eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Działalność gospodarcza a umowa zlecenie

Działalność gospodarcza a umowa zlecenie

2010-10-26 09:16

Podatnik decydujący się na prowadzenie działalności gospodarczej musi pamiętać, że zgodnie z wybraną dla niej formą opodatkowania musi opodatkować wszelkie przychody mieszczące się w tym źródle. Ich zakres określa wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

Przeczytaj także: Umowa cywilno-prawna a działalność gospodarcza

Rozpatrzmy następującą sytuację: Pan Piotr prowadzi od kilku lat działalność gospodarczą w zakresie usług doradczych. Podczas otwierania firmy we wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej wskazał, że oprócz usług wymienionych w zdaniu poprzednim działalność ta będzie obejmować także usługi szkoleniowe. Do tej pory jednak usługi tego typu nie miały miejsca. Obecnie inna firma zleciła mu przeszkolenie części swojego personelu w zakresie podstaw zarządzania firmą. Czy uzyskany z tego tytułu przychód pan Piotr powinien zaliczyć do przychodów pozarolniczej działalności gospodarczej, czy też stanowią one przychody z działalności wykonywanej osobiście, z tytułu których zaliczkę na podatek powinien pobrać płatnik?

Przychody z działalności wykonywanej osobiście zostały określone w art. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej updof). Zalicza się do nich m.in. przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej. Wyłącza się tutaj jednak przychody uzyskane na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej (pkt 8 lit. a) tego przepisu).

Zakres prowadzonej działalności przedsiębiorca ustala we wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej (obecnie formularz EDG-1), który wypełnia się przed rozpoczęciem prowadzenia działalności, a także później, jeżeli wystąpiły jakieś zmiany w stosunku do stanu faktycznego zawartego we wcześniejszym wniosku.

Co za tym idzie, jeżeli we wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej podatnik wskazał, że działalność ta obejmuje m.in. usługi szkoleniowe, w przypadku otrzymania zlecenia na takowe, przychód z tego tytułu należy zaliczyć do źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Z taką sytuacją mamy do czynienia w przykładzie wskazanym wyżej. Nasz podatnik powinien powiadomić o tym fakcie firmę zlecającą przeprowadzenie szkolenia. Jak bowiem stanowi art. 41 ust. 1 updof, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 są obowiązane jako płatnicy pobierać zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki ZUS, najniższą stawkę podatkową określoną w skali.
Płatnicy nie są obowiązani do poboru zaliczek od należności o których mowa wyżej, jeżeli podatnik złoży oświadczenie, że wykonywane przez niego usługi wchodzą w zakres prowadzonej działalności gospodarczej (art. 41 ust. 2 updof).

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: