eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Szkolenie dla sołtysa nie jest jego przychodem

Szkolenie dla sołtysa nie jest jego przychodem

2019-10-22 13:51

Szkolenie dla sołtysa nie jest jego przychodem

Zafundowane szkolenie nie generuje przychodu © Dmitry Vereshchagin - Fotolia.com

Uczestnictwo w przez sołtysów w szkoleniach, konferencjach, warsztatach, imprezach kulturalnych i sportowych finansowanych finansowanych przez gminę, gdy to wiąże się z wykonywaniem funkcji sołtysa, nie stanowi dla nich przychodów podatkowych - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 18.10.2019 r. nr 0115-KDIT2-2.4011.362.2019.1.HD.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?


Sołtysi gminy, pełniąc funkcję publiczną i realizując zadania z tytułu pełnienia funkcji sołtysa, zamierzają uczestniczyć w szkoleniach związanych z działalnością samorządu gminnego i pełnioną funkcją, konferencjach, seminariach, różnych imprezach kulturalnych i sportowych.

Koszt udziału sołtysa w powyższych pokrywany będzie z budżetu gminy. Z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich sołtysom przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej na zasadach określonych w odpowiednich przepisach.
Wydatki z tytułu udziału sołtysów w różnego rodzaju szkoleniach, seminariach, konferencjach, warsztatach ponoszone są w celu zapewnienia sołtysom odpowiednich warunków pełnienia ich funkcji.

Zadano pytanie, czy koszt udziału sołtysa w powyższych stanowi dla niego przychód opodatkowany podatkiem dochodowym, a gmina występuje tutaj roli płatnika? Czy świadczenie takie korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Podstawową zasadą obowiązującą w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1387, z późn. zm.) jest zasada powszechności opodatkowania, która wyrażona została w art. 9 ust. 1 tej ustawy. Zgodnie z jego treścią opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9, 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, pkt 11, art. 19, art. 25b, art. 30ca, art. 30da i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

fot. Dmitry Vereshchagin - Fotolia.com

Zafundowane szkolenie nie generuje przychodu

Gdy sołtys uczestniczy w szkoleniu, konferencji bądź warsztacie w ramach wykonywanych funkcji społecznych, ich sfinansowanie przez gminę nie stanowi dla takiej osoby przychodu, który były opodatkowany podatkiem dochodowym.


Katalog źródeł przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych zawiera art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Natomiast w art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszczona została lista zwolnień przedmiotowych. Jak wynika z pkt 17 art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku są diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich – do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 3.000 zł.(…)

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, z późn. zm.) gmina może tworzyć jednostki pomocnicze: sołectwa oraz dzielnice, osiedla i inne. (…). Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie, a wykonawczym – sołtys. Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka.

Sołtysi reprezentują społeczność mieszkańców zamieszkujących teren określonego sołectwa, uczestnicząc w pracach instytucji samorządowej i biorąc udział w rozwiązywaniu problemów danej społeczności, są przedstawicielami jednostek pomocniczych. Wobec tego uczestnictwo sołtysów w szkoleniach, konferencjach, warsztatach, imprezach kulturalnych i sportowych finansowanych ze środków budżetu gminy – w sytuacji gdy wiąże się z wykonywaniem funkcji sołtysa – należy zaliczyć do zajęć związanych z realizacją ich codziennych obowiązków. Wydatki Gminy ponoszone w tym zakresie, tj. w celu zapewnienia sołtysom odpowiednich warunków pełnienia ich funkcji, nie generują po stronie sołtysów przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wydatki na udział w szkoleniach, konferencjach, warsztatach, imprezach kulturalnych i sportowych nie mogą stanowić nieodpłatnego świadczenia dla osób wchodzących w skład organu wykonawczego jednostki pomocniczej gminy – sołtysów. Zatem do tego rodzaju świadczeń nie mają zastosowania przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym także obowiązujące w niej zwolnienia – m.in. powołane przez Wnioskodawcę zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 17 tej ustawy. Oznacza to, że w tym zakresie na Wnioskodawcy nie będą ciążyły obowiązki płatnika. Brak będzie podstaw do wykazania wartości przedmiotowych świadczeń w imiennych informacjach PIT. (…)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać

oprac. : Ministerstwo Finansów


Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: