eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Wycofanie samochodu z firmy a podatek dochodowy

Wycofanie samochodu z firmy a podatek dochodowy

2008-09-30 12:52

Rozpatrzmy następującą sytuację: Podatnik wykorzystuje w prowadzonej działalności gospodarczej samochód osobowy stanowiący środek trwały. Samochód ten zamierza wycofać z tej działalności, a następnie darować go synowi, który natomiast zamierza go wykorzystywać we własnej firmie. Czy takie postępowanie rodzi obowiązek podatkowy w podatku dochodowym?

Przeczytaj także: Wycofanie samochodu ze spółki partnerskiej na rzecz wspólników w PIT

To, co jest przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej, zostało określone w art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej updof). Ust. 2 pkt 1 tego przepisu wskazuje, że przychody takie stanowią m.in. przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej składników majątku będących:
a) środkami trwałymi,
b) składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa ustalona zgodnie z art. 22g nie przekracza 1.500 zł,
c) wartościami niematerialnymi i prawnymi
- ujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym także przychody z odpłatnego zbycia składników majątku wymienionych w lit. b), spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego lub udziału w takim prawie nieujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem ust. 2c; przy określaniu wysokości przychodów przepisy ust. 1 i art. 19 stosuje się odpowiednio,

Jak wynika z powyższego, z przychodem mamy do czynienia w przypadku odpłatnego zbycia składnika majątku firmy, jakim jest np. samochód osobowy. Natomiast ze zbyciem takim nie mamy do czynienia w sytuacji, gdy samochód ten zostanie tylko z działalności wycofany, a nie sprzedany. Należy pamiętać, że z chwilą wycofania takiego samochodu z firmy należy zaprzestać jego amortyzowania.

Darowizna powyższego samochodu także nie wywoła żadnych skutków w podatku dochodowym u naszego podatnika. Pojęcie to zostało wyjaśnione w art. 888 kodeksu cywilnego. Zgodnie z nim przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Co istotne, przy darowiźnie zastosowanie mają przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn. Jak natomiast wskazuje art. 2 ust. 1 pkt 3 updof, przepisów tej ustawy nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn.

Warto w tym miejscu dodać, że powyższa darowizna będzie zwolniona także z podatku od spadków i darowizn (bądź to na zasadach ogólnych z uwagi na jej wartość bądź na podstawie art. 4a tej ustawy).

We wstępie wskazano, że darowany samochód syn przeznaczy do wykorzystywania w prowadzonej działalności gospodarczej. Powinien go w związku z tym wprowadzić do ewidencji środków trwałych. Co za tym idzie – musi ustalić wartość początkową tego środka trwałego oraz odpowiednią stawkę amortyzacji.

Przy ustalaniu wartości początkowej powinien zastosować zasadę wynikającą z art. 22g ust 1 pkt 3 updof. Przepis ten wskazuje, że wartością początkową środka trwałego nabytego w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, jest jego wartość rynkowa z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny albo umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa tę wartość w niższej wysokości.

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: