eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Wybór właściwego zeznania podatkowego PIT 2017

Wybór właściwego zeznania podatkowego PIT 2017

2018-01-12 12:51

Wybór właściwego zeznania podatkowego PIT 2017

Który formularz PIT-a do dochodów z 2017 r. © Robson90 - Fotolia.com

Od stycznia do (co do zasady) kwietnia 2018 r. Polacy muszą rozliczyć się z fiskusem z uzyskanych dochodów (bądź przychodów) w roku 2017. Wzorem lat wcześniejszych rozliczenie takie należy rozpocząć od wyboru właściwego formularza zeznania podatkowego, których nie brakuje. Dlatego też poniżej wyjaśnimy, jakie dochody/przychody rozlicza się na poszczególnych formularzach i który z nich należy wybrać.

Przeczytaj także: Jak rozliczyć dochody małoletniego dziecka?

Same symbole zeznań podatkowych pozostały takie same, jak w latach wcześniejszych. Mamy za to nowe wersje formularzy podatkowych, na co należy zwrócić szczególną uwagę. Urząd skarbowy bowiem nie przyjmie zeznania sporządzonego na nieprawidłowym rozliczeniu (w tym także co do samej jego wersji). Błędnej wersji nie da się też złożyć elektronicznie.

Ryczałt ewidencjonowany i karta podatkowa, czyli rozliczenie PIT do końca stycznia 2018 r.


Jak zwykle pierwsi z fiskusem muszą rozliczyć się podatnicy podlegający pod ustawę o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a więc płacący podatek w formie ryczałtu ewidencjonowanego, karty podatkowej bądź podatek od osób duchownych opodatkowanych ryczałtem.

Warto przy tym pamiętać, że kartowicze bądź duchowni nie składają rozliczenia rocznego, a jedynie informację o zapłaconych (w ciągu całego 2017 r.) i odliczonych od podatku składkach na ubezpieczenie zdrowotne.
Podatnicy opodatkowani kartą podatkową składają informację PIT-16A, zaś duchowni PIT-19A, w których to podają wysokość zapłaconej i odliczonej składki zdrowotnej.

Osoby opodatkowane kartą podatkową bądź duchowni rozliczający się ryczałtem, nie płacą bowiem podatku od uzyskanego dochodu czy przychodu. Ich obowiązki względem fiskusa są istotnie ograniczone do absolutnego minimum. Nie ustalają oni samodzielnie podstawy opodatkowania jak też nie obliczają należnego podatku - z tych obowiązków wyręcza ich właściwy naczelnik urzędu skarbowego, który w wydanej decyzji określa wysokość daniny (którą oczywiście trzeba przekazywać w trakcie roku za poszczególne okresy rozliczeniowe, a nie dopiero po jego zakończeniu).

fot. Robson90 - Fotolia.com

Który formularz PIT-a do dochodów z 2017 r.

Aby prawidłowo rozliczyć się z uzyskanych przychodów/dochodów za rok 2017 w pierwszej kolejności należy wybrać odpowiedni formularz oraz załączniki do niego. A o pomyłkę tutaj nie trudno. Mamy aż 6 podstawowych zeznań podatkowych i każde z nich służy co do zasady do rozliczenia innych dochodów.


Jaka jest cena powyższych uproszczeń. Kartowicze czy duchowni płacący ryczałt są pozbawieni niemalże wszystkich ulg i odliczeń podatkowych. Podatek przekazywany do urzędu mogą jedynie pomniejszyć o zapłacone w danym roku składki na ubezpieczenie zdrowotne (w wartości przysługującej do odliczenia). I to właśnie wartość tego odliczenia jest ujmowana w powyższych informacjach podatkowych.
Dla kartowiczów oraz duchownych wartość podatku jest ustalana w decyzji naczelnika urzędu skarbowego. Wartość karty podatkowej zależy m.in. od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, wielkości miejscowości, w której firma jest prowadzona czy stanu zatrudnienia itp.
W stosunku do duchownych istotna jest ilość mieszkańców parafii, w której pełniona jest posługa.

W związku z tym pierwszą grupą podatników obowiązanych do złożenia zeznania podatkowego (do 31 stycznia 2018 r.) za rok 2017 są korzystający z opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym.
Ryczałt ewidencjonowany może być opłacany aż z trzech różnych źródeł przychodu określonych w PIT: pozarolnicza działalność gospodarcza, tzw. prywatny najem i dzierżawa oraz inne źródła w zakresie sprzedaży przez rolników przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych, a pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu.

Opodatkowaniu ryczałtem podlega przychód a nie dochód.
Ryczałtowcy składają zeznanie podatkowe oznaczone symbolem PIT-28, którego niezbędnym załącznikiem jest PIT-28/A bądź PIT-28/B. Ten pierwszy składają prowadzący działalność na własne nazwisko i/lub uzyskujący przychody z prywatnego najmu tudzież wskazani wyżej rolnicy. PIT-28/B został natomiast przewidziany dla prowadzących działalność w formie spółek osobowych.

Ulgi i odliczenia dopuszczalne przy ryczałcie ewidencjonowanym (inne aniżeli odliczenie składek społecznych i zdrowotnych) wykazywane są na odrębnych deklaracjach i przenoszone (po zsumowaniu) do formularza podstawowego. Do zeznania PIT-28 w takim przypadku dołącza się kolejne załączniki oznaczone symbolami PIT/D oraz PIT/O. Pierwszy z wymienionych został przewidziany dla ulg związanych z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych podatnika. Chodzi tutaj o ulgi budowlane czy odsetkową, które obecnie już nie obowiązują, niemniej część podatników nadal je rozlicza na zasadach tzw. praw nabytych.

Załącznik PIT/O został natomiast przewidziany dla pozostałych ulg (w tym także rozliczanych na zasadach praw nabytych), czyli np. ulgi rehabilitacyjnej, na Internet, darowizn itp. Warto dodać, że od ryczałtu ewidencjonowanego nie można odliczyć ulgi prorodzinnej (dla której miejsce również znalazło się w załączniku PIT/O.
Do urzędu skarbowego należy dostarczyć (osobiście, pocztą czy elektronicznie) komplet takich dokumentów, czyli zeznanie podstawowe PIT-28 wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami.

Krajowe: umowa o pracę, zlecenie, o dzieło, renty oraz emerytury w PIT-37


Formularz, który cieszy się największą popularnością wśród podatników, jest oznaczony symbolem PIT-37. Składa się go do końca kwietnia roku następnego, a w przypadku PIT-ów 2017.

Skąd duża popularność? Został on bowiem przewidziany dla podatników, którzy uzyskują przychody opodatkowane skalą podatkową za pośrednictwem płatnika ze źródeł położonych na terytorium RP. Płatnikiem to podmiot, który wyręcza podatnika z obowiązku obliczenia i wpłacenia zaliczki na podatek do urzędu skarbowego.
Na formularzu PIT-37 nie mam miejsca dla dochodów/przychodów, od których płatnik pobiera podatek zryczałtowany.

Jakie są najpopularniejsze rodzaje przychodów, przy których występuje płatnik podatku, i które wykazuje się w PIT-37? Są to m.in. przychody z tytułu:
 • wynagrodzeń i innych przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy (w tym spółdzielczego stosunku pracy) oraz pracy nakładczej,
 • emerytur lub rent krajowych (w tym rent strukturalnych, rent socjalnych),
 • świadczeń przedemerytalnych, zasiłków przedemerytalnych,
 • należności z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną,
 • zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego,
 • stypendiów (opodatkowanych, które nie korzystają ze zwolnienia od podatku),
 • przychodów z działalności wykonywanej osobiście (m.in. z umów zlecenia i o dzieło zawieranych z przedsiębiorcami, kontraktów menedżerskich, zasiadania w radach nadzorczych, pełnienia obowiązków społecznych, działalności sportowej),
 • przychodów z praw autorskich i innych praw majątkowych,
 • świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • należności za pracę przysługujących tymczasowo aresztowanym oraz skazanym,
 • należności z umowy aktywizacyjnej.

Niestety stawki skali podatkowej nie należą do najniższych. Wynoszą one 18%, a przy dochodzie przekraczającym 85,5 tys. zł - 32% uzyskanego dochodu. Co więcej podatnicy osiągający powyższe przychody nie mają możliwości wyboru opodatkowania ich w innych sposób. Z drugiej strony skala podatkowa umożliwiaj stosowanie wszystkich ulg i odliczeń podatkowych (jak też bardzo często możliwość rozliczenia się na preferencyjnych zasadach - ale pod warunkiem, że nie występują przesłanki negatywne takich rozliczeń).

Do zeznania podstawowego PIT-37 bardzo często są dołączane są także załączniki PIT/D oraz PIT/O - podobnie jak przy ryczałcie. Obecnie bardzo dużą popularnością wśród podatników cieszy się ulga prorodzinna, pozwalająca zaoszczędzić na podatku nawet kilka tysięcy złotych, gdy podatnik posiada kilkoro pociech. Ulga ta jest rozliczana na formularzu PIT/O.
Prawo do ulgi prorodzinnej mają jedynie podatnicy uzyskujący dochody opodatkowane skalą podatkową. Ulgi tej nie pozbawia przy tym jednoczesne uzyskiwanie dochodów/przychodów opodatkowanych w inny sposób.

Podatek z działalności gospodarczej liczony od dochodu: PIT-36 albo PIT-36L


Ryczałt czy karta podatkowa to dwie z czterech dostępnych form opodatkowania własnego biznesu (kierowane do stosunkowo wąskiego brona przedsiębiorców). Pozostałe dwie formy to płacenie podatku od dochodu: wg skali podatkowej bądź stałej stawki liniowej w wysokości 19%.
Skala podatkowa charakteryzuje się progresją podatkową, która powoduje, że wartość podatku rośnie razem z dochodem. Stawki podatku są dwie: 18% i 32% dla dochodu przekraczającego kwotę 85,5 tys. zł. Należy pamiętać, że decydując się na skalę podatkową w rocznym PIT podatek będzie liczony od wszystkich dochodów opodatkowanych w ten sposób, a nie od każdego źródła odrębnie. Podatnicy korzystający z takiego opodatkowania korzystają z pełni przywilejów określonych w ustawie podatkowej.

Podatek liniowy jest liczony wg jednolitej stawki podatku w wysokości 19% bez względu na wartość uzyskanego dochodu. Ta forma opodatkowania pozbawia większości przywilejów dostępnych przy opodatkowaniu skalą. Dochodów w ten sposób opodatkowanych nie łączy się jednak z innymi dochodami.

Przedsiębiorcy, którzy podatek z firmy płacą wg skali podatkowej, rozliczenia dokonują na formularzu PIT-36, z kolei dla liniowców został przewidziany PIT-36L. Do formularzy tych obowiązkowo trzeba dołączyć PIT/B (przy uzyskiwaniu dochodów z działalności gospodarczej). Do formularza PIT-36 dołączyć można także szereg innych załączników, jak PIT/D, PIT/O, w których wykazywane są ulgi i odliczenia, jak też PIT/M czy PIT/ZG (przewidziany w przypadku dochodów zagranicznych, dołączany także do PIT-36L), w których wykazywane są dodatkowe przychody do opodatkowania.

PIT-36 oraz PIT-36L z załącznikami za rok 2017 składa się do końca kwietnia 2018 r.

Dochody z giełdy na PIT-38


Kolejnym formularzem, z którym zetknie się spora część podatników, jest PIT-38. To zeznanie podatkowe przewidziane zostało dla rozliczania przychodów uzyskanych z tytułu:
 1. odpłatnego zbycia:
  • papierów wartościowych,
  • pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaż krótka),
  • pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających,
  • udziałów w spółkach mających osobowość prawną
 2. objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Formularz ten, za rok 2017, należy złożyć do 30 kwietnia 2018 r. Wykazane w nim przychody nie są łączone z przychodami opodatkowanymi w inny sposób. Opodatkowaniu podlega tutaj dochód, zaś właściwa stawka podatku dla tego rodzaju dochodów wynosi 19%.

PIT-39 dla rozliczenia sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych


Opodatkowana jest także sprzedaż (czy zamiana) prywatnego majątku „nieruchomego” czyli samej ziemi, gruntu wraz z budynkiem, mieszkania, a także udziałów w powyższych czy określonych praw majątkowych (np. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu). Z fiskusem trzeba się rozliczyć jednakże z tych transakcji, w których to pomiędzy nabyciem a (odpłatnym) zbyciem nie upłynęło 5 lat (licząc od końca roku ich nabycia, zarówno odpłatnego jak i nieodpłatnego).

Bardzo często takie ruchy na majątku wiążą się z zapłatą podatku od takich transakcji.
Do rozliczania przychodów ze sprzedaży nieruchomości (oraz związanych z nimi praw majątkowych) służy formularz oznaczony symbolem PIT-39. Opodatkowany jest tutaj dochód rozumiany jako różnica pomiędzy uzyskanym przychodem a kosztami jego uzyskania. Ustawodawca przewidział także ulgę podatkową deklarowaną bezpośrednio w tej deklaracji .

Zeznanie PIT-39 za 2017 r. należy złożyć w urzędzie skarbowym do końca kwietnia 2018 r.

Inne dochody opodatkowane skalą podatkową w PIT-36


Zakres dochodów rozliczanych na formularzu PIT-37 jest ograniczony jedynie do tych, które są uzyskiwane za pośrednictwem płatnika. Tymczasem ustawa podatkowa zawiera szeroki katalog dochodów w ten sposób opodatkowanych, przy których płatnik nie występuje.

Jeżeli podatnik takie dochody uzyska, powinien rozliczyć się na PIT-36.

Formularz ten ma bardzo szerokie zastosowanie (w związku z czym jest też dużo bardziej skomplikowany od PIT-37). Oprócz opisanych wyżej przychodów z działalności gospodarczej ujmuje się w nim także m.in. przychody
 • z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub z innych umów o podobnym charakterze, jeżeli przychody te są opodatkowane na ogólnych zasadach wg skali podatkowej,
 • od których podatnicy byli obowiązani samodzielnie opłacać zaliczki na podatek,
 • ze źródeł przychodów położonych za granicą,
 • z innych źródeł, opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, od których ani płatnik, ani podatnik w ciągu roku podatkowego nie miał obowiązku odprowadzania zaliczek (są to np. umowy cywilnoprawne zawierane przez dwie osoby prywatne, tj. nieprowadzące działalności gospodarczej).

Ponadto wypełniają go także podatnicy, którzy:
 • korzystają z tzw. kredytu podatkowego
 • doliczają do swoich dochodów dochody małoletnich dzieci
 • obniżają dochód o straty z lat ubiegłych
 • uzyskują przychody z tzw. innych źródeł (np. nagrody, sprzedaż przed upływem pół roku prywatnych rzeczy ruchomych itp.)
 • są nierezydentami i wykazują należny zryczałtowany podatek dochodowy (określony w art. 29 ustawy), jeżeli podatek ten nie został pobrany przez płatnika,
 • prowadzą działy specjalne produkcji rolnej.

Termin złożenia PIT za 2017 r., gdzie podatek liczony jest od dochodu, przypada na dzień 30 kwietnia 2018 r. W tym samym czasie trzeba, oprócz złożenia formularza, uregulować należy podatek wynikający z zeznania. Ryczałtowcy zapłaty podatku dokonują natomiast w terminie dla nich właściwym, tj. do 31 stycznia 2018 r.
Jeżeli zeznania podatkowego wynika nadpłata podatku, fiskus dokona jej w terminie 3 miesięcy licząc od dnia złożenia zeznania podatkowego (bądź jego korekty).

Gdy PIT-37 koliduje z PIT-36


Zakres informacji wykazywanych na formularzu PIT-36 zawiera miejsce dla wszystkich przychodów, które rozliczane są na PIT-37. Podatnik, który uzyskuje jedynie dochody, dla których znajduje się miejsce zarówno w PIT-37 jak i PIT-36 wypełnia jedynie ten pierwszy.
Jeżeli jednak obok takich dochodów uzyskałby również inne, wykazywane jedynie w PIT-36, to w tym zeznaniu powinien rozliczyć wszystkie uzyskane dochody, a opodatkowane skalą podatkową. Nie należy tutaj składać odrębnie dwóch zeznań podatkowych, czyli PIT-37 i PIT-36.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: