eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Dane firmy na fakturze sprzedaży/zakupu

Dane firmy na fakturze sprzedaży/zakupu

2020-11-09 13:41

Dane firmy na fakturze sprzedaży/zakupu

Faktura tylko z pełnymi danymi adresowymi sprzedawcy/nabywcy © apops - Fotolia.com

Na fakturze należy podawać właściwy adres firmy, tj. zarówno miejscowości siedziby jak i nazwę miejscowości poczty - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 06.11.2020 r. nr 0111-KDIB3-2.4012.632.2020.1.MGO.

Przeczytaj także: Zwrot faktury korygującej przez gminę nie przeszkadza rozliczeniu VAT

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?


Wnioskodawca, spółka z o.o. – czynny podatnik VAT, ma zarejestrowaną siedzibę w miejscowości W. W adresie Spółki znajduje się ulica M., miejscowość siedziby W., kod pocztowy … i nazwa miejscowości poczty, tj. B. Zainteresowana zadała pytanie, jakie elementy jej adresu winny znaleźć się na fakturach VAT zarówno sprzedaży jak i zakupu? Czy wystarczy tutaj podanie jedynie miejscowości siedziby, czy też powinno się zamieszczać na nich również nazwę miejscowości poczty? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Zgodnie z przepisem art. 106e ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r., poz. 106, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, faktura powinna zawierać m.in.:
1. datę wystawienia;
2. kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;
3. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy.

W myśl art. 35 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 1500 z późn. zm.) ilekroć do Rejestru wpisuje się:
1. osobę fizyczną – zamieszcza się nazwisko i imiona oraz identyfikator nadany w systemie ewidencji ludności, zwany dalej „numerem PESEL”;
2. inny podmiot niż określony w pkt 1 – zamieszcza się nazwę lub firmę oraz numer identyfikacyjny REGON, a gdy podmiot powstał w wyniku przekształcenia - NIP podmiotu przekształcanego, a jeżeli podmiot jest zarejestrowany w Rejestrze – także jego numer w Rejestrze;
3. siedzibę i adres podmiotu – zamieszcza się dane obejmujące: województwo, powiat, gminę, miejscowość, ulicę, miejscowość poczty zgodnie z krajowym rejestrem urzędowym podziału terytorialnego kraju, z wyjątkiem przypadku, gdy nazwa miejscowości stosowana w obrocie nie jest zgodna z jej nazwą urzędową.

fot. apops - Fotolia.com

Faktura tylko z pełnymi danymi adresowymi sprzedawcy/nabywcy

Faktura musi zawierać m.in. imiona i nazwiska lub nazwy sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy. Fiskus podkreśla, że w danych adresowych musi znaleźć się adres zgodny z wpisem do odpowiedniego rejestru. Są to zarówno miejscowość siedziby jak i nazwa miejscowości poczty.


Zgodnie z art. 5 ust. 2b ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2020 r., poz. 170 z późn. zm.) zgłoszenie identyfikacyjne podatników wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego zawiera dane:
1. objęte treścią wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, z wyłączeniem rejestru dłużników niewypłacalnych, przekazywane automatycznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego;
2. uzupełniające: skróconą nazwę (firmę), wykaz rachunków bankowych lub imiennych rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, z wyjątkiem rachunku VAT w rozumieniu art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, adresy miejsc prowadzenia działalności, dane prowadzącego dokumentację rachunkową, w tym jego NIP, adres miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej, dane kontaktowe, a w przypadku osobowych spółek handlowych i podmiotów podlegających wpisowi do rejestru przedsiębiorców na zasadach określonych dla spółek osobowych – dane dotyczące poszczególnych wspólników, w tym ich identyfikatory podatkowe.

Rozporządzeniem z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie wzorów związanych z rejestracją w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r., poz. 430) Minister Finansów określił wzór zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług VAT-R. Podatnicy niebędący osobą fizyczną określają w tym zgłoszeniu adres siedziby.(…)

Mając na uwadze przywołane przepisy oraz opis sprawy należy stwierdzić, że Wnioskodawca powinien podać na fakturze właściwy adres, zgodny z wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym. Z treści wniosku wynika, że w zgłoszeniu rejestracyjnym w zakresie podatku od towarów i usług VAT-R oraz w rejestrze przedsiębiorców KRS, adres siedziby spółki zawiera ulicę, miejscowość, kod pocztowy oraz miejscowość poczty. Tym samym właściwym jest zamieszczenie na fakturze zarówno miejscowości siedziby jak i nazwę miejscowości poczty. (…)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

oprac. : Ministerstwo Finansów

Przeczytaj także


Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

  • Korekta faktury VAT

    Dzień dobry, we wrześniu 2017 będąc jeszcze rolnikiem ryczałtowym zapłaciłem zaliczkę na zakup maszyny w wysokości 10 tys. zł brutto ...

  • Faktura VAT

    Witam, wystawiliśmy faktury z datą wystawienia i sprzedaży w dniu 31.12.2013 r. z błędnym numerem faktury. Czy powinnam wystawić faktury ...

  • Więcej porad znajdziesz w dziale Porady WIĘCEJ

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: