eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Czy przy darowiźnie towarów trzeb naliczyć VAT?

Czy przy darowiźnie towarów trzeb naliczyć VAT?

2021-03-01 13:58

Czy przy darowiźnie towarów trzeb naliczyć VAT?

Darowizny dla OPP z podatkiem VAT? © nanantachoke - Fotolia.com

To od tego, czy przy zakupie darowanych towarów podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia VAT, jest uzależnione naliczenie tego podatku przy dokonaniu ich darowizny - stwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 25.02.2021 r. nr 0111-KDIB3-2.4012.856.2020.4.AZ.

Przeczytaj także: Darowizna obuwia na rzecz OPP z podatkiem VAT

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?


Wnioskodawca, spółka z o.o., jest czynnym podatnikiem VAT. W przyszłości zamierza przekazywać darowizny rzeczowe na rzecz różnych stowarzyszeń i fundacji czy innych organizacji pozarządowych niedziałających w celu osiągnięcia zysku i prowadzących działalność społecznie użyteczną, których cele i działania mieszczą się w katalogu zadań publicznych określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 1057) i to właśnie na powyższe cele mają być przekazane darowizny. Organizacje te nie będą posiadać statusu organizacji pożytku publicznego.

Przekazywane będą towary (np. koszulki, inne ubrania; nie będą to produkty spożywcze), które wcześniej zainteresowana zakupi. Nie będą to jej produkty. Na chwilę obecną spółka nie wie jeszcze, czy od zakupów tych będzie jej przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT. Towary pierwotnie nabyte były bądź będą na rzecz przedsiębiorstwa wnioskodawcy w celu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Ich przekazanie będzie zaś mieć na celu wyłącznie pomoc obdarowanym.

Zadano pytanie, czy darowizna takich towarów będzie skutkowała obowiązkiem naliczenia podatku VAT? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej „podatkiem”, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

fot. nanantachoke - Fotolia.com

Darowizny dla OPP z podatkiem VAT?

Czy nieodpłatne przekazanie (w darowiźnie) towarów na rzecz organizacji non profit z przeznaczeniem wyłącznie na rzecz osób potrzebujących, jest opodatkowane VAT-em? Wszystko zależy od tego, czy przy ich nabyciu podatnikowi przysługiwało praw do odliczenia tego podatku.


Towarami, według art. 2 pkt 6 ustawy są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…).

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, co do zasady, podlega tylko taka dostawa towarów, która ma charakter odpłatny. Jednak w ściśle określonych przypadkach nieodpłatne zbycie towarów może być również przedmiotem opodatkowania tym podatkiem.

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:
1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
2. wszelkie inne darowizny
-jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Jednocześnie zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy, przepisu ust. 2 nie stosuje się do przekazywanych prezentów o małej wartości i próbek, jeżeli przekazanie to następuje na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika.

Przepis art. 7 ust. 4 ustawy definiuje prezenty o małej wartości, o których mowa w ust. 3, przez które rozumie się przekazywane przez podatnika jednej osobie towary:
1. łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł (bez podatku), jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób;
2. których przekazania nie ujęto w ewidencji, o której mowa w pkt 1, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 20 zł.

Z kolei na podstawie art. 7 ust. 7 ustawy, przez próbkę, o której mowa w ust. 3, rozumie się identyfikowalne jako próbka egzemplarz towaru lub jego niewielką ilość, które pozwalają na ocenę cech i właściwości towaru w jego końcowej postaci, przy czym ich przekazanie (wręczenie) przez podatnika:
1. ma na celu promocję tego towaru oraz
2. nie służy zasadniczo zaspokojeniu potrzeb odbiorcy końcowego w zakresie danego towaru, chyba że zaspokojenie potrzeb tego odbiorcy jest nieodłącznym elementem promocji tego towaru i ma skłaniać tego odbiorcę do zakupu promowanego towaru.

Zatem opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega generalnie każde nieodpłatne przekazanie towaru należącego do przedsiębiorstwa, z którym wiąże się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, o ile podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów, ich imporcie lub wytworzeniu tych towarów lub ich części składowych, z wyjątkiem przekazania towarów spełniających warunki do uznania ich za prezenty o małej wartości lub próbki.

Natomiast zużycie towarów podlega opodatkowaniu tylko wówczas, gdy dokonywane jest na rzecz podmiotów i na cele wymienione w art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy, pod warunkiem, że przysługiwało prawo do odliczania podatku naliczonego.

Jeżeli natomiast podatnik nie miał prawa do odliczenia kwoty podatku naliczonego, to wszelkie przekazanie lub zużycie towarów bez wynagrodzenia (nieodpłatne przekazania), pozostaje neutralne podatkowo (podatnik nie musi dokonać ich opodatkowania).

Omawiany przepis jest odpowiednikiem art. 16 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE. L Nr 347, poz. 1, z późn. zm.), zwanej dalej Dyrektywą 2006/112/WE Rady, zgodnie z którym, za dostawę towarów uznaje się wykorzystanie przez podatnika towarów stanowiących część majątku jego przedsiębiorstwa do celów prywatnych podatnika lub jego pracowników, które przekazuje nieodpłatnie lub, w ujęciu ogólnym, które przeznacza do celów innych niż prowadzona przez niego działalność, gdy VAT od powyższych towarów lub ich części podlegał w całości lub w części odliczeniu, jest uznawane za odpłatną dostawę towarów. (…)

Odnosząc się do wątpliwości Wnioskodawcy powtórzyć należy, że opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów oraz nieodpłatna czynność z nią zrównana po spełnieniu warunków zawartych w art. 7 ust. 2 ustawy, tj. jeżeli dokonującym nieodpłatnego przekazania jest podatnik podatku od towarów i usług, przekazane towary należą do jego przedsiębiorstwa oraz przedmiotem nieodpłatnego przekazania jest towar, w stosunku do którego podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu tego towaru lub jego części składowych.

Jak wskazał Wnioskodawca, przedmiotem darowizn będą różnorodne towary, w tym na przykład koszulki i inne ubrania. Towary będące przedmiotem darowizny nie będą wytworzone przez Wnioskodawcę. Będą to towary nabyte przez Wnioskodawcę i związane z prowadzoną działalnością, wchodzące w skład przedsiębiorstwa Wnioskodawcy. Wnioskodawca będzie przekazywał darowizny rzeczowe na rzecz wskazanych we wniosku podmiotów w celu wykorzystania przedmiotu darowizny przez obdarowanych do działalności statutowej obdarowanych. Przekazane darowizny mają na celu wyłącznie pomoc obdarowanym.

W świetle powołanym przepisów, należy stwierdzić, że w okolicznościach niniejszej sprawy nieodpłatne przekazanie towarów nabytych przez Wnioskodawcę, związanych z prowadzoną działalnością i wchodzących w skład jego przedsiębiorstwa, w stosunku do których Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy ich nabyciu, będzie stanowić dostawę towarów, o której mowa w art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy, podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy. Dla opodatkowania darowizny w tych okolicznościach nie ma znaczenia, czy obdarowany posiadać będzie status organizacji pożytku publicznego czy nie.

Z odmienną sytuacją będziemy mieli do czynienia, gdy w związku z zakupem ww. towarów mających być przedmiotem darowizny, Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Jak wskazano powyżej, niespełnienie warunku, jakim jest przysługujące prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towaru, jest podstawą do traktowania nieodpłatnego przekazania tego towaru jako czynności wyłączonej spod zakresu działania ustawy o podatku od towarów i usług, bez względu na cel, na który został on przekazany.

Tym samym, gdy w związku z zakupem ww. towarów mających być przedmiotem darowizny, Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, darowizna tych towarów nie będzie stanowiła podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT dostawy towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.(…)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Przeczytaj także


Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

PARTNER DZIAŁU PODATKI:

rozlicz swój PIT i pomóż dzieciom zapomnieć o chorobie
bezpłatny program PIT 2020

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: