eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Od zakupów na e-Bay zapłacisz podatek PCC

Od zakupów na e-Bay zapłacisz podatek PCC

2016-07-23 09:06

Od zakupów na e-Bay zapłacisz podatek PCC

Od zakupów na e-Bay zapłacisz podatek PCC © Maksym Yemelyanov - Fotolia.com

Zakupy z zagranicy są opodatkowane polskim podatkiem od czynności cywilnoprawnych? Tak jeżeli oferta kupna jest składana elektronicznie a sprzedawcą jest osoba nieprowadząca działalności gospodarczej. Wtedy to bowiem przyjmuje się, że sama umowa sprzedaży jest zawarta w miejscu zamieszkania kupującego - wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 20.07.2016 r. nr IBPB-2-1/4514-256/16/PM.

Przeczytaj także: Licytacja komornicza a podatek PCC

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?


Spółka cywilna handluje używanymi klockami do składania, które z reguły kupuje od zagranicznych osób prywatnych (nieprowadzących działalności gospodarczej) poprzez zagraniczne serwisy aukcyjne. Wartość poszczególnych transakcji może być tutaj zarówno mniejsza jak i większa niż 1 tys. zł. Są one potwierdzane dokonanymi przelewami (z rachunku bankowego bądź Pay Pal) oraz wydrukami z aukcji potwierdzającymi dokonanie zakupu. Spółka nie posiada tutaj typowych umów kupna sprzedaży.

Zadano pytanie, czy dokonując nabycia paczki z klockami o różnej wadze i wartości w wyżej przedstawiony sposób spółka będzie zobowiązana do rozliczania podatku od czynności cywilnoprawnych? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(...) Przepis art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 223.) zawiera zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ww. ustawy – podatkowi temu podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

Zgodnie z art. 1 ust. 4 czynności cywilnoprawne podlegają podatkowi, z zastrzeżeniem ust. 4a i 5, jeżeli ich przedmiotem są:
1. rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2. rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane za granicą, w przypadku gdy nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i czynność cywilnoprawna została dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

fot. Maksym Yemelyanov - Fotolia.com

Od zakupów na e-Bay zapłacisz podatek PCC

Zakupy z zagranicy są opodatkowane polskim podatkiem od czynności cywilnoprawnych? Tak jeżeli oferta kupna jest składana elektronicznie a sprzedawcą jest osoba nieprowadząca działalności gospodarczej.


Na podstawie art. 4 pkt 1 ww. ustawy – obowiązek podatkowy przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym.

W oparciu o art. 6 ust. 1 pkt 1, podstawę opodatkowania przy umowie sprzedaży stanowi wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego. Przy czym – co wynika z ust. 2 powołanego przepisu – wartość rynkową przedmiotu czynności cywilnoprawnych określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich miejsca położenia, stanu i stopnia zużycia, oraz w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju, z dnia dokonania tej czynności, bez odliczania długów i ciężarów.

Stawka podatku określona została w art. 7 ww. ustawy i zgodnie z ust. 1 pkt 1 lit. a) tego przepisu i przy umowie sprzedaży rzeczy ruchomych – wynosi 2%.

W myśl art. 9 pkt 6 cyt. ustawy, zwalnia się od podatku sprzedaż rzeczy ruchomych, jeżeli podstawa opodatkowania nie przekracza 1.000 zł.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 podatnicy są obowiązani, bez wezwania organu podatkowego, złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych, według ustalonego wzoru, oraz obliczyć i wpłacić podatek w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego, z wyłączeniem przypadków, gdy podatek jest pobierany przez płatnika.

W oparciu o art. 12 ust. 1 pkt 2 – organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach podatku od czynności cywilnoprawnych od umów, których przedmiotem są rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane w kraju, jest – od przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych, innych niż wymienione w pkt 1 – naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podatnika, a w przypadku gdy obowiązek zapłaty ciąży solidarnie na kilku podmiotach – naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę jednego z tych podmiotów.

W związku z powyższymi regulacjami należy stwierdzić, że umowy sprzedaży podlegają generalnie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i obowiązek uiszczenia tego podatku ciąży na kupującym.

W ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziano jednak sytuacje, w których czynność mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany:
a. w zakresie, w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług,
b. jeżeli przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona od podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej czynności, z wyjątkiem:
• umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
• umów sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

Z treści art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wynika, że o wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie decyduje okoliczność, że strony tej umowy posiadają generalnie status podatnika podatku od towarów i usług, lecz wyłącznie fakt, że dana czynność (ta konkretna) jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona od podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej czynności.

W świetle art. 1a pkt 7 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, użyte w ustawie określenie podatek od towarów i usług oznacza podatek od towarów i usług w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, ze zm.) lub podatek od wartości dodanej pobierany na podstawie przepisów obowiązujących w państwach członkowskich. (...)

W świetle wskazanych wyżej przepisów, umowa sprzedaży rzeczy znajdujących się za granicą w chwili dokonania czynności podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych, jeżeli spełnione są łącznie warunki, iż nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i czynność cywilnoprawna została dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jeżeli rzecz nabywana jest za pośrednictwem portali internetowych dla oceny miejsca dokonania czynności zastosowanie ma przepis art. 70 § 2 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2016 r., poz. 380, ze zm.), zgodnie z którym jeżeli oferta jest składana w postaci elektronicznej, umowę uważa się za zawartą w miejscu zamieszkania albo w siedzibie składającego ofertę w chwili zawarcia umowy.

W myśl powyższego przepisu, kryterium decydującym o miejscu zawarcia umowy sprzedaży w postaci elektronicznej jest miejsce zamieszkania albo siedziba składającego ofertę zakupu w chwili zawarcia umowy. W związku z tym, że kupującym (składającym oferty kupna) na zagranicznych aukcjach internetowych była spółka cywilna mająca siedzibę na terytorium RP, umowy uważa się za zawarte w Polsce.

W konsekwencji, skoro siedziba Wnioskodawcy znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i w świetle powołanych przepisów, umowy sprzedaży rzeczy na zagranicznych aukcjach internetowych zawierane były w Polsce, podlegały one regulacjom ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, gdyż spełnione były łącznie warunki określone w przepisie art. 1 ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (rzeczy co prawda znajdowały się za granicą lecz nabywca miał siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i czynność została dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej). Transakcje te nie korzystały z wyłączenia z opodatkowania na podstawie art. 2 pkt 4 cyt. ustawy, gdyż jak wynika z treści wniosku towary były nabywane od osób fizycznych nieprowadzących działalności i nie były opodatkowane podatkiem od towarów i usług.

Należy jednak wskazać, że w sytuacji, gdy wartość danej transakcji nie przekroczyła kwoty 1.000 zł (i wartość ta jest wartością rynkową), zastosowanie miał przepis art. 9 pkt 6 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, zgodnie z którym zwalnia się od tego podatku sprzedaż rzeczy ruchomych, jeżeli podstawa opodatkowania nie przekracza 1.000 zł. W takim przypadku Wnioskodawca nie był zobowiązany do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. Jeżeli z kolei podstawa opodatkowania przekroczyła 1.000 zł na Wnioskodawcy ciążył obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu umowy sprzedaży wg stawki 2%, jako nabycie rzeczy ruchomych. Wnioskodawca zobowiązany był również do złożenia deklaracji do właściwego urzędu skarbowego według ustalonego wzoru – PCC-3, oraz obliczenia i wpłacenia podatku w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego (który zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 powstaje z chwilą dokonania czynności czyli zawarcia transakcji). (...)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: