eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Ulga mieszkaniowa a refinansowanie kredytu

Ulga mieszkaniowa a refinansowanie kredytu

2008-05-20 00:05

Nie korzysta ze zwolnienia od opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym przychód uzyskany ze sprzedaży mieszkania w części przeznaczonej na spłatę kredytu złotowego służącego refinansowaniu kredytu wyrażonego w walucie obcej zaciągniętego na zakup mieszkania. Stanowisko takie zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 09.05.2008 r. nr IPPB2/415-269/08-2/AS.

Przeczytaj także: Sprzedaż domu: kredyt na budowę a zwolnienie z PIT

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

W zapytaniu podatniczka wyjaśniła, że w lipcu 2004 r. nabyła od developera mieszkanie w domu wielorodzinnym. Zakup ten został w całości sfinansowany z kredytu zaciągniętego w walucie obcej. Kredyt ten był spłacany w ratach miesięcznych. W 2005 r. podatniczka spłaciła pozostałą część kredytu w drodze refinansowania kredytem złotowym zaciągniętym w innym banku. Z umowy kredytowej wynika, że został on udzielony na spłatę kredytu na zakup mieszkania i refinansowania innych wydatków mieszkaniowych. Całość kredytu refinansowanego zaciągniętego w nowym banku, miała charakter kredytu hipotecznego, związanego z zakupem mieszkania (prowizje, stopy procentowe itp., warunki udzielenia kredytu). Kredyt ten podatniczka spłaciła w całości w maju 2006 r. przeznaczając na ten cel dochód ze sprzedaży mieszkania, na zakup którego przeznaczony był zaciągnięty pierwotnie kredyt w walucie obcej. W związku z powyższym zadała ona pytanie, czy przychód ze sprzedaży mieszkania w części przeznaczonej na spłatę refinansowanego kredytu korzysta ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) – c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.) źródłem przychodu jest odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości; spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej; prawa wieczystego użytkowania gruntów; jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

W myśl art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588) do przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych związanych z nieruchomościami, nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) do dnia 31.12.2006 r., stosuje się zasady określone w ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 01.01.2007 r.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2006 r., podatek od dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustala się w formie ryczałtu w wysokości 10 % uzyskanego przychodu.

Podatek ten jest płatny bez wezwania w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, chyba, że podatnik w tym samym terminie złoży oświadczenie, że przychód ze sprzedaży wyda na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) lub lit. e), z zastrzeżeniem art. 21 ust. 2 i 2a) ustawy.

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: