eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Rozdzielność majątkowa i sprzedaż nieruchomości a podatek PIT

Rozdzielność majątkowa i sprzedaż nieruchomości a podatek PIT

2015-02-02 12:57

Rozdzielność majątkowa i sprzedaż nieruchomości a podatek PIT

Notariusz © Iurii Sokolov - Fotolia.com

Kosztami nabycia lokalu mieszkalnego w związku z jego sprzedażą, który w pierwszej kolejności małżonkowie nabyli do majątku wspólnego (dokonując jego zakupu) a następnie wskutek podziału tego majątku lokal stał się własnością jednego z nich, nie będą całe wydatki poniesione łącznie przez małżonków na jego zakup. Skoro bowiem część lokalu jeden z małżonków nabył wskutek podziału majątku wspólnego w sposób nieodpłatny, koszty uzyskania przychodu do zbywanej nieruchomości może on uwzględnić jedynie w takiej części, jaka przypadała na niego w chwili zakupu. Stanowisko takie zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 26.01.2015 r. nr IBPBII/2/415-934/14/ŁCz.

Przeczytaj także: Sprzedaż mieszkania: spłata kredytu a podatek dochodowy

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

W 2007 r. wnioskodawca wstąpił w związek małżeński. W 2009 r. małżonkowie zakupili wspólnie lokal mieszkalny, który wszedł do ich majątku wspólnego. Następnie 8 lutego 2001 r. ustanowili oni w formie aktu notarialnego rozdzielność majątkową. W wyniku podziału majątku wnioskodawca nabył na własność nieruchomość gruntową oraz lokal mieszkalny. Wartość otrzymanego majątku w wyniku podziału wynosiła 545 000 zł, drugi z małżonków nie otrzymał żadnego majątku jak też spłaty. W sierpniu 2014 r. wnioskodawca sprzedał lokal mieszkalny, który małżonkowie nabyli w 2009 r., a który następnie wskutek umowy o rozdzielności majątkowej w 2011 r. stał się tylko jego własnością. Wnioskodawca zadał pytanie, czy ustalając dochód z tej transakcji sprzedaży będzie miał prawo uwzględnić w kosztach uzyskania przychodu pełną cenę zakupu lokalu wynikającą z aktu notarialnego? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) – źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:
a. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
b. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
c. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
-jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

fot. Iurii Sokolov - Fotolia.com

Notariusz

Kosztami nabycia lokalu mieszkalnego w związku z jego sprzedażą, który w pierwszej kolejności małżonkowie nabyli do majątku wspólnego (dokonując jego zakupu) a następnie wskutek podziału tego majątku lokal stał się własnością jednego z nich, nie będą całe wydatki poniesione łącznie przez małżonków na jego zakup.


W świetle powyższego przepisu każda czynność prawna, której przedmiotem jest odpłatne zbycie nieruchomości lub praw w nim wymienionych stanowi źródło przychodów, jeżeli zostanie dokonana w określonym czasie, tj. przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie i nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej.
Wobec powyższej regulacji prawnej należy wyjaśnić, że w przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych uzyskanego z tego tytułu przychodu ma moment i sposób jego nabycia. (…)

Stosunki majątkowe między małżonkami zostały uregulowane w ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 788 ze zm.). Zgodnie z art. 31 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Ustrój wspólności ustawowej obejmujący dorobek obojga małżonków ukształtowany został przez ustawodawcę jako wspólność łączna, bezudziałowa. Wspólność ta charakteryzuje się tym, że w czasie jej trwania małżonkowie nie mają określonych udziałów w majątku wspólnym, nie mogą zatem rozporządzać udziałami, a także nie mogą żądać podziału majątku objętego wspólnością – art. 35 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

Ustawowy ustrój majątkowy między małżonkami może ulec zniesieniu lub ograniczeniu na skutek zawartej między nimi umowy (art. 47 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego), na skutek orzeczenia sądu (art. 52 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego) albo z mocy prawa np. ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków (art. 53 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Zarówno w wypadku umownego wyłączenia wspólności ustawowej w czasie trwania małżeństwa, jak i w przypadku zniesienia tej wspólności przez sąd bądź w przypadku ustania małżeństwa między małżonkami (byłymi małżonkami) ustaje wspólność ustawowa, a do majątku, który był nią objęty stosuje się odpowiednio przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych. Natomiast – w myśl art. 501 Kodeksu – w razie ustania wspólności, udziały małżonków są równe, chyba że umowa majątkowa małżeńska stanowi inaczej. Z przywołanych przepisów wynika zatem, że z chwilą ustania wspólności majątkowej między małżonkami współwłasność łączna zostaje zastąpiona przez współwłasność w częściach ułamkowych.

Zgodnie z teorią prawa rzeczowego przyznanie danej osobie na wyłączną własność rzeczy w wyniku podziału majątku wspólnego jest nabyciem tych rzeczy. Natomiast mając na uwadze przyjętą linię orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego nabyciem w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie jest przyznanie rzeczy na wyłączną własność jednemu z małżonków w wyniku podziału majątku wspólnego, jeśli:
• podział taki jest ekwiwalentny w naturze i nie towarzyszą mu spłaty i dopłaty lub
• wartość otrzymanej przez daną osobę rzeczy w wyniku podziału tego majątku, mieści się w udziale, jaki małżonkowi przysługuje w majątku dorobkowym małżeńskim.

Za datę nabycia nieruchomości, która przypadła danej osobie w wyniku podziału majątku wspólnego, należy przyjąć datę jej nabycia w czasie trwania związku małżeńskiego (do majątku wspólnego), ale tylko pod warunkiem, że podział taki jest ekwiwalentny w naturze i odbył się bez spłat i dopłat lub wartość otrzymanej przez daną osobę nieruchomości w wyniku podziału tego majątku mieści się w udziale, jaki tej osobie przysługuje w majątku dorobkowym małżeńskim.

 

1 2 3

następna

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: