eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Metody optymalizacji podatkowej: dochody z zagranicy

Metody optymalizacji podatkowej: dochody z zagranicy

2011-03-04 13:02

Metody optymalizacji podatkowej: dochody z zagranicy

© fot. mat. prasowe

Szczególnym sposobem optymalizacji podatkowej zysków, nie tyle samych przedsiębiorstw, co osób nimi zarządzających jest wynagrodzenie dyrektorów niektórych spółek zagranicznych. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania mogą niekiedy wprowadzać szczególne rozwiązania prawne pozwalające na nieopodatkowywanie określonych kategorii dochodów w obydwu umawiających się państwach.

Przeczytaj także: Spółka osobowa na Cyprze a podatek dochodowy

Przykładem takiej umowy jest umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania z Cyprem, która zwalnia z opodatkowania i to zarówno w Polsce, jak i na Cyprze wynagrodzenie dyrektorów spółek cypryjskich, nawet jeśli są oni rezydentami podatkowymi w Polsce. Podkreślenia wymaga fakt, iż pojęcie „dyrektora” na gruncie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, w tym umowy z Cyprem, jest pojęciem zdecydowanie szerszym od jego rozumienia na gruncie prawa handlowego i obejmuje wszelkie wynagrodzenia członków zarządu i rad nadzorczych. W przypadku umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z Cyprem wątpliwości interpretacyjne są zasługą błędnego tłumaczenia tekstu angielskiego, jako że polska wersja językowa umowy posługuje się pojęciem „wynagrodzeń dyrektorów i innych podobnych należności, które osoba mająca miejsce zamieszkania w umawiającym się państwie osiąga z tytułu członkowstwa w radzie nadzorczej spółki mającej siedzibę w drugim umawiającym się państwie”.

Językowe brzmienie powyższej regulacji wskazuje, że tylko wynagrodzenia dyrektorów zasiadających w radzie nadzorczej będą podlegały zwolnieniu z opodatkowania zarówno w Polsce, jak i na Cyprze na gruncie postanowień umowy. Wobec błędnego tłumaczenia na język polski tekstu umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z Cyprem należy odwołać się do jej angielskiej wersji językowej, która zgodnie z postanowieniami art. 30 tej umowy jest rozstrzygająca w przypadku rozbieżności w interpretacji jej postanowień. Angielski termin „board of directors” w żadnym razie nie powinien być tłumaczony jako „rada nadzorcza”. Oznacza on bowiem organ zarządzający, stąd też właściwsze byłoby użycie w polskiej wersji umowy terminu „zarząd”.

Powyższe rozbieżności interpretacyjne zostały wyeliminowane w jednolitej linii interpretacyjnej organów podatkowych. Przykładowo Dyrektor IS w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 10 sierpnia 2009 r.79 w całości zgodził się z poglądem Wnioskodawcy (odstępując od uzasadnienia wydanej interpretacji), że cypryjskie prawo spółek nie przewiduje jednak istnienia w spółkach takiego organu jak „rada nadzorcza”, który stanowiłby odpowiednik „rady nadzorczej” w rozumieniu polskiego Kodeksu spółek handlowych. Całość uprawnień i obowiązków związanych z funkcjonowaniem spółki powstałej pod rządami prawa cypryjskiego spoczywa na dyrektorach. Swoje obowiązki pełnią oni co do zasady kolektywnie; jednocześnie nie tworzą w myśl postanowień cypryjskiego prawa spółek organu o charakterze „rady nadzorczej”, a co najwyżej „radę dyrektorów („board of directors”) – organ o charakterze zarządczym. (…) Brzmienie polskojęzycznej redakcji przepisu może być mylące i w związku z tym nie powinno być interpretowane w oderwaniu od angielskojęzycznej wersji umowy, która jest rozstrzygająca w przypadku rozbieżności w interpretacji jej postanowień.. (…) W angielskim tekście Traktatu, w regulacji art. 16 pojawia się termin „the board of directors”, który tłumaczyć należy jako „radę dyrektorów” – odpowiednik „Zarządu” w rozumieniu polskiego prawa spółek – niż „radę nadzorczą”.

Trudno znaleźć powód, dla którego termin „board of directors” w polskim tekście Traktatu pojawia się jako „rada nadzorcza” (ang. „board of supervisors” lub „supervisory board”), ponieważ cypryjskie prawo spółek nie przewiduje istnienia organu o kompetencjach „rady nadzorczej”. (…) W świetle powyższego należy stwierdzić, że zgodnie z postanowieniami angielskiej, ostatecznie wiążącej wersji umowy, art. 16 dotyczy wynagrodzeń dyrektorów i innych należności, jakie uzyskują oni także z tytułu sprawowania funkcji członków organów zarządzających spółek prawa cypryjskiego.

Powyższy pogląd potwierdził także Dyrektor IS w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 15 czerwca 2009 r., stwierdzając, że postanowienia art. 16 umowy (umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z Cyprem – przyp. aut.) w wersji angielskiej odnoszą się jednoznacznie do wszelkich wynagrodzeń wypłaconych w zamian za pełnienie funkcji członka w organie określanym jako „the board of directors” („rada dyrektorów”), który powinien być rozumiany szerzej niż „rada nadzorcza” w rozumieniu przepisów polskiego Kodeksu spółek handlowych. Oznacza to, że art. 16 umowy znajdzie również zastosowanie do wynagrodzeń wypłacanych w zamian za pełnienie funkcji zarządczych w spółce cypryjskiej.

 

1 2 ... 4

następna

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: