eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › CIT: Dzierżawa gruntów rolnych to nie działalność rolnicza

CIT: Dzierżawa gruntów rolnych to nie działalność rolnicza

2019-04-02 13:50

CIT: Dzierżawa gruntów rolnych to nie działalność rolnicza

Zapłacisz CIT od dzierżawy pola © Igor Mojzes - Fotolia.com

Przychody osiągnięte z dzierżawy gruntów rolnych nie zaliczają się do przychodów z działalności rolniczej, nawet gdy dzierżawca wykorzystuje je na potrzeby rolnicze – uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 29.03.2019 r. nr 0111-KDIB2-3.4010.31.2019.2.LG.

Przeczytaj także: Dzierżawa gruntów rolnych z podatkiem dochodowym

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?


Spółka z o.o. prowadzi działalność rolniczą oraz działalność pozarolniczą. Spółka uzyskuje przychody m.in. z gruntów rolniczych wydzierżawionych innemu podmiotowi gospodarczemu. Dzierżawca na gruntach tych prowadzi działalność typowo rolniczą, objętą dopłatami bezpośrednimi z ARiMR. Wysokość przychodów spółki uzależniona jest od wysokości tych dopłat. Nadto spółka jest płatnikiem podatku rolnego od wydzierżawionych gruntów rolnych.

Zadano pytanie, czy przychody z dzierżawy gruntów można zaliczyć do działalności rolniczej i przychodów rolniczych? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1036 ze zm., zwana dalej: „updop”), przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej.

Pojęcie działalności rolniczej dla celów podatku dochodowego od osób prawnych zostało określone w art. 2 ust. 2 updop, zgodnie z którym działalnością rolniczą w rozumieniu ust. 1 pkt 1 jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej:
1. miesiąc - w przypadku roślin,
2. 16 dni - w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi i kaczek,
3. 6 tygodni - w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,
4. 2 miesiące - w przypadku pozostałych zwierząt
-licząc od dnia nabycia.

fot. Igor Mojzes - Fotolia.com

Zapłacisz CIT od dzierżawy pola

Ustawa o CIT zawiera definicję działalności rolniczej. Mieści się w niej jedynie uprawa roślin oraz chów i hodowla zwierząt. Zabrakło tutaj natomiast miejsca dla dzierżawy gruntów rolnych. W związku z tym, takie czynności, nawet gdy grunty są użytkowane rolniczo, w działalności rolniczej się nie mieszczą, a co za tym idzie – nie stosuje się do ich dzierżawy zwolnienia od podatku.


Z kolei z treści art. 2 ust. 3 updop wynika, że działami specjalnymi produkcji rolnej są: uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin „in vitro”, fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym.

Ponieważ ustawodawca zdefiniował pojęcie działalności rolniczej, to tylko w granicach wyznaczonych zakresem owej definicji można mówić o przychodzie z tego tytułu.

Zakresu wyłączenia przedmiotowego określonego w art. 2 ust. 1 pkt 1 updop ustawy nie stosuje się natomiast do przychodów wynikających z działalności związanej z działalnością rolniczą lub produkcją rolniczą. Do przychodów z działalności rolniczej zalicza się przychody pochodzące (a nie „związane”) z działalności wymienionej w art. 2 ust. 2 updop. Wyłączenie nie ma więc zastosowania do przychodów pochodzących ze świadczenia usług związanych z działalnością rolniczą, tak jak dzierżawa gruntów rolnych na cele prowadzenia działalności rolniczej przez inny podmiot. Przychody z takiej działalności, jako przychody pochodzące z innej niż rolnicza działalności, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Dokonując analizy przedstawionego stanu faktycznego w kontekście przywołanych powyżej przepisów prawa podatkowego, w szczególności definicji działalności rolniczej, należy stwierdzić, że przychody osiągnięte przez Wnioskodawcę z dzierżawy gruntów rolnych nie zaliczają się do przychodów z działalności rolniczej. Należy w tym miejscu wskazać, że bez znaczenia jest tutaj cel tej dzierżawy oraz fakt, że Wnioskodawca jest płatnikiem podatku rolnego od wydzierżawionych gruntów.

Należy bowiem zauważyć, że zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 2 ust. 1 pkt 1 updop, nie stosuje się do przychodów wynikających z działalności związanej z działalnością rolniczą lub produkcją rolniczą a za taką, zdaniem tut. Organu należy uznać dzierżawę opisaną we wniosku, gdyż to dzierżawca a nie Wnioskodawca, jak wynika z opisu sprawy, będzie prowadził na przedmiotowych gruntach działalność rolniczą. Do przychodów z działalności rolniczej, jak już wskazano powyżej, zalicza się jedynie przychody pochodzące (a nie „związane”) z działalności wymienionej w art. 2 ust. 2 ustawy updop. (…)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Advertisement

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: