować przysporzenie majątkowe pracownika w postaci zwiększenia aktywów albo zmniejszenia pasywów.
Należy stwierdzić, iż dokonany przez pracodawcę na rzecz pracownika będącego cudzoziemcem zwrot kosztu udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy, rodzi po stronie pracownika powstanie przychodu ze stosunku pracy. Kwotę dokonanego zwrotu za poniesione wydatki należy więc doliczyć do pozostałych przychodów ze stosunku pracy i opodatkować na zasadach dla nich właściwych.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: