eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Mechanizm podzielonej płatności w 2021 roku

Mechanizm podzielonej płatności w 2021 roku

2021-03-11 13:21

Mechanizm podzielonej płatności w 2021 roku

Zmiany w podzielonej płatności 2021 © zsirosistvan - Fotolia.com

Rok 2021 przyniósł pewne zmiany w zakresie rozliczania transakcji w ramach split payment. Zmiany te są jak najbardziej pozytywne. Wyjaśniono wcześniejsze wątpliwości, doprecyzowano niektóre kwestie czy poszerzono katalog czynności, za które można płacić w ramach środków znajdujących się na rachunku VAT.

Przeczytaj także: Faktury z mechanizmem podzielonej płatności w nowym JPK_VAT z deklaracją

Mechanizm podzielonej płatności to sposób regulowania zapłaty za nabyte towary i usługi w ten sposób, że kwota płatności dzielona jest na dwie części: wartość netto i VAT. Kwota netto trafia na rachunek bankowy sprzedawcy, zaś podatek VAT na jego rachunek VAT. czynność ta odbywa się za pośrednictwem specjalnego komunikatu przelewu. Przed listopadem 2019 r. stosowanie split payment było w pełni dobrowolne. Ustawodawca postanowił jednak, że mechanizm ten będzie obowiązkowy dla wybranych transakcji.

W ustawie odniesienie limitu wprost do kwoty 15.000 zł brutto


Przed 2021 rokiem aby poznać limit kwotowy faktury, powyżej którego jej zapłata winna nastąpić w ramach mechanizmu podzielonej płatności, podatnicy musieli sięgać do odrębnego aktu prawnego, tj. ustawy Prawo przedsiębiorców, a mówiąc dokładniej do jej art. 19 pkt 2. W myśl tej regulacji dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy:
  1. stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
  2. jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15.000 zł lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Część przedsiębiorców miała tutaj wątpliwości, czy obowiązkowy MPP dotyczy również faktur, których wartość brutto wynosiła dokładnie 15.000 zł.

Wątpliwości te zniknęły z dniem 1 stycznia 2021 r., kiedy to znowelizowany art. 108a ust. 1 ustawy o VAT zaczął wskazywać wprost, że przy dokonywaniu płatności za nabyte towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy, udokumentowane fakturą, w której kwota należności ogółem przekracza kwotę 15.000 zł lub jej równowartość wyrażoną w walucie obcej, podatnicy są obowiązani zastosować mechanizm podzielonej płatności.

fot. zsirosistvan - Fotolia.com

Zmiany w podzielonej płatności 2021

Szerszy katalog podmiotów uprawnionych do uwolnienia środków z rachunku VAT, określenie kwoty limitu w złotówkach czy niestosowanie przepisów o podzielonej płatności do wszystkich kompensat, to tylko niektóre ze zmian, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.


Ustawodawca wskazał też, że do przeliczania na złote kwot wyrażonych w walucie obcej stosuje się zasady przeliczania kwot stosowane w celu określenia podstawy opodatkowania.
Jednocześnie w tym zakresie zostały zmienione pozostałe przepisy, które odnosiły się do tej kwoty, czyli:
  • art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy o VAT – odnoszący się do oznaczenia wyrazami „mechanizm podzielonej płatności” faktury objętej obowiązkowym split payment,
  • art. 105a ust. 3 pkt 5 – mówiący o odpowiedzialności solidarnej nabywcy towarów wskazanych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, objętych obligatoryjnym split payment.

Potrącenie wierzytelności przy podzielonej płatności


W stanie prawnym obowiązującym do końca 2020 r. art. 108a ust. 1d ustawy o VAT wskazywał, że w przypadku dokonania potrącenia, o którym mowa w art. 498 Kodeksu cywilnego, przepisów ust. 1a i 1b (a więc konieczności stosowania MPP) nie stosuje się w zakresie, w jakim kwoty należności są potrącane.

Przytoczony art. 498 Kodeksu cywilnego mówi natomiast, że gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne i mogą być dochodzone przed sądem lub przed innym organem państwowym.

W obrocie gospodarczym jednakże obok potrącenia ustawowego mogą wystąpić również potrącenia umowne (np. netting) które – co podkreślały organy podatkowe, nie mogły być stosowane do transakcji objętych obowiązkowym MPP.

Powyższe zostało zmienione z dniem 1 stycznia 2021 r. Obecnie art. 108a ust. 1d ustawy o VAT wskazuje, że w przypadku dokonania potrącenia wierzytelności przepisów ust. 1a i 1b nie stosuje się w zakresie, w jakim kwoty należności są potrącane. Przepis ten zatem obejmuje swym zakresem obecnie wszelkie potrącenia, a nie tylko ustawowe.
Uwaga!
W ministerialnych wyjaśnieniach czytamy, że dokonanie potrąceń powinno zostać udokumentowane w taki sposób aby w przypadku wątpliwości organu podatkowego podatnik mógł wykazać, że nie doszło do naruszenia przepisów o obowiązkowym mechanizmie podzielonej płatności. Podatnik powinien móc wykazać, że doszło do potrącenia, żeby było jasne, iż należność nie została uregulowana w inny sposób, z ominięciem obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności.

Jeżeli po dokonaniu potrącenia pozostanie jeszcze kwota do zapłaty, różnicę tę należy uregulować zgodnie z założeniami obligatoryjnego mechanizmu podzielonej płatności.

Z rachunku VAT zapłacisz VAT od importu towarów na konto agencji celnej


Od 1 stycznia 2021 r. podatnicy uzyskali prawo do dokonywania płatności z rachunku VAT podatku z tytułu importu towarów czy też należności celnych nie tylko na rachunek urzędu skarbowego ale również na rachunek agencji celnych.

W przypadku dokonywania płatności kwoty odpowiadającej kwocie podatku z tytułu importu towarów czy też należności celnych na rachunek agencji celnej z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, podatnik w komunikacie przelewu:
  • w polu przeznaczonym na kwotę odpowiadającą całości albo części kwoty podatku wynikającej z faktury, która ma zostać zapłacona w mechanizmie podzielonej płatności jak i polu przeznaczonym na kwotę odpowiadającą całości albo części wartości sprzedaży brutto wpisuje kwotę odpowiadającą kwocie podatku oraz należności celnych, która ma zostać zapłacona w mechanizmie podzielonej płatności;
  • w polu przeznaczonym na wskazanie numeru faktury podatnik wskazuje numer dokumentu związanego z płatnością wystawionego przez przedstawiciela bezpośredniego lub pośredniego w rozumieniu przepisów celnych;
  • w polu przeznaczonym na wskazanie NIP dostawcy lub usługodawcy podatnik wskazuje numer, za pomocą którego przedstawiciel bezpośredni lub pośredni w rozumieniu przepisów celnych jest zidentyfikowany na potrzeby podatku.

Szerszy katalog podmiotów mogących uwolnić środki z rachunku VAT


W stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2020 r. z wnioskiem o uwolnienie środków z rachunku VAT mogli zwrócić się jedynie podatnik oraz byli wspólnicy spółki cywilnej lub handlowej niemającej osobowości prawnej. Rozwiązanie to zatem blokowało drogę do uwolnienia środków zgromadzonych na rachunku VAT innym podmiotom, które nie będąc podatnikami czy byłymi wspólnikami spółek, w wyniku nieprawidłowego zastosowania wobec nich mechanizmu podzielonej płatności, otrzymywali środki na rachunki VAT.

Obecnie katalog podmiotów mogących występować z wnioskiem o przekazanie środków z rachunku VAT na rachunek rozliczeniowy mogą biegać się również:
  • podmioty niebędące podatnikiem
  • podmioty nieposiadające siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju
- posiadające środki na rachunku VAT.
Z wnioskiem o uwolnienie środków na rachunku VAT mogą obecnie występować komornicy oraz podmioty zagraniczne.

W przypadku podmiotu nieposiadającego siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium Polski właściwym do rozpatrzenia wniosku o uwolnienie środków z rachunku VAT jest naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa – Śródmieście.

W przypadku innych podmiotów, właściwym organem podatkowym jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania (w przypadku osoby fizycznej) lub adresu siedziby (w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną).

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: