eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Sprzedaż domu: kredyt na budowę a zwolnienie z PIT

Sprzedaż domu: kredyt na budowę a zwolnienie z PIT

2008-02-25 13:17

Rozpatrzmy następującą sytuację: W 2005 r. podatnik wybudował dom mieszkalny. Na sfinansowanie tej inwestycji zaciągnął kredyt. Powyższą nieruchomość postanowił sprzedać w roku 2008. Część pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży zostanie przekazana na spłatę kredytu zaciągniętego na budowę powyższej nieruchomości. Czy w odniesieniu do tej kwoty podatnik będzie zwolniony z zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego?

Przeczytaj także: Ulga mieszkaniowa a refinansowanie kredytu

W opisanej wyżej sytuacji będą miały zastosowanie przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do końca 2006 r.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 powyższej ustawy, źródłem przychodu jest odpłatne zbycie:
a) nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
b) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej
c) prawa wieczystego użytkowania gruntów
- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Opisana we wstępie sytuacja mieści się w powyższej definicji. Zatem przychód uzyskany ze sprzedaży tej nieruchomości będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Stawka podatku od powyższego została określona w art. 28 ust. 2 ustawy o PIT. Wynosi ona 10 proc. uzyskanego przychodu, a podatek płatny jest w terminie 14 dni o dnia dokonania odpłatnego zbycia na rachunek urzędu skarbowego właściwego wg miejsca zamieszkania podatnika.

Ustawodawca przewidział jednak pewne zwolnienia. Zostały one opisane w art. 21 ust. 1 pkt 32 ustawy o PIT. Zgodnie z lit. e) tego przepisu wolne od podatku są przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych wyżej w części wydatkowanej, nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży, na spłatę kredytu lub pożyczki, a także odsetek od kredytu lub pożyczki zaciągniętych na cele, o których mowa w lit. a), w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym również na spłatę kredytu lub pożyczki oraz odsetek od tego kredytu lub pożyczki zaciągniętych przed dniem uzyskania tych przychodów.

Lit. a) tego przepisu wskazuje natomiast, że wolne są przychody w części wydatkowanej nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży:
  • na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,
  • na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,
  • na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie przeznaczonych pod budowę budynku mieszkalnego, w tym również gruntu lub udziału w gruncie albo prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego,
  • na budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, remont lub modernizację własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego, położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • na rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację – na cele mieszkalne – własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego, położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: