eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Zeznania roczne 2007: korekta i ulga na dziecko żony

Zeznania roczne 2007: korekta i ulga na dziecko żony

2011-09-21 05:50

Podstawowym kryterium skorzystania z prawa do odliczenia ulgi z tytułu wychowania dziecka za 2007 jest istnienie między dzieckiem, a podatnikiem więzi prawnej wynikającej z bycia biologicznym rodzicem lub stosunku przysposobienia. W przypadku ich braku, skorzystanie z ulgi nie jest możliwe. Stanowisko takie zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 29.08.2011 r. nr IPPB4/415-458/11-4/JK2.

Przeczytaj także: Ulga na dzieci uzyskujące dochody w Polsce i zagranicą

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

W 1981 r. wnioskodawca zawarł związek małżeński. Jego żona posiada niepełnosprawnego syna z wolnego związku, który urodził się w 1973 roku. Syn od urodzenia jest osobą niepełnosprawną, upośledzoną umysłowo w stopniu umiarkowanym (nie nadaje się do samodzielnej egzystencji), posiada II gr. inwalidztwa powstałą przed 16 rokiem życia i pobiera zasiłek pielęgnacyjny, a od ukończenia 18 roku życia otrzymuje stałą rentę socjalną. Od zawarcia małżeństwa wnioskodawca posiada wspólność majątkową, prowadzi wspólne gospodarstwo domowe oraz uczestniczy w zaspokajaniu potrzeb syna żony. Nigdy jednak go nie adoptował ani nie przysposobił. Na wnioskodawcy nie ciążą obowiązki alimentacyjne z tego tytułu. Mimo to wychowuje syna żony tak, aby ten nie odczuł, że jest synem-pasierbem, tylko rodzonym. Wnioskodawca zadał pytanie, czy może dokonać korekty zeznania za rok 2007 i skorzystać z ulgi prorodzinnej na niepełnosprawnego syna żony? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) W myśl art. 27f ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym w 2007 r. (t.j. Dz. U. z 2000 r., nr 14, poz. 176 ze zm.), od podatku dochodowego, obliczonego zgodnie z art. 27 cytowanej ustawy, pomniejszonego o kwotę składki, o której mowa w art. 27b, podatnik ma prawo odliczyć rocznie kwotę, obliczoną zgodnie z ust. 2, jeżeli w roku podatkowym wychowywał własne lub przysposobione dzieci, o których mowa w art. 6 ust. 4.

Zatem na podstawie ww. przepisu w związku z art. 6 ust. 4 powołanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odliczenie przysługuje w przypadku wychowywania:
 dzieci małoletnich,
 dzieci bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek pielęgnacyjny,
 dzieci do ukończenia 25 lat uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub w przepisach - Prawo o szkolnictwie wyższym, jeżeli w roku podatkowym dzieci te nie uzyskały dochodów, z wyjątkiem dochodów wolnych od podatku dochodowego, renty rodzinnej oraz dochodów w wysokości niepowodującej obowiązku zapłaty podatku.

Odliczeniu podlega kwota stanowiąca iloczyn liczby wychowywanych dzieci i dwukrotności kwoty zmniejszającej podatek, określonej w pierwszym przedziale skali, o której mowa w art. 27 ust. 1 (art. 27f ust. 2 powołanej ustawy).

Zgodnie z art. 27f ust. 3 ww. ustawy odliczenie kwoty, o której mowa w ust. 2, dotyczy łącznie obojga rodziców, z zastrzeżeniem ust. 4. Kwotę tę odlicza się od podatku jednego z rodziców lub od podatku obojga. W przypadku rodziców, w stosunku do których orzeczone zostały rozwód albo separacja, odliczenie przysługuje jednemu z nich, u którego dzieci faktycznie zamieszkują, o ile spełnione są warunki określone w ust. 1 (art. 27f ust. 4 cytowanej ustawy).

Jak wynika z wyżej powołanych przepisów podatnik może odliczyć rocznie kwotę obliczoną zgodnie z art. 27f ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli w roku podatkowym wychowywał własne lub przysposobione dzieci, o których mowa w art. 6 ust. 4 ustawy. Podkreślenia wymaga fakt, iż korzystanie z każdej preferencji podatkowej, w tym ulgi przewidzianej w art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzależnione jest od spełnienia wszystkich przesłanek wymaganych do jej zastosowania.(…)

Przytoczone regulacje ustawowe wskazują wyraźnie, iż podstawowym kryterium skorzystania z prawa do odliczenia ulgi za 2007 r. jest wychowanie dziecka przez podatnika w danym roku podatkowym, pod warunkiem, że istnieje między dzieckiem, a podatnikiem więź prawna wynikająca z bycia biologicznym rodzicem lub stosunku przysposobienia.

Wobec powyższego należy stwierdzić, że Wnioskodawcy nie przysługuje odliczenie od podatku ulgi z tytułu wychowania dzieci w stosunku do dziecka żony. Zatem złożenie korekty zeznania rocznego za 2007 rok jest niezasadne.(…)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: