eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Zakup ciągnika rolniczego pomiędzy rolnikami ryczałtowymi w PCC

Zakup ciągnika rolniczego pomiędzy rolnikami ryczałtowymi w PCC

2020-01-14 12:03

Zakup ciągnika rolniczego pomiędzy rolnikami ryczałtowymi w PCC

Ciągnik rolniczy z podatkiem PCC? © DeshaCAM - Fotolia.com

Jeżeli strona sprzedająca nie jest zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, gdyż nie działa w charakterze podatnika podatku VAT, to transakcja nabycia ciągnika rolniczego podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Nabywca takie ciągnika musi zatem rozliczyć ten podatek - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 09.01.2020 r. nr 0111-KDIB4.4014.390.2019.2.MD.

Przeczytaj także: Zakup maszyn od rolnika ryczałtowego zwolniony z podatku PCC?

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?


Wnioskodawca jest rolnikiem ryczałtowym. Na potrzeby swojego gospodarstwa rolnego kupił na podstawie umowy kupna sprzedaży używany ciągnik rolniczy od innego rolnika ryczałtowego. Obie strony transakcji korzystają ze statusu rolnika ryczałtowego. Jednocześnie są też zwolnieni od podatku na podstawie art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług.

Wnioskodawca wyjaśnił, że
• sprzedający (rolnik ryczałtowy) na moment transakcji nie był podatnikiem podatku od towarów i usług,
• sprzedający (rolnik ryczałtowy) w ramach przedmiotowej transakcji sprzedaży występował jako podmiot niedziałający w charakterze podatnika podatku od towarów i usług,
• sprzedawany ciągnik rolniczy był wykorzystywany wyłącznie do własnej uprawy roli w rodzinnym gospodarstwie rolnym sprzedającego rolnika ryczałtowego,
• z tytułu opisanej we wniosku transakcji sprzedaży strona sprzedająca (rolnik ryczałtowy) nie jest opodatkowany podatkiem od towarów i usług,
• opisana we wniosku transakcja sprzedaży nie została udokumentowana w formie faktury VAT, ponieważ sprzedający jest rolnikiem ryczałtowym, a wyłącznie w formie umowy kupna-sprzedaży.

Wnioskodawca zadał pytanie, czy od zakupu ciągnika rolniczego będzie musiał zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1519, ze zm.), podatkowi temu podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

fot. DeshaCAM - Fotolia.com

Ciągnik rolniczy z podatkiem PCC?

Jedynie w sytuacji, gdy dana transakcja (zbycie ruchomości) jest objęta podatkiem VAT, w którym to może korzystać ze zwolnienia od podatku, jest ona wyłączona z opodatkowania PCC. Jeżeli natomiast sprzedawca nie występuje tutaj w roli podatnika, nabywca, nawet gdy jest rolnikiem ryczałtowym i zakup ma służyć jego gospodarstwu, musi rozliczyć VAT.


Z treści art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wynika, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej. W myśl art. 4 pkt 1 ustawy, obowiązek podatkowy przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym.

Zgodnie z brzmieniem art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, podstawę opodatkowania przy umowie sprzedaży stanowi wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego. W myśl art. 6 ust. 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, wartość rynkową przedmiotu czynności określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich miejsca położenia, stanu i stopnia zużycia, oraz w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju, z dnia dokonania tej czynności, bez odliczania długów i ciężarów.

W związku z powyższym, należy stwierdzić, że umowa sprzedaży podlega generalnie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i obowiązek uiszczenia tegoż podatku ciąży na kupującym.

Niezależnie od powyższego, w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziano sytuacje, w których czynność mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany:
a. w zakresie, w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług,
b. jeżeli przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona od podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej czynności, z wyjątkiem:
• umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
• umów sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

Z treści art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wynika, że o wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie decyduje okoliczność, że strony tej umowy posiadają generalnie status podatnika podatku od towarów i usług, lecz wyłącznie fakt, że dana czynność (ta konkretna) jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub przynajmniej jedna ze stron tej czynności jest z tego podatku zwolniona.

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że Wnioskodawca zakupił na podstawie umowy kupna-sprzedaży ciągnik rolniczy. Wnioskodawca i Sprzedający to rolnicy ryczałtowi. Sprzedający (rolnik ryczałtowy) na moment transakcji nie był podatnikiem podatku od towarów i usług; w ramach przedmiotowej transakcji sprzedaży występował jako podmiot niedziałający w charakterze podatnika podatku od towarów i usług. Z tytułu opisanej we wniosku transakcji sprzedaży strona sprzedająca (rolnik ryczałtowy) nie jest opodatkowany podatkiem od towarów i usług.

Z treści art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych jednoznacznie wynika, iż wyłączenie z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych ma miejsce wówczas, gdy z tytułu danej czynności cywilnoprawnej (czyli w analizowanej sytuacji będzie to czynność nabycia – zakup ciągnika rolniczego) jedna ze stron czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub jest z niego zwolniona.

Jak wynika z opisu stanu faktycznego, z tytułu opisanej transakcji strona sprzedająca nie jest zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, gdyż – jak wyjaśnił Wnioskodawca – Sprzedający nie działał w charakterze podatnika podatku od towarów i usług i nie był opodatkowany podatkiem od towarów i usług.

Mając na uwadze treść wniosku oraz przytoczone przepisy – jeżeli istotnie sprzedający z tytułu omawianej transakcji nie był zwolniony z podatku od towarów i usług, bo nie działał w charakterze podatnika podatku od towarów i usług, to transakcja nabycia ciągnika rolniczego podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

W związku z powyższym – jeżeli opisana transakcja nie jest objęta uregulowaniami ustawy o podatku od towarów i usług – Wnioskodawca jest zobligowany do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu opisanego zdarzenia, gdyż czynność ta (umowa) nie jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. (…)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Przeczytaj także


Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: