eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Nie zakupiłeś kasy fiskalnej w ustawowym terminie, nie odliczysz ulgi

Nie zakupiłeś kasy fiskalnej w ustawowym terminie, nie odliczysz ulgi

2020-09-17 12:08

Nie zakupiłeś kasy fiskalnej w ustawowym terminie, nie odliczysz ulgi

Kasa fiskalna © barbacane - Fotolia.com

Wymiana w warsztacie samochodowym kasy fiskalnej zwykłej na kasę on-line dopiero 13 stycznia 2020 r. skutkuje pozbawieniem podatnika prawa do ulgi na zakup tego urządzenia i to nawet wówczas gdy pierwsza sprzedaż w 2020 r. miała miejsce po tej dacie - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 16.09.2020 r. nr 0111-KDIB3-2.4012.429.2020.2.MN.

Przeczytaj także: Ulga na zakup kas fiskalnych online w branży gastronomicznej

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?


Wnioskodawca prowadzi warsztat samochodowy od maja 2015 r. Od 1 stycznia 2020 r. był on zobowiązany rejestrować sprzedaż na kasie fiskalnej online. Urządzenia nie udało się jednak zakupić w grudniu 2019 r. z uwagi na ich brak, a w okresie 02.01.2020-29.01.2020 r. zainteresowany chorował i nie świadczył usług. Mimo to kasę zakupił 13 stycznia 2020 r. i dokonał jej fiskalizacji. Pierwsza sprzedaż w 2020 r. miała natomiast miejsce dopiero 30 stycznia i została ujęta na kasie.

Wnioskodawca zadał pytanie, czy może skorzystać z ulgi na zakup kasy fiskalnej online? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) W pierwszej kolejności należy wskazać, że od dnia 1 maja 2019 r. obowiązuje ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach (Dz. U. z 2019 r. poz. 675), dalej „ustawa zmieniająca”, wprowadzająca zmiany w zakresie przepisów dotyczących kas rejestrujących.

Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r., poz. 106, z późn. zm.) dalej zwanej ustawą o VAT lub ustawą, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

fot. barbacane - Fotolia.com

Kasa fiskalna

Jeżeli nie wymieniłeś zwykłej kasy fiskalnej na kasę online w ustawowym terminie, nie odliczysz ulgi.


Przez sprzedaż, w myśl art. 2 pkt 22 ustawy, rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Stosownie do art. 111 ust. 3c ustawy, do prowadzenia ewidencji sprzedaży mogą być stosowane wyłącznie kasy rejestrujące, które zostały nabyte w okresie obowiązywania potwierdzenia, o którym mowa w ust. 6b, z uwzględnieniem ust. 3d.

W myśl art. 111 ust. 6a ustawy, kasa rejestrująca musi zapewniać prawidłowe zaewidencjonowanie, przechowywanie i bezpieczne przesyłanie danych z kasy rejestrującej na zewnętrzne nośniki danych oraz umożliwiać połączenie i przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas, określone w art. 111a ust. 3. Pamięć fiskalna kasy rejestrującej musi posiadać numer unikatowy nadawany w drodze czynności materialno-technicznych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Natomiast mając na uwadze art. 111 ust. 6b i 6c ustawy, producenci krajowi i podmioty dokonujące wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu kas rejestrujących w celu wprowadzenia ich na terytorium kraju do obrotu są obowiązani do uzyskania dla danego typu kas rejestrujących potwierdzenia Prezesa Głównego Urzędu Miar, że kasy te spełniają funkcje wymienione w ust. 6a i wymagania techniczne dla kas rejestrujących. Potwierdzenie, o którym mowa w ust. 6b, wydaje się na czas określony. Potwierdzenie to może być cofnięte w przypadku wprowadzenia do obrotu kas rejestrujących:
1. niespełniających funkcji wymienionych w ust. 6a lub wymagań technicznych dla kas rejestrujących, lub
2. niezgodnych z egzemplarzem wzorcowym kasy rejestrującej lub dokumentami dołączanymi do wniosku o wydanie tego potwierdzenia.

Zgodnie z art. 111 ust. 4 ustawy, podatnicy, u których:
1. powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy w obowiązujących terminach rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, o których mowa w ust. 6a,
2. nie powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, o których mowa w ust. 6a, oraz dotychczas nie używali kas rejestrujących lub kas, o których mowa w art. 145a ust. 1, do prowadzenia ewidencji sprzedaży
–mają prawo do odliczenia od podatku należnego kwoty wydanej na zakup każdej z kas rejestrujących, w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł, a w przypadku gdy kwota ta jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, mają prawo do zwrotu ich różnicy na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, lub do odliczenia od podatku należnego tej różnicy za następne okresy rozliczeniowe, pod warunkiem że zakup kas rejestrujących nastąpił nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji.

Ponadto wskazać należy, że art. 1 ust. 7 ustawy zmieniającej z dniem 1 maja 2019 r. wprowadził do ustawy o VAT nowy rozdział 1a „Przepisy epizodyczne dotyczące kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii”.

Zgodnie z art. 145b ust. 1 pkt 1 ustawy, podatnicy mogą prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii w terminie do dnia 31 grudnia 2019 r. - do:
a. świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
b. sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych.

Ponadto zgodnie z art. 145b ust. 3 pkt 1 ustawy, podatnicy, o których mowa w ust. 1, mogą dokonać odliczenia lub otrzymać zwrot, o których mowa w art. 111 ust. 4 i 5, na zakup kas rejestrujących, o których mowa w art. 111 ust. 6a, przy czym za dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji przyjmuje się dzień 1 stycznia 2020 r. - dla podatników, o których mowa w ust. 1 pkt 1.

W myśl art. 111 ust. 7 pkt 1 ustawy, minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia określi warunki, sposób i tryb odliczania od podatku należnego lub zwrotu kwot, o których mowa w ust. 4 i 5, uwzględniając obowiązki podatników związane ze składaniem deklaracji podatkowej oraz przeciwdziałanie nadużyciom związanym z odliczeniem albo zwrotem tych kwot.

Zatem z powyższego wynika, że kwestia odliczenia kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej została szczegółowo uregulowana przepisami aktów wykonawczych do ustawy.

Wskazać w tym miejscu należy, że od 1 maja 2019 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika (Dz. U. z 2019 r., poz. 820), dalej „rozporządzenie”.

Zgodnie z § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia, odliczenie kwoty wydanej na zakup kasy rejestrującej, o której mowa w art. 111 ust. 4 ustawy, zwanej dalej „kwotą wydaną na zakup”, lub jej zwrot następuje pod warunkiem:
1. rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży przez podatnika przy użyciu kasy rejestrującej zakupionej w okresie obowiązywania potwierdzenia, o którym mowa w art. 111 ust. 6b ustawy;
2. posiadania przez podatnika faktury potwierdzającej zakup kasy rejestrującej oraz dowodu zapłaty całej należności za jej zakup.

W przypadku podatników prowadzących ewidencję sprzedaży przy użyciu więcej niż jednej kasy rejestrującej odliczenie lub zwrot, o którym mowa w ust. 1, na zakup każdej z tych kas następuje dodatkowo pod warunkiem rozpoczęcia prowadzenia ewidencji przy użyciu każdej kasy rejestrującej w każdym punkcie sprzedaży nie później niż w okresie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży przez podatnika (§ 2 ust. 2 rozporządzenia).

Z powyższego wynika, że od 1 maja 2019 r. w celu prowadzenia ewidencji sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, wprowadzono możliwość, a dla podatników prowadzących działalność gospodarczą w określonych branżach – obowiązek, stosowania nowego rodzaju kas rejestrujących, zwanych kasami online.

Nowe regulacje przewidują system zwrotu kwot wydanych na zakup kasy online w wysokości 90% zakupu (bez podatku), jednakże nie więcej niż 700 zł dla:
• podatników, u których powstał obowiązek prowadzenia ewidencji i którzy rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży w obowiązujących terminach, przy użyciu kas online;
• podatników, u których nie powstał obowiązek prowadzenia ewidencji i którzy dobrowolnie rozpoczną prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas online oraz wcześniej nie stosowali innych rodzajów kas do prowadzenia ewidencji sprzedaży;
• podatników zobligowanych do wymiany kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii na kasy online ze względu na działalność prowadzoną w określonych ustawą branżach.

Ulga na zakup kasy, w odniesieniu do podatników, u których powstał obowiązek prowadzenia ewidencji i którzy rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy użyciu kas online oraz podatników, u których nie powstał obowiązek prowadzenia ewidencji a dobrowolnie rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas online i wcześniej nie stosowali kas do prowadzenia ewidencji sprzedaży, przysługuje, jeżeli zakup nastąpił nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji sprzedaży. Ponadto ulga na zakup kasy przysługuje również tym podatnikom, którzy na podstawie ustawy zostali zobligowani do wymiany dotychczas stosowanych kas, na kasy online ze względu na prowadzenie działalności w określonych branżach.

Co istotne, odliczenie przysługuje tylko dla kas online, nie przysługuje natomiast do pozostałych rodzajów kas zakupionych po 31 kwietnia 2019 r. (…)

Wskazać w tym miejscu należy, że w przypadku branż objętych obligatoryjną wymianą kas wprowadzone w art. 145b ust. 1 pkt 1 ustawy przepisy określiły graniczną datę, od której uznawane będzie rozpoczęcie prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas online w obowiązującym terminie, aby „ulgę” na te kasy można było wykorzystać zgodnie z ogólnymi zasadami. Za datę rozpoczęcia prowadzenia ewidencji przyjmuje się datę określoną w art. 145b ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT, czyli datę od której powstaje obowiązek stosowania kas online dla danej grupy podatników.

„Ulga” dla podatników wskazanych w art. 145b ust. 1 pkt 1 ustawy wprowadzającej (podatnicy zobowiązani do wymiany kas na kasy online) przysługuje, gdy zostaną spełnione łącznie dwa warunki:
• obowiązek wymiany kas wynika z ustawy wprowadzającej,
• zostanie rozpoczęta ewidencja na kasach online najpóźniej w terminach wskazanych w art. 145b ust. 3 pkt 1 ustawy wprowadzającej, czyli w terminach, od których dana grupa podatników ma obowiązek stosowania kas online.
Tym samym, mając na uwadze zapisy art. 145b ust. 1 pkt 1 i art. 145b ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT, podatnik z branży świadczącej usługi naprawy pojazdów silnikowych, był obligatoryjnie zobowiązany do rozpoczęcia ewidencji za pomocą kas online od 1 stycznia 2020 r., a zatem był zobowiązany do wymiany kasy starego typu na kasę online do tego terminu.
W odniesieniu zatem do kasy rejestrującej online, której zakup oraz fiskalizacja w związku z wymianą dokonane zostały dopiero 13 stycznia 2020 r., Wnioskodawca z uwagi na niedotrzymanie ustawowego terminu nie będzie mógł otrzymać zwrotu o którym mowa w art. 111 ust. 4 i 5 ustawy o VAT. (…)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: