eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Samochód w leasingu: wykup prywatny a faktura na firmę

Samochód w leasingu: wykup prywatny a faktura na firmę

2021-10-07 12:41

Samochód w leasingu: wykup prywatny a faktura na firmę

Prywatny wykup firmowego samochodu © Mario Lopes - Fotolia.com

Gdy faktura wykupu samochodu z leasingu operacyjnego jest wystawiona na firmę podatnika, ale samochód ten od chwili wykupu nie jest wykorzystywany w działalności gospodarczej i nie został zaliczony do składników majątku tej działalności, jego późniejsza sprzedaż nie spowoduje powstania przychodu z firmy - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 24.09.2021 r. nr 0115-KDIT3.4011.627.2021.1.JS.

Przeczytaj także: Leasing operacyjny pozwala uniknąć podatku od sprzedaży samochodu

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?


Wnioskodawca prowadzi firmę opodatkowaną skalą podatkową. Jest też czynnym podatnikiem VAT. W ramach prowadzonej firmy zawarł umowę leasingu operacyjnego samochodu osobowego. Z tego tytułu odliczał 50% VAT w czasie trwania leasingu od rat leasingowych, nieodliczona część VAT oraz wartość netto raty trafiały zaś do kosztów podatkowych. W takiej części podatek VAT odliczał również od wydatków eksploatacyjnych, które do kosztów podatkowych trafiały w wysokości 75% wartości wydatku.

Po zakończeniu umowy leasingu wnioskodawca dokonał jego wykupu po preferencyjnej cenie – bez zamiaru wykorzystywania go w działalności gospodarczej (z przeznaczeniem na cele osobiste, niezwiązane z prowadzoną firmą). Wykup został udokumentowany fakturą wystawioną na firmę wnioskodawcy. Samochód nie został jednak wprowadzony do majątku firmy, a od ceny wykupu VAT nie został w ogóle odliczony.

Wnioskodawca zamierza sprzedać samochód w okresie nie krótszym niż 6 miesięcy liczonym od ostatniego dnia miesiąca, w którym nastąpił wykup z leasingu.

Wnioskodawca zadał pytanie, czy sprzedaż samochodu spowoduje powstanie przychodu z działalności gospodarczej? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1128 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

fot. Mario Lopes - Fotolia.com

Prywatny wykup firmowego samochodu

Czy wykorzystywany w działalności gospodarczej samochód osobowy użytkowany na podstawie umowy leasingu operacyjnego, może po zakończeniu tego leasingu stać się majątkiem prywatnym przedsiębiorcy? Fiskus potwierdza, że w 2021 r. rozwiązanie takie jest możliwe, wskutek czego sprzedaż takiego auta po 6 miesiącach od wykupu nie jest w ogóle opodatkowana PIT-em.


Zgodnie z art. 10 ust. 1 wskazanej ustawy, odrębnymi źródłami przychodów są określone w pkt 3 i 8 tego przepisu:
• pozarolnicza działalność gospodarcza,
• odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:
a. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
b. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
c. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
d. innych rzeczy,
- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)c)  przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie.

Zatem, na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychód ze sprzedaży rzeczy ruchomej – jeżeli sprzedaż ta nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i następuje przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie – kwalifikowany jest do źródła przychodów, o którym mowa w cytowanym art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) tej ustawy, czyli do odpłatnego zbycia rzeczy.

Zgodnie z art. 10 ust. 2 pkt 3 wskazanej ustawy przepisów ust. 1 pkt 8 nie stosuje się do odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, z zastrzeżeniem ust. 3, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia, nie upłynęło 6 lat.

Stosownie natomiast do treści art. 14 ust. 2 pkt 1 cytowanej ustawy przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej jest również przychód z odpłatnego zbycia składników majątku, będących:
a. środkami trwałymi albo wartościami niematerialnymi i prawnymi, podlegającymi ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
b. składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa ustalona zgodnie z art. 22g nie przekracza 1500 zł,
c. składnikami majątku, które ze względu na przewidywany okres używania równy lub krótszy niż rok nie zostały zaliczone do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych,
d. składnikami majątku stanowiącymi spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego lub udział w takim prawie, które zgodnie z art. 22n ust. 3 nie podlegają ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
- wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą lub przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, z zastrzeżeniem ust. 2c; przy określaniu wysokości przychodów przepisy ust. 1 i art. 19 stosuje się odpowiednio. (…)

Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, że w sytuacji, gdy zakupiony po zakończeniu umowy leasingu operacyjnego samochód osobowy nie jest przez podatnika wykorzystywany w pozarolniczej działalności gospodarczej i nie został zaliczony do składników majątku tej działalności, wymienionych w art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to przychód uzyskany ze sprzedaży tego samochodu nie będzie stanowił przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej. Przedmiotowy przychód należy wówczas zakwalifikować do źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) wskazanej ustawy, czyli do odpłatnego zbycia rzeczy. W takiej sytuacji obowiązek podatkowy nie powstanie, jeżeli zbycie rzeczonego samochodu będzie miało miejsce po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło jego nabycie.

Odpowiadając zatem wprost na zadane przez Pana pytanie wskazać należy, że sprzedaż samochodu (wykupionego po zakończonej umowie leasingu operacyjnego) z majątku prywatnego, niewprowadzonego do środków trwałych działalności, po upływie 6 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło jego nabycie - wykup, nie spowoduje powstanie obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.(…)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Advertisement

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: