eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Pilot samolotu może płacić ryczałt ewidencjonowany

Pilot samolotu może płacić ryczałt ewidencjonowany

2018-12-24 09:03

Pilot samolotu może płacić ryczałt ewidencjonowany

Pilotowanie samolotów z niższym podatkiem © gstockstudio - Fotolia.com

Świadczone usługi w zakresie transportu lotniczego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej mogą być opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym, zaś właściwą dla nich stawką podatku jest 8,5% - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 20.12.2018 r. nr 0115-KDIT3.4011.508.2018.1.DP.

Przeczytaj także: Stawka ryczałtu ewidencjonowanego dla usług biurowych

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?


Wnioskodawca jest zawodowym pilotem samolotów pasażerskich obecnie pilotuje samoloty w lotach międzynarodowych na rzecz przewoźnika zagranicznego. W nowym roku zamierza jednak rozpocząć działalność gospodarczą zarejestrowaną w Polsce, a polegającą na świadczeniu usług pilota samolotowego w transporcie pasażerskim krajowych i międzynarodowym, ale na rzecz przewoźnika polskiego, który nie jest jego pracodawcą. Samoloty będzie udostępniał zleceniodawca. Opisane usługi mieszczą się w grupowaniu PKWiU 51.10.1

Wnioskodawca zadał pytanie, czy może skorzystać z opodatkowania http://www.podatki.egospodarka.pl/152713,Najem-prywatny-2019-bedzie-mniej-obowiazkow-na-ryczalcie-ewidencjonowanym,1,68,1.html ryczałtem ewidencjonowanym> prowadzonej firmy? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) W myśl art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 2157, z późn. zm.), ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Przy czym w myśl art. 4 ust. 1 pkt 12 tej ustawy, przez pozarolniczą działalność gospodarczą należy rozumieć pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

fot. gstockstudio - Fotolia.com

Pilotowanie samolotów z niższym podatkiem

Usługi polegające na pilotowaniu samolotu nie są wyłączone z możliwości ich opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym, a właściwa dla nich stawka ryczałtu, to 8,5%. Jeżeli tylko zatem usługi takie nie będą świadczone na rzecz byłego/obecnego pracodawcy, prowadzona działalność gospodarcza może korzystać z preferencji w PIT.


Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, pod pojęciem „działalności usługowej”, należy rozumieć pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1293 i 1435 oraz z 2009 r. poz. 256 i 1753) wydanym na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1068 oraz z 2017 r. poz. 60), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1509, z późn. zm.), ilekroć w ustawie jest mowa działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej, oznacza to działalność zarobkową:
a. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
b. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
c. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych
- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, osoby fizyczne osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Podkreślić jednakże należy, że u osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzależniona jest od niewystąpienia przesłanek negatywnych określonych w art. 8 ww. ustawy.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników osiągających w całości lub w części przychody z tytułu świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy.

Należy zwrócić uwagę, że możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług. Wobec tego, dla zastosowania właściwej stawki ryczałtu do przychodów uzyskanych z prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej konieczne jest każdorazowe przypisanie rodzaju wykonywanych czynności do określonego grupowania PKWiU.

Zgodnie z zasadami metodycznymi Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, każdą usługę należy zaliczyć do odpowiedniego grupowania zgodnie z jej charakterem, niezależnie od symbolu, pod którym został zakwalifikowany wykonujący usługę podmiot gospodarczy w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej.

Kwalifikacji poszczególnych przychodów ze świadczonych usług do określonego symbolu PKWiU dokonuje sam podatnik. Kwestii tej nie regulują przepisy prawa podatkowego, a tylko te przepisy zgodnie z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej mogą być przedmiotem interpretacji indywidualnej.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b ww. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1, 2, 4 i 5 oraz załącznika nr 2 do ustawy. (…)

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że działalność Wnioskodawcy
Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz obowiązujące uregulowania prawne stwierdzić należy, że skoro świadczone przez Wnioskodawcę usługi mieszczą się w grupowaniu PKWiU 51.10.1 - transport lotniczy, to – ze względu na to, że usługi te, nie zostały wymienione w załączniku nr 2 do ww. ustawy, tj. w wykazie usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, oznaczonych według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług – przychody z tytułu świadczenia przez Wnioskodawcę usług pilota samolotowego w transporcie pasażerskim krajowym i międzynarodowym mogą być opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne 8,5% stawką ryczałtu. Z wniosku nie wynika bowiem by zaistniały przesłanki do wyłączenia z możliwości skorzystania z tej formy opodatkowania.(…)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: