eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Sprzedaż majątku prywatnego a podatek VAT

Sprzedaż majątku prywatnego a podatek VAT

2010-10-07 07:53

Dokonując sprzedaży prywatnego majątku podatnik korzysta z przysługującego mu prawa do rozporządzania tym majątkiem, w związku z czym czynność ta nie oznacza wykonywania w tym zakresie działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT. Stanowisko takie zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 20.08.2010 r. nr ITPP1/443-500/10/KM.

Przeczytaj także: Licytacja komornicza działki zabudowanej z 23% podatkiem VAT?

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Wnioskodawca wskazał, że prowadzi działalność gospodarczą polegającą na wynajmie nieruchomości na własny rachunek. Z tego tytułu jest czynnym podatnikiem VAT. W grudniu 2007 r. zakupił 95% udziałów w nieruchomości – kamienicy, a pozostałą część w roku 2009. Kamienica ta została nabyta na własne cele mieszkaniowe – nie była wykorzystywana w prowadzonej firmie. Jej zakup nie podlegał opodatkowaniu podatkiem VAT. Nie przeprowadzano w niej także żadnych prac adaptacyjnych ani remontów. Nie była ona również wynajmowana. Obecnie ze względu na atrakcyjną ofertę finansową (duży zarobek) podatnik rozważa możliwość sprzedaży tej nieruchomości. Powstała wątpliwość, czy sprzedaż ta pociągnie za sobą obowiązki w podatku VAT? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez towary rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty (art. 2 pkt 6).

Art. 7 ust. 1 cytowanej ustawy stanowi, iż przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Nie każda czynność stanowiąca dostawę w rozumieniu art. 7 powołanej wyżej ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem aby dana czynność była opodatkowana tym podatkiem, musi być wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem był podatnikiem podatku od towarów i usług.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2).

 

1 2

następna

Przeczytaj także


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: