eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Formularze zeznań podatkowych za rok 2018

Formularze zeznań podatkowych za rok 2018

2019-01-15 13:14

Formularze zeznań podatkowych za rok 2018

Czy zmieniają się wzory rocznych PIT 2018? © Pio Si - Fotolia.com

Prawidłowe wypełnienie PIT-a za 2018 r. należy rozpocząć od wyboru stosownych formularzy. Mowa tutaj oczywiście o formularzu podstawowym oraz wymaganych załącznikach. To, którą deklarację wypełnić, uzależnione jest od rodzaju uzyskiwanych przychodów/dochodów oraz rozliczanych ulg. Warto też pamiętać, że rok 2019 przyniósł zmiany w terminach składania PIT-ów.

Przeczytaj także: Zawieszenie/likwidacja firmy a sprzedaż środka trwałego w PIT

Symbole zeznań podatkowych nie zmieniły się w stosunku do roku ubiegłego. Otrzymały one jednak nowe wersje oraz zostały doposażone o dodatkowe informacje. Należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby do rozliczenia podatku użyć aktualnej wersji druków do tego przeznaczonych. Urząd skarbowy nie przyjmie zeznania sporządzonego na nieprawidłowym rozliczeniu (w tym także co do samej jego wersji). Błędnej wersji nie da się też złożyć elektronicznie.

Ryczałt ewidencjonowany i karta podatkowa, czyli rozliczenie PIT do końca stycznia 2019 r.


Na pierwszy ogień standardowo idą podatnicy podlegający pod ustawę o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a więc płacący podatek w formie ryczałtu ewidencjonowanego, karty podatkowej bądź podatek od osób duchownych opodatkowanych ryczałtem.
Kartowicz nie składają rozliczenia podatkowego, a jedynie informację o zapłaconych (w ciągu całego 2018r.) i odliczonych od podatku składkach na ubezpieczenie zdrowotne.

I tak podatnicy opodatkowani kartą podatkową składają informację PIT-16A, zaś duchowni PIT-19A, w których to podają wysokość zapłaconej i odliczonej składki zdrowotnej.

fot. Pio Si - Fotolia.com

Czy zmieniają się wzory rocznych PIT 2018?

Podatnicy mają kilka różnych podstawowych formularzy PIT-ów rocznych. Do nich należy załączyć też szereg załączników. To, który zestaw formularzy będzie właściwy, zależy od rodzaju uzyskiwanych przychodów, ich źródła oraz rozliczanych ulg podatkowych. Warto też dodać, że w 2019 r. nastąpiła zmiana terminu składania niektórych PIT-ów.


Dlaczego nie ma tutaj rozliczenia rocznego? Kartowicze bądź duchowni rozliczający się ryczałtem nie płacą bowiem podatku od uzyskanego dochodu czy przychodu. Ich obowiązki względem fiskusa są istotnie ograniczone do absolutnego minimum. To fiskus oblicza u nich należny podatek, który w wydanej decyzji określa wysokość daniny. Podatek trzeba oczywiście wpłacać w trakcie roku. Od podatku tego można jednak odliczyć składkę zdrowotną na takich samych zasadach jak pozostali przedsiębiorcy. I właśnie informację o wartości tego odliczenia należy przekazać urzędowi skarbowemu do końca stycznia następnego roku.

Pierwszą grupą podatników obowiązanych do złożenia już zeznania podatkowego (do 31 stycznia 2019 r.) za rok 2018 są natomiast podatnicy opodatkowani ryczałtem ewidencjonowanym.
Warto w tym miejscu dodać, że nie trzeba być przedsiębiorcą, aby z ryczałtu ewidencjonowanego korzystać. Może on bowiem być opłacany aż z trzech różnych źródeł przychodu określonych w PIT tj.: pozarolnicza działalność gospodarcza, tzw. prywatny najem i dzierżawa oraz inne źródła w zakresie sprzedaży przez rolników przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych, a pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu.

Sam podatek jest tutaj liczony od uzyskanego przychodu. Rozliczenia należy natomiast dokonać na zeznaniu oznaczonym symbolem PIT-28, którego niezbędnym załącznikiem jest PIT-28/A bądź PIT-28/B. Ten pierwszy składają prowadzący działalność na własne nazwisko i/lub uzyskujący przychody z prywatnego najmu tudzież wskazani wyżej rolnicy. PIT-28/B został natomiast przewidziany dla prowadzących działalność w formie spółek osobowych.

Z uwagi na to, że przepisy o ryczałcie ewidencjonowanym pozwalają na korzystanie z ulg podatkowych (innych aniżeli odliczenie składek społecznych i zdrowotnych), do powyższego kompletu mogą też zostać dołączone PIT/D oraz PIT/O. Pierwszy z wymienionych został przewidziany dla ulg związanych z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych podatnika. Chodzi tutaj o ulgi budowlane czy odsetkową, które obecnie już nie obowiązują, niemniej część podatników nadal je rozlicza na zasadach tzw. praw nabytych.

Załącznik PIT/O został natomiast przewidziany dla pozostałych ulg (w tym także rozliczanych na zasadach praw nabytych), czyli np. ulgi rehabilitacyjnej, na Internet, darowizn itp.
Uwaga
Od ryczałtu ewidencjonowanego nie można odliczyć ulgi prorodzinnej (dla której miejsce również znalazło się w załączniku PIT/O.

Krajowe: umowa o pracę, zlecenie, o dzieło, renty oraz emerytury w PIT-37


Zapewne wzorem lat ubiegłych największym zainteresowaniem wśród podatników będzie cieszył się formularz PIT-37.
UWAGA! Zmiana terminów
PIT-37 za 2018 r. składa się w terminie od 15 lutego 2019 do 30 kwietnia 2019 r. Przed początkiem okresu wprawdzie będzie można w urzędzie skarbowym złożyć PITa, niemniej fiskus będzie go datował jako przyjętego w dniu 15 lutego 2019 r.

PIT-37 został przewidziany dla podatników, którzy uzyskują przychody opodatkowane skalą podatkową za pośrednictwem płatnika ze źródeł położonych na terytorium RP. Płatnikiem to podmiot, który wyręcza podatnika z obowiązku obliczenia i wpłacenia zaliczki na podatek do urzędu skarbowego.
Na formularzu PIT-37 nie mam miejsca dla dochodów/przychodów, od których płatnik pobiera podatek zryczałtowany.

Jakie są najpopularniejsze rodzaje przychodów, przy których występuje płatnik podatku, i które wykazuje się w PIT-37? Są to m.in. przychody z tytułu:
 • wynagrodzeń i innych przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy (w tym spółdzielczego stosunku pracy) oraz pracy nakładczej,
 • emerytur lub rent krajowych (w tym rent strukturalnych, rent socjalnych),
 • świadczeń przedemerytalnych, zasiłków przedemerytalnych,
 • należności z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną,
 • zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego,
 • stypendiów (opodatkowanych, które nie korzystają ze zwolnienia od podatku),
 • przychodów z działalności wykonywanej osobiście (m.in. z umów zlecenia i o dzieło zawieranych z przedsiębiorcami, kontraktów menedżerskich, zasiadania w radach nadzorczych, pełnienia obowiązków społecznych, działalności sportowej),
 • przychodów z praw autorskich i innych praw majątkowych,
 • świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • należności za pracę przysługujących tymczasowo aresztowanym oraz skazanym,
 • należności z umowy aktywizacyjnej.

Do zeznania podstawowego PIT-37 bardzo często dołączane są także załączniki PIT/D oraz PIT/O - podobnie jak przy ryczałcie. Obecnie bardzo dużą popularnością wśród podatników cieszy się ulga prorodzinna, pozwalająca zaoszczędzić na podatku nawet kilka tysięcy złotych, gdy podatnik posiada kilkoro pociech. Ulga ta jest rozliczana na formularzu PIT/O.
Prawo do ulgi prorodzinnej mają jedynie podatnicy uzyskujący dochody opodatkowane skalą podatkową. Ulgi tej nie pozbawia przy tym jednoczesne uzyskiwanie dochodów/przychodów opodatkowanych w inny sposób.

Warto dodać, że wersja formularza PIT-37 obowiązująca przy rozliczeniach za 2018 r. została dodatkowo wyposażona w pola umożliwiające podanie numeru rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot podatku. Rozwiązanie to eliminuje wypełnianie w tym celu dodatkowego druku ZAP-3.

Podatek z działalności gospodarczej liczony od dochodu: PIT-36 albo PIT-36L


Poza formami zryczałtowanymi, przedsiębiorcy mogą rozliczać podatek z firmy (czy działów specjalnych produkcji rolnej) od dochodu płacąc podatek: wg skali podatkowej bądź stałej stawki liniowej w wysokości 19%.
Skala podatkowa charakteryzuje się progresją podatkową, która powoduje, że wartość podatku rośnie razem z dochodem. Stawki podatku są dwie: 18% i 32% dla dochodu przekraczającego kwotę 85,5 tys. zł. Należy pamiętać, że decydując się na skalę podatkową w rocznym PIT podatek będzie liczony od wszystkich dochodów opodatkowanych w ten sposób, a nie od każdego źródła odrębnie. Podatnicy korzystający z takiego opodatkowania korzystają z pełni przywilejów określonych w ustawie podatkowej.

Podatek liniowy jest liczony wg jednolitej stawki podatku w wysokości 19% bez względu na wartość uzyskanego dochodu. Ta forma opodatkowania pozbawia większości przywilejów dostępnych przy opodatkowaniu skalą. Dochodów w ten sposób opodatkowanych nie łączy się jednak z innymi dochodami.

Przedsiębiorcy, którzy podatek z firmy płacą wg skali podatkowej, rozliczenia dokonują na formularzu PIT-36, z kolei dla liniowców został przewidziany PIT-36L. Do formularzy tych obowiązkowo trzeba dołączyć PIT/B (przy uzyskiwaniu dochodów z działalności gospodarczej). Do formularza PIT-36 dołączyć można także szereg innych załączników, jak PIT/D, PIT/O, w których wykazywane są ulgi i odliczenia, jak też PIT/M czy PIT/ZG (przewidziany w przypadku dochodów zagranicznych, dołączany także do PIT-36L), w których wykazywane są dodatkowe przychody do opodatkowania.

PIT-36 oraz PIT-36L z załącznikami za rok 2018 składa się od początku roku do końca kwietnia 2019 r.

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Advertisement

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: