eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Obowiązkowy MPP gdy faktura zaliczkowa i końcowa

Obowiązkowy MPP gdy faktura zaliczkowa i końcowa

2021-10-06 13:32

Obowiązkowy MPP gdy faktura zaliczkowa i końcowa

Podzielona płatność: limit odnosi się do wartości faktury © apops - Fotolia.com

Każdy przedsiębiorca rozliczający VAT wie, że faktury dokumentujące transakcje na czynności wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, opiewające na kwotę przekraczającą 15.000 zł brutto, muszą zostać uregulowane w mechanizmie podzielonej płatności i taka adnotacja musi się też na nich znaleźć. A jak jest w sytuacji faktur poniżej tej kwoty?

Przeczytaj także: Split payment: zwolnienie pieniędzy z rachunku VAT w 3 dni?

Załóżmy dla przykładu, że zawarta umowa na dostawę towarów wymienionych w załączniku numer 15 do ustawy o VAT opiewa na kwotę 25.000 zł brutto. Zgodnie z ustaleniami tej umowy w pierwszej kolejności zostanie wystawiona faktura zaliczkowa i opłacona zaliczka w kwocie 14.000 zł, a w chwili dostawy tych towarów faktura końcowa na 11.000 zł. Czy faktury dokumentujące tą transakcję muszą zostać oznaczone adnotacją „mechanizm podzielonej płatności”? Czy nabywca musi zastosować ten mechanizm przy ich zapłacie, aby nie miały do niego zastosowania negatywne konsekwencje podatkowe?
Gdy zarówno faktura zaliczkowa, jak i faktura końcowa, nie będą przekraczały kwoty 15.000 zł brutto, nie wystąpi obowiązek stosowania względem nich mechanizmu podzielonej płatności.

Zgodnie z art. 108a ust. 1a ustawy o VAT, przy dokonywaniu płatności za nabyte towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy, udokumentowane fakturą, w której kwota należności ogółem przekracza kwotę 15.000 zł lub jej równowartość wyrażoną w walucie obcej, podatnicy są obowiązani zastosować mechanizm podzielonej płatności. Do przeliczania na złote kwot wyrażonych w walucie obcej stosuje się zasady przeliczania kwot stosowane w celu określenia podstawy opodatkowania.

Ust. 1b dodaje tutaj, że sprzedawca obowiązany jest do przyjęcia płatności kwoty należności wynikającej z tej faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. Idąc dalej – ust. 1c tego przepisu dodaje, że powyższe zasady stosuje się także w przypadku zaliczek, zadatków, przedpłat skutkujących powstaniem obowiązku podatkowego (wówczas przy dokonywaniu płatności w komunikacie przelewu kupujący wpisuje wyraz „zaliczka”). Z kolei art. 106e ust. 1 pkt 18a) ustawy o VAT wskazuje, że faktury dokumentujące takie transakcje dodatkowo winny być opatrzone wyrazami „mechanizm podzielonej płatności”.

fot. apops - Fotolia.com

Podzielona płatność: limit odnosi się do wartości faktury

Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności występuje jedynie wówczas, gdy wystawiona faktura na sprzedaż towarów/usług wymienionych w załączniku nr 15, opiewa na kwotę brutto przekraczającą 15.000 zł. Gdy daną transakcję dokumentuje kilka faktur, powyższy warunek odnosi się do faktury a nie całej transakcji.


Przytoczone wyżej regulacje wskazują zatem, iż w zakresie obowiązkowego stosowania mechanizmu podzielonej płatności należy brać pod uwagę następujące przesłanki:
  • czy przedmiot transakcji dotyczy towarów/usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT
  • czy wartość brutto faktury opiewa na kwotę przekraczającą 15.000 zł brutto
  • czy nabywcą towarów/usług jest podatnik (podzielonej płatności nie stosuje się w stosunku do osób prywatnych)
  • czy wystawiona faktura zawiera kwotę podatku VAT (transakcja musi być objęta tym podatkiem).

Limit 15.000 zł brutto odnosi się przy tym nie do wartości transakcji, a wartości wystawionej faktury (w bym faktury zaliczkowej). Jeżeli zatem dana faktura jest wystawiona na kwotę niższą niż przytoczona wartość, nie musi być regulowana w mechanizmie podzielonej płatności.

W naszym przypadku zatem, skoro zarówno faktura zaliczkowa jak i końcowa opiewają na wartości poniżej 15.000 zł, zastosowanie do nich mechanizmu podzielonej płatności jest dobrowolne a nie obowiązkowe. Faktury te nie muszą też posiadać adnotacji „mechanizm podzielonej płatności”

Fiskus potwierdza


Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 21.01.2021 r. nr 0112-KDIL1-2.4012.607.2020.1.DS wyjaśnił, że „(…) istotne znaczenie dla obowiązku zawarcia na fakturze oznaczenia „mechanizm podzielonej płatności” w przypadku dostawy towarów i świadczenia usług, wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy, ma wartość brutto wykazana na fakturze, a nie wartość wynikająca z zawartej z kontrahentem umowy, tj. bez znaczenia w przedmiotowej sprawie pozostaje kwota, na jaką zostają zawarte poszczególne umowy z kontrahentami. Ww. przepisy jednoznacznie odnoszą się do wartości faktury, w której kwota należności ogółem stanowi kwotę, o której mowa w art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców a nie do kwoty zawartej w umowie miedzy kontrahentami.

Wskazać przy tym należy, że w przypadku zaliczek o tym, czy powstaje obowiązek zastosowania mechanizmu podzielonej płatności decydują zasady ogólne, a więc wartość brutto faktury oraz przedmiot transakcji (nabycie towarów lub usług z załącznika nr 15 do ustawy).
Dlatego też stwierdzić należy, że przy fakturach zaliczkowych wyznacznikiem stosowania lub nie mechanizmu podzielonej płatności jest również wartość wystawionej faktury.

Zatem jeżeli cała wartość umowy przekracza 15 000,00 zł, natomiast faktury zaliczkowe dotyczące dokonywanych przedpłat oraz faktura końcowa są na kwoty nieprzekraczające 15 000,00 zł, to na żadnej z nich Wnioskodawca nie ma obowiązku umieszczania oznaczenia „mechanizm podzielonej płatności”.

Oznaczenie „mechanizm podzielonej płatności” dotyczy wyłącznie transakcji objętej obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności, zarówno po stronie sprzedaży, jak i zakupu. W ewidencji oznaczenie „MPP” powinno zostać wpisane w przypadku wystąpienia transakcji objętych obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności. Natomiast w przedmiotowej sprawie faktury zaliczkowe dotyczące dokonanych przedpłat oraz faktura końcowa są na kwoty nieprzekraczające 15 000,00 zł, dlatego też Wnioskodawca nie jest zobowiązany do stosowania mechanizmu podzielonej płatności.

Zatem skoro w analizowanej sprawie Wnioskodawca nie jest zobowiązany do zastosowania mechanizmu podzielonej płatności, gdyż faktury zaliczkowe dotyczące dokonanych przedpłat oraz faktura końcowa są na kwoty nieprzekraczające 15 000,00 zł, to w konsekwencji Wnioskodawca nie jest zobowiązany do ujęcia omawianych transakcji w ewidencji prowadzonej dla celów podatku od towarów i usług z oznaczeniem „MPP”. (…)”

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: