eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Podatek od sprzedaży mieszkania a spłata kredytu

Podatek od sprzedaży mieszkania a spłata kredytu

2007-06-08 11:49

Część przychodu uzyskanego ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, a przeznaczonego na spłatę kredytu wydatkowanego na zakup powyższego prawa, nie korzysta ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) i e) ustawy o podatku dochodowym. Stanowisko takie zajęła Izba Skarbowa w Łodzi w decyzji z dnia 24.05.2007 r. nr PB I-3/4117/IN-18/US/2007/AM, podtrzymując tym samym stanowisko Naczelnika Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie postanowienie z dnia 26.02.2007 r. nr IB/415-60b/06.

Przeczytaj także: Sprzedaż mieszkania: spłata kredytu a podatek dochodowy

Jakie wątpliwości wyjaśniła izba skarbowa?

W skierowanym do organu podatkowego zapytaniu podatniczka wyjaśniła, iż w roku 2006 nabyła spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, na sfinansowanie którego zaciągnęła kredyt hipoteczny. W dniu 28 listopada 2006 r. sprzedała powyższe prawo do lokalu mieszkalnego. Część pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży zostało przeznaczonych na spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego na zakup powyższego prawa. W związku z powyższym podatniczka wystąpiła z zapytaniem, czy przychód uzyskany ze sprzedaży prawa do lokalu mieszkalnego w części przeznaczonej na spłatę kredytu przeznaczonego na zakup tego prawa korzysta ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych? W przedmiotowej sprawie izba skarbowa zajęła następujące stanowisko:

„(…) Zgodnie z treścią art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2006 roku, wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a:
e) w części wydatkowanej, nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży, na spłatę kredytu lub pożyczki, a także odsetek od kredytu lub pożyczki zaciągniętych na cele, o których mowa w lit. a), w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym również na spłatę kredytu lub pożyczki oraz odsetek od tego kredytu lub pożyczki zaciągniętych przed dniem uzyskania tych przychodów.

Zaś cele z lit. a) cytowanego artykułu to:
  • nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,
  • nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,
  • nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie przeznaczonych pod budowę budynku mieszkalnego, w tym również gruntu lub udziału w gruncie albo prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego,
  • budowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, remont lub modernizacja własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego, położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • rozbudowa, nadbudowa, przebudowa lub adaptacja - na cele mieszkalne - własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego, położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: