eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Doręczanie pism i decyzji z urzędu skarbowego

Doręczanie pism i decyzji z urzędu skarbowego

2007-01-13 14:13

Podstawową formą komunikowania się organów podatkowych z podatnikami jest forma pisemna. Urzędy realizują ją poprzez doręczenia. Aby jednak pisma i decyzje podatkowe z urzędu skarbowego były skuteczne, muszą zostać właściwie doręczone.

Przeczytaj także: Fiskus musi uważać, czy dobrze doręczył decyzję podatkową

Organ podatkowy doręcza pisma za pokwitowaniem przez pocztę, swoich pracowników lub przez osoby uprawnione na podstawie odrębnych przepisów. Gdy organem podatkowym jest wójt, burmistrz (prezydent miasta), pisma może doręczać sołtys za pokwitowaniem.

Pisma doręcza się osobom fizycznym w ich mieszkaniu lub miejscu pracy. Pisma mogą być również doręczane: w siedzibie organu podatkowego; w miejscu pracy adresata – osobie upoważnionej przez pracodawcę do odbioru korespondencji. W razie niemożności doręczenia pisma w żaden wymieniony sposób, a także w innych uzasadnionych przypadkach pisma doręcza się w każdym miejscu, gdzie się adresata zastanie.

W wyroku z 16 marca 2000 r. (sygn. akt SA/Sz 251/99; niepublikowany) NSA zwrócił uwagę, że z art. 148 Ordynacji podatkowej wynika, że przepis ten dwukrotnie mówi o doręczaniu pism w miejscu pracy. Uwzględniając racjonalność ustawodawcy, za w pełni zasadny uznać należy pogląd, że są to dwa różne miejsca pracy. W pierwszym z tych przepisów chodzi o zakład pracy, w którym adresat pisma jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę lub innej umowy (zlecenia, o dzieło itp.), czyli o miejsce, w którym jest on pracobiorcą. Natomiast w drugim z tych przepisów chodzi o miejsce pracy jako miejsce prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę fizyczną, samodzielnie i na własny rachunek. W pierwszej sytuacji doręczenie musi nastąpić do rąk adresata i nie mogą za niego odebrać skutecznie pisma osoby upoważnione do działania w imieniu pracodawcy (zakładu pracy). W drugiej sytuacji, a więc w przypadku doręczenia w miejscu pracy adresata będącym miejscem prowadzenia przezeń działalności gospodarczej, doręczenie nastąpić może także do rąk osoby upoważnionej przezeń do odbioru korespondencji.

Trzeba podkreślić, że obowiązujące przepisy mówią, że w przypadku nieobecności adresata w mieszkaniu pisma doręcza się za pokwitowaniem pełnoletniemu domownikowi, sąsiadowi lub dozorcy domu, gdy osoby te podjęły się oddania pisma adresatowi. Zawiadomienie o doręczeniu pisma sąsiadowi lub dozorcy domu umieszcza się w oddawczej skrzynce pocztowej lub na drzwiach mieszkania adresata lub w widocznym miejscu przy wejściu na posesję adresata. WSA w Warszawie w wyroku z 7 lutego 2005 r. (sygn. akt V SA 4361/03; niepublikowany) podkreślił, że dorosły domownik, jeśli podjął się oddania pisma adresatowi, oprócz wymogu pełnoletniości nie musi spełniać żadnych innych warunków, w szczególności warunków wymaganych dla pełnomocnika w postępowaniu cywilnym.

Bardzo ważne natomiast jest, aby osoba przyjmująca pismo oświadczyła, że przekaże je adresatowi. Warto w tym miejscu przytoczyć wyrok NSA z 17 września 2002 r. (sygn. akt I SA/Wr 1117/00; niepublikowany), w którym sąd wyjaśnił, że skoro mąż podatniczki odebrał decyzję, ale nie oświadczył, czy podejmuje się oddania pisma adresatowi, to decyzja nie została doręczona prawidłowo.

 

1 2

następna

oprac. : Krzysztof Skrzypek / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: