eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Kasy fiskalne 2020: dla kogo zwolnienia, kto z urządzeniem online?

Kasy fiskalne 2020: dla kogo zwolnienia, kto z urządzeniem online?

2019-12-20 10:50

Kasy fiskalne 2020: dla kogo zwolnienia, kto z urządzeniem online?

Zmiany w kasach fiskalnych na 2020 rok © BillionPhotos.com - Fotolia.com

Z początkiem 2020 r. część przedsiębiorców będzie zmuszona do wymiany obecnych urządzeń fiskalnych na nowe kasy online. Poza tym zostaną zachowane dotychczasowe zwolnienia oraz wartość odliczanej ulgi na zakup kasy fiskalnej. W życie wejdą jednak nowe sankcje.
Ustawodawca wskazuje, że sprzedaż towarów i usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych winna być ewidencjonowana za pomocą kasy fiskalnej. Nie ma tutaj znaczenia, czy dany podatnik rozlicza VAT czy też korzysta ze zwolnienia (podmiotowego bądź przedmiotowego).

Zwolnienia z obowiązku stosowania kas fiskalnych


Jednocześnie wydane zostały przepisy wykonawcze w postaci rozporządzenia (obecne, z dnia 28 grudnia 2018 r., obowiązuje do końca 2021 r.), zwalniające wybrane podmioty z obowiązku posiadania tego urządzenia pomimo wystąpienia powyższej sprzedaży dla osób prywatnych.

Najszerzej stosowane jest tutaj zwolnienie z uwagi na obroty. Mianowicie podmioty, których sprzedaż dla osób prywatnych bądź rolników ryczałtowych nie przekracza określonego pułapu wartościowego, są zwolnieni z obowiązku posiadania i stosowania kasy fiskalnej. Limit ten obecnie wynosi i będzie wynosił także w 2020 r. 20.000 zł. Wyjątkiem są nowe firmy bądź podatnicy dopiero co rozpoczynający sprzedaż na rzecz Kowalskich. Tutaj bowiem ulega on proporcjonalnemu obniżeniu ( w tym pierwszym roku).

Z kolei zwolnienia przedmiotowe (czyli z uwagi na rodzaj transakcji) znajdują się w załączniku do rozporządzenia. I tak na kasie fiskalnej nie muszą m.in. być ewidencjonowane usługi związane ze zbieraniem odpadów, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, sprzedaż środków trwałych (gdy jest wystawiona faktura) itp.

Warto w tym miejscu dodać, że czynności wymienionych w załączniku nie trzeba ujmować na kasie fiskalnej (gdy podatnik spełnia warunki zwolnienia) nawet wówczas, gdy urządzenie takie w firmie już jest stosowane.

fot. BillionPhotos.com - Fotolia.com

Zmiany w kasach fiskalnych na 2020 rok

Początek 2020 r. dla części przedsiębiorców jest równoznaczny z wymianą starych kas fiskalnych na nowe - online. Obejmie on warsztaty samochodowe, wymiany opon oraz stacje benzynowe. Kolejne branże będą zmuszane do wymiany w późniejszym czasie. Nadto w przyszłym roku, aby wystawić do paragonu fakturę, już na tym pierwszym będzie musiał znajdować się NIP nabywcy.


Obowiązkowa kasa fiskalna


Rozporządzenie zawiera też wykaz czynności, które obowiązkowo na kasie fiskalnej ujmowane być muszą – i to już od pierwszej sprzedaży.
Zwolnień z obowiązku ewidencjonowania nie stosuje się w przypadku:
 1. dostawy:
  a) gazu płynnego,
  b) części do silników (PKWiU 28.11.4),
  c) silników spalinowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów (PKWiU 29.10.1),
  d) nadwozi do pojazdów silnikowych (PKWiU 29.20.1),
  e) przyczep i naczep; kontenerów (PKWiU 29.20.2),
  f) części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego (PKWiU 29.20.30.0),
  g) części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 29.32.30.0),
  h) silników spalinowych tłokowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych w motocyklach (PKWiU 30.91.3),
  i) sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten (PKWiU ex 26 i ex 27.90),
  j) sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego (PKWiU ex 26.70.1),
  k) wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których dostawa nie może korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej "ustawą",
  l) zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych,
  m) wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol PKWiU,
  n) wyrobów tytoniowych (PKWiU 12.00), napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, bez względu na symbol PKWiU, z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów,
  o) perfum i wód toaletowych (PKWiU 20.42.11.0), z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów;
 2. świadczenia usług:
  a) przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyłączeniem przewozów wymienionych w poz. 15 i 16 załącznika do rozporządzenia,
  b) przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami,
  c) naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),
  d) w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
  e) w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,
  f) w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, z wyłączeniem usług świadczonych przez osoby wymienione w poz. 48 załącznika do rozporządzenia,
  g) prawniczych, z wyłączeniem usług określonych w poz. 27 załącznika do rozporządzenia,
  h) doradztwa podatkowego,
  i) związanych z wyżywieniem (PKWiU 56), wyłącznie:
  – świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz
  – usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering),
  j) fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych,
  k) kulturalnych i rozrywkowych - wyłącznie w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe,
  l) związanych z rozrywką i rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne.
Każda z wymienionych wyżej czynności wykonana na rzecz osób prywatnych bądź rolników ryczałtowych obowiązkowo musi być ujęta na kasie fiskalnej (od samego początku).

Kasy fiskalnej online


Obecnie w firmach spotkać można trzy rodzaje kas fiskalnych:
 • z papierowym zapisem kopii
 • z elektronicznym zapisem kopii
 • kasy fiskalne on-line.

Ostatnie z wyżej wymienionych zostały wprowadzone do obrotu prawnego w maju 2019 r. Jednocześnie wprowadzono regulacje, dzięki którym kasy on-line stopniowo będą wypychać urządzenia starszego typu, aby ostatecznie występowały już tylko one. W określonych terminach poszczególne branże zostaną zmuszone do wymiany starych kas fiskalnych na nowe. Najbliższy termin wymiany przypada na początek 2020 r.
Harmonogram wymiany kas fiskalnych na urządzenia on-line
Podatnicy mogą prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii w terminie:
 1. do dnia 31 grudnia 2019 r. - do:
  a) świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
  b) sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych;
 2. do dnia 30 czerwca 2020 r. - do:
  a) świadczenia usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,
  b) sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych;
 3. do dnia 31 grudnia 2020 r. - do świadczenia usług:
  a) fryzjerskich,
  b) kosmetycznych i kosmetologicznych,
  c) budowlanych,
  d) w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
  e) prawniczych,
  f) związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej - wyłącznie w zakresie wstępu.
Po upływie wskazanych okresów w powyższych branżach możliwe jest stosowanie jedynie kas on-line. Warto w tym miejscu dodać, że podatnicy zobowiązani do wymiany starych urządzeń na kasy on-line mogą ponownie skorzystać z ulgi na zakup kas fiskalnych.

System zachęt


Dla pozostałych przedsiębiorców również wprowadzono system „zachęt” dla stosowania nowych urządzeń. Mianowicie poczynając od maja 2019 r. ulga z tytułu zakupu kas fiskalnych przysługuje wyłącznie w odniesieniu do kas on-line. Starsze urządzenia, mimo że nadal dopuszczone do użytku i sprzedaży, nie pozwolą zatem odzyskać 700 zł z tytułu ich zakupu. Będą w związku z tym mniej atrakcyjne dla podatników niż urządzenia on-line. Dodajmy jednakże, że – poza wyżej opisanym wyjątkiem obowiązkowej wymiany kasy – ulga przysługuje tylko na pierwszy zakup kasy fiskalnej (przy zachowaniu ustawowych warunków), a nie jej późniejszą wymianę (np. z uwagi na zapełnienie pamięci fiskalnej starego urządzenia).

W 2020 r. obowiązkowy NIP na paragonie z kasy fiskalnej


Omawiając zasady stosowania kas fiskalnych w 2020 r. nie można pominąć jeszcze jednej istotnej kwestii – czyli numeru identyfikacji podatkowej klienta na paragonie fiskalnym. Z początkiem 2020 r. wejdą w życie przepisy, zgodnie z którymi wystawienie faktury do paragonu fiskalnego będzie dopuszczalne jedynie wówczas, gdy ten będzie zawierał NIP nabywcy. Tyczy się to oczywiście jedynie paragonów wystawianych do faktur dla innych podatników (a nie osób prywatnych).

Za nieprzestrzeganie powyższego obowiązku ustawodawca przewidział bardzo dotkliwe kary finansowe (zarówno dla nabywcy jak i sprzedawcy). I tak w przypadku stwierdzenia, że faktura została wystawiona dla podatnika na podstawie paragonu, który nie zawierał jego NIP, organ podatkowy ustali sprzedawcy dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku wykazanego na takiej fakturze.
Po stronie nabywcy natomiast, gdy ten taką fakturę ujmie w ewidencji VAT, organ również określi mu dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 100% kwoty podatku wykazanego na takiej fakturze.
Sankcja nie będzie stosowana jedynie w stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie albo przestępstwo skarbowe.

Co w sytuacji, gdy kasa fiskalna nie będzie umożliwiać wpisania na paragonie NIP nabywcy? Wówczas sprzedaż od razu winna być udokumentowana fakturą.

Krzysztof Skrzypek, doradca podatkowy nr wpisu 12 444

oprac. : eGospodarka.pl


Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: