eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Usługi biurowe na ryczałcie ewidencjonowanym

Usługi biurowe na ryczałcie ewidencjonowanym

2019-04-19 13:37

Usługi biurowe na ryczałcie ewidencjonowanym

Sekretarka z własną firmą na ryczałcie © bnenin - Fotolia.com

Świadczone w ramach działalności gospodarczej usługi związane z administracyjną obsługą biura klienta mogą być opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych stawką 8,5% - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 17.04.2019 r. nr 0112-KDIL3-1.4011.88.2019.1.AG.

Przeczytaj także: Revenue manager czyli obsługa biura na ryczałcie ewidencjonowanym

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?


Wnioskodawca prowadzi firmę zajmującą się świadczeniem usług związanych z administracyjną obsługą biura (82.11.Z). W jej ramach wykonuje on na rzecz swojego kontrahenta (innej firmy) regularne i rutynowe czynności polegające na codziennej administracji i obsłudze biura kontrahenta, tzn.:
• prowadzi ewidencję magazynowo-księgową kontrahenta (wprowadzanie towarów do programu księgowo-magazynowego, generowanie dokumentów PZ);
• obsługuje Sklep Internetowy kontrahenta (edycja Sklepu Internetowego, obsługa email, edycja zamówień, obsługa zwrotów i reklamacji), w tym zamieszcza towary przeznaczone do sprzedaży w witrynie Sklepu Internetowego kontrahenta;
• drukuje zamówienia klientów kontrahenta do realizacji;
wystawia faktury na zlecenie kontrahenta;
• wystawia towary kontrahenta na aukcjach internetowych, w tym na stronie internetowej x.pl;
• jest odpowiedzialna za porządek i czystość w biurze kontrahenta;
• kontroluje czystość produktów wysyłanych do klientów kontrahenta;
• sporządza protokoły uszkodzeń towarów oraz sprawuje bieżącą kontrolę magazynu kontrahenta;
• kontroluje i przecenia tzw. produkty niesprzedawalne kontrahenta;
• kontroluje zobowiązania i należności od kontrahentów (pilnowanie i ponaglanie w przypadku niedochowania terminu zapłaty, zlecanie przelewów za zakupione towary oraz drukowanie potwierdzeń pod faktury);
• kontroluje narzut na towarach kontrahenta według ustalonej skali oraz dokonuje ich korekty;
• tworzy cenniki hurtowe na podstawie stanu magazynowego;
• tworzy prognozy sprzedaży (na podstawie zebranych danych z systemu sprzedaży oraz trendów panujących w danym roku);
• prowadzi ewidencję czasu pracy pracowników i współpracowników kontrahenta;
• kontroluje daty ważności towarów należących do kontrahenta;
• sporządza na zlecenie kontrahenta analizy: sprzedaży, zysku, narzutu.

fot. bnenin - Fotolia.com

Sekretarka z własną firmą na ryczałcie

Czy przedsiębiorca, który zajmuje się obsługą biurową innej firmy może skorzystać z opodatkowania ryczałtem. Mowa tutaj m.in. o usługach polegających na prowadzeniu ewidencji magazynowo-księgowej, wystawiania faktur, towarów na aukcjach internetowych, a nawet kontroli zobowiązań i należności wobec kontrahentów. Organ podatkowy uznał, że jak najbardziej, a właściwa będzie tutaj 8,5% stawka ryczałtu.


Innych usług zainteresowany nie wykonuje. Zgodnie z opinią otrzymaną z Urzędu Statystycznego, działalność polegająca m.in. na wykonywaniu usług administracyjno-biurowych prowadzonych na zlecenie mieści się w ugrupowaniu PKD 82.11.Z „Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura”, a usługi wykonywane na rzecz podmiotu trzeciego mieszczą się w grupowaniu 82.11.10.0 „usługi związane z administracyjną obsługą biura”. Wnioskodawca zadał pytanie, czy może skorzystać z opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) W myśl art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2019 r., poz. 43), ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Przy czym w myśl art. 4 ust. 1 pkt 12 tej ustawy, przez pozarolniczą działalność gospodarczą należy rozumieć pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

Zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1509, z późn. zm.), ilekroć w ustawie jest mowa działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej, oznacza to działalność zarobkową:
a. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
b. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
c. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych
‒ prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, osoby fizyczne oraz przedsiębiorstwa w spadku osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, pod pojęciem „działalności usługowej”, należy rozumieć pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1293 i 1435 oraz z 2009 r. poz. 256 i 1753) wydanym na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 997, 1000, 1629, 1669), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.
Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług pod pojęciem usług rozumie:
• wszelkie czynności świadczone na rzecz jednostek gospodarczych prowadzących działalność o charakterze produkcyjnym, nie tworzące bezpośrednio nowych dóbr materialnych - usługi na rzecz produkcji;
• wszelkie czynności świadczone na rzecz jednostek gospodarki narodowej oraz na rzecz ludności, przeznaczone dla celów konsumpcji indywidualnej, zbiorowej i ogólnospołecznej.

Kwalifikacji poszczególnych przychodów ze świadczonych usług do określonego symbolu PKWiU dokonuje sam podatnik. Kwestii tej nie regulują przepisy prawa podatkowego, a tylko te przepisy zgodnie z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej mogą być przedmiotem interpretacji indywidualnej.

Stosownie do art. 6 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej „spółką”.

W myśl art. 6 ust. 4 pkt 1 ww. ustawy, podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy:
a. uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 250 000 euro, lub
b. uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 250 000 euro.

Zgodnie natomiast z treścią art. 6 ust. 4 pkt 2 tej ustawy, podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1 (tj. pozarolniczej działalności gospodarczej), jeżeli rozpoczną wykonywanie działalności w roku podatkowym i nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej - bez względu na wysokość przychodów.

Zauważyć należy, iż u osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzależniona jest od niewystąpienia przesłanek negatywnych określonych w art. 8 ww. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników:
1. opłacających podatek w formie karty podatkowej na zasadach określonych w rozdziale 3,
2. korzystających, na podstawie odrębnych przepisów, z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego,
3. osiągających w całości lub w części przychody z tytułu:
a. prowadzenia aptek,
b. działalności w zakresie udzielania pożyczek pod zastaw (prowadzenie lombardów),
c. działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,
d. prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie wolnych zawodów innych niż określone w art. 4 ust. 1 pkt 11,
e. świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy,
f. działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych,
4. wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii,
5. podejmujących wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej:
a. samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem,
b. w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków,
c. samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka
− jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Zgodnie z treścią art. 8 ust. 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, jeżeli podatnik prowadzący działalność samodzielnie lub w formie spółki, który wybrał opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyska z tej działalności przychody ze sprzedaży towarów handlowych lub wyrobów lub ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub jeden ze wspólników:
1. wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy lub
2. wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym
– w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i, poczynając od dnia uzyskania tego przychodu do końca roku podatkowego, opłaca podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Jak już wyżej wskazano, stosownie do art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e) ww. ustawy opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników osiągających w całości lub w części przychody z tytułu świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy.

Załącznik nr 2 do ustawy - o którym mowa w cytowanym art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e) - stanowi „Wykaz usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, oznaczonych według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług”. (…)

Mając na uwadze powyższe informacje należy zauważyć, że usługi, wykonywane przez Wnioskodawcę, sklasyfikowane odpowiednio pod symbolem PKWiU 82.11.10.0. nie zostały wymienione w załączniku nr 2 do ustawy, wobec tego świadczenie tych usług nie wyłącza Wnioskodawcy z możliwości opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1, 2, 4 i 5 oraz załącznika nr 2 do ustawy.

Podsumowując, świadczone przez Wnioskodawcę w ramach działalności gospodarczej usługi związane z administracyjną obsługą biura oznaczone symbolem PKWiU 82.11.10.0., mogą być opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Właściwą dla opodatkowania tych usług jest przewidziana w cytowanym uprzednio art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, stawka 8,5% przychodów. (…)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: