eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Ulga termomodernizacyjna na instalację fotowoltaiczną

Ulga termomodernizacyjna na instalację fotowoltaiczną

2019-09-12 13:33

Ulga termomodernizacyjna na instalację fotowoltaiczną

Instalację fotowoltaiczną odliczysz w rocznym PIT © manfredxy - Fotolia.com

Wydatki na nabycie ogniwa fotowoltaicznego wraz z osprzętem, a także montaż instalacji fotowoltaicznej, mogą zostać rozliczone w ramach ulgi termomodernizacyjnej nawet wówczas, gdy montaż samej instalacji odbędzie się na budynku gospodarczym a nie mieszkalnym – uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 11.09.2019 r. nr 0115-KDIT2-1.4011.274.2019.2.KK.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?


Wnioskodawca zamierza zamontować instalację fotowoltaiczną wraz z osprzętem o mocy 5kW. Prąd z instalacji będzie wykorzystywał do bieżącego użytkowania w domu jednorodzinnym. Zakup instalacji w raz z osprzętem chciałby odliczyć od dochodu w ramach ulgi termomodernizacyjnej. Dach jego budynku jednorodzinnego jest dwuspadowy. Pozwala jednakże na montaż ogniw o mocy 3-4 kw. Większe instalacje zainteresowany może zamontować na dachu garażu wolnostojącego usytuowanego w pobliżu domu.

Wnioskodawca wyjaśnił, że nieruchomość na której ma zostać przeprowadzona inwestycja, należy do niego oraz jego żony. Realizacja przedsięwzięcia zostanie zakończona w 1 roku. Zakup instalacji nie zostanie sfinansowany środkami zewnętrznymi (dotacje) oraz nie zostanie zaliczony do kosztów uzyskania przychodu w podatku dochodowym.

Zainteresowany zadał pytanie, czy może odliczyć od dochodu koszt zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej zamontowanej na dachu garażu wolnostojącego (z przeznaczeniem do użytku na cele prywatne)? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) W świetle art. 26h ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1387) wprowadzonego ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2246) podatnik będący właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego ma prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 lub art. 30c ust. 2, wydatki poniesione w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku, określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 10, które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

fot. manfredxy - Fotolia.com

Instalację fotowoltaiczną odliczysz w rocznym PIT

Nowa ulga termomodernizacyjna pozwala odliczyć nie tylko wydatki ponoszone na budynku mieszkalnym, którego ulga ta dotyczy, ale także na montaż instalacji na innym budynku niż mieszkalny, jeżeli tylko zasila ona budynek mieszkalny. Przykładem jest tutaj montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku garażu, która zaspokaja potrzeby energetyczne domu.


Zgodnie z art. 26h ust. 2 ww. ustawy, kwota odliczenia nie może przekroczyć 53.000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem.

Wysokość wydatków ustala się na podstawie faktur wystawionych przez podatnika podatku od towarów i usług niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku (art. 26h ust. 3 cyt. ustawy).

Stosownie do art. 26h ust. 4 ustawy, jeżeli poniesione wydatki były opodatkowane podatkiem od towarów i usług, za kwotę wydatku uważa się wydatek wraz z podatkiem od towarów i usług, o ile podatek ten nie został odliczony na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług.

Odliczeniu nie podlegają - zgodnie z treścią art. 26h ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - wydatki w części, w jakiej zostały:
1. sfinansowane (dofinansowane) ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie;
2. zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub uwzględnione przez podatnika w związku z korzystaniem z ulg podatkowych w rozumieniu Ordynacji podatkowej.

Przepis art. 5a pkt 18b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych definiuje budynek mieszkalny jednorodzinny jako budynek mieszkalny jednorodzinny w rozumieniu art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z późn. zm.).

Stosownie do art. 3 pkt 2a Prawa budowlanego, ilekroć w ustawie jest mowa o: (...) budynku mieszkalnym jednorodzinnym - należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

Natomiast przepis art. 5a pkt 18c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że przedsięwzięcie termomodernizacyjne to przedsięwzięcie termomodernizacyjne w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz.U. z 2018 r. poz. 966).

Zgodnie z art. 2 pkt 2 powołanej ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, przedsięwzięcia termomodernizacyjne to przedsięwzięcia, których przedmiotem jest:
a. ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania oraz budynków stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych,
b. ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki wymienione w lit. a, do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków,
c. wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków wymienionych w lit. a,
d. całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Katalog wydatków podlegających odliczeniu znajduje się w załączniku do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2489). Wśród nich wymienia się m.in. wydatki na nabycie ogniwa fotowoltaicznego wraz z osprzętem, a także montaż instalacji fotowoltaicznej.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia wynika, że Wnioskodawca, będący współwłaścicielem domu mieszkalnego jednorodzinnego, zamierza dokonać termomodernizacji polegającej na montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy 5 kW. Ze względów technicznych planuje panele te zamontować na dachu garażu wolnostojącego usytuowanego w pobliżu domu.

Istotne przy tym jest, aby wydatki podlegające odliczeniu były poniesione na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego dotyczącego budynku mieszkalnego, którego podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem. Omawiane regulacje określające warunki korzystania z ulgi termomodernizacyjnej nie wykluczają jej stosowania w przypadku wydatków poniesionych na montaż instalacji na innym budynku niż mieszkalny, ale służącej do zasilania budynku mieszkalnego, tj. związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, że Wnioskodawca będzie miał możliwość odliczenia, w ramach ulgi termomodernizacyjnej wskazanej w art. 26h ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego domu mieszkalnego, którego jest współwłaścicielem.(…)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: