eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Zaliczki uproszczone na 2013 r. sposobem na korektę kosztów?

Zaliczki uproszczone na 2013 r. sposobem na korektę kosztów?

2013-02-20 10:54

Zaliczki uproszczone na 2013 r. sposobem na korektę kosztów?

Zaliczki uproszczone sposobem na korektę kosztów © Pixelot - Fotolia.com

Do dziś (20 luty 2013 r.) podatnicy mogą postanowić o opłacaniu uproszczonych zaliczek na podatek dochodowy. Nad rozwiązaniem tym winny się zastanowić szczególnie te firmy, które mają spóźnienia w płatnościach. Zaliczki uproszczone bowiem w pewien sposób ograniczą działanie korekty kosztów w stosunku do niezapłaconych zobowiązań w podatku dochodowym, która obowiązuje od bieżącego roku.

Przeczytaj także: Kwartalne i uproszczone zaliczki na podatek dochodowy

Zaliczki uproszczone mają zarówno swoje zalety jak i wady. Polegają one na tym, że podatnik wpłaca je do 20-tego dnia miesiąca następującego po tym, za który są one należne (nie można ich wpłacać za okresy kwartalne). Zaliczki takie wpłacane są w stałej, z góry określonej wysokości bez względu na uzyskiwany bieżący dochód z firmy czy też ponoszoną stratę.

Z dobrodziejstw wpłacania uproszczonych zaliczek na podatek mogą skorzystać przedsiębiorcy rozliczający się na zasadach ogólnych wg skali podatkowej czy też płacący podatek liniowy, a także podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych. Prawa do nich zostali jednak pozbawieni ci, którzy w ostatnich dwóch latach podatkowych (licząc od tego roku, którego dotyczy zeznanie złożone w roku ubiegłym) ponosili stratę podatkową bądź nie wykazywali dochód niepowodujący powstania obowiązku podatkowego, a także nowe firmy które powstały w danym roku podatkowym lub roku poprzedzającym. Z zaliczek uproszczonych nie mogą skorzystać także podatnicy opodatkowani ryczałtem ewidencjonowanym.

Na czym polegają zaliczki uproszczone? – na płaceniu podatku w wysokości ustalonej od dochodu z lat ubiegłych.

Otóż w przypadku podatników opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych podstawę obliczenia zaliczek w formie uproszczonej stanowi dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej wykazany w zeznaniu podatkowym złożonym w roku poprzedzającym dany rok podatkowy albo w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata, jeżeli w pierwszym ze wskazanych zeznań podatnik nie wykazał dochodu z tego źródła albo wykazał dochód w wysokości nieprzekraczającej kwoty niepowodującej obowiązku zapłaty podatku wynikającej z pierwszego przedziału skali podatkowej. Jeżeli w obydwóch wskazanych wyżej zeznaniach podatnik wykazał stratę bądź dochód w wysokości niepowodującej powstanie obowiązku podatkowego, z zaliczek uproszczonych przedsiębiorca skorzystać nie może.

Tym samym w przypadku zaliczek uproszczonych na rok 2013 podatnik będzie brał pod uwagę w pierwszej kolejności dochód z roku 2011, albo z roku 2010 (gdy wykazane dane z roku 2011 nie pozwolą na skorzystanie z zaliczek uproszczonych).

fot. Pixelot - Fotolia.com

Zaliczki uproszczone sposobem na korektę kosztów

Zaliczki uproszczone mają zarówno swoje zalety jak i wady. Polegają one na tym, że podatnik wpłaca je do 20-tego dnia miesiąca następującego po tym, za który są one należne (nie można ich wpłacać za okresy kwartalne), jednakże w oparciu o dochód z lat ubiegłych.


Z dochodu uzyskanego w jednym z powyższych lat następnie należy policzyć podatek wg skali podatkowej obowiązującej w danym roku podatkowym (2013) albo wg stawki liniowej w zależności od wybranej formy opodatkowania. Miesięczna zaliczka na podatek będzie wynosić 1/12 ustalonej w zdaniu poprzednim wartości podatku. Zaliczka ta ulega zmniejszeniu o zapłaconą w danym miesiącu przez podatnika składkę na ubezpieczenie zdrowotne (zgodnie z ograniczeniami przewidzianymi w ustawie).

Co się natomiast tyczy podmiotów opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób prawnych, ci mogą wpłacać zaliczki uproszczone w wysokości 1/12 podatku należnego wykazanego w zeznaniu rocznym złożonym w roku poprzedzającym dany rok podatkowy, a jeżeli nie wykazano w nim podatku należnego – w wysokości 1/12 podatku należnego wynikającego z zeznania złożonego rok wcześniej. Jeżeli i w tym zeznaniu podatek nie został wykazany, podmiot taki nie ma prawa do zaliczek w uproszczonej formie.

Nieco inaczej sytuacja wygląda w przypadku osób prawnych, których rok podatkowy trwa krócej lub dłużej aniżeli 12 miesięcy. Wtedy to bowiem możliwe jest wpłacanie zaliczki miesięcznej za dany rok podatkowy w uproszczonej formie w wysokości podatku należnego, wykazanego w tym zeznaniu, przypadającego proporcjonalnie na każdy miesiąc tego roku podatkowego, którego zeznanie dotyczy. Co za tym idzie, jeżeli przykładowo rok podatkowy spółki, z którego to podatek należny jest brany pod uwagę przy ustalaniu wysokości zaliczek w formie uproszczonej, trwał 8 miesięcy, przy wyliczaniu wysokości zaliczki uproszczonej należy zastosować wskaźnik 1/8.

Ustalenie podatku na podstawie faktycznego uzyskania dochodu nastąpi tutaj natomiast dopiero w zeznaniu rocznym.

Konieczne zawiadomienie
O skorzystaniu z możliwości wpłacania zaliczek w formie uproszczonej trzeba zawiadomić w określonym terminie właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mają na to czas do 20 lutego danego roku podatkowego, zaś podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych natomiast do dnia wpłaty pierwszej zaliczki w roku podatkowym. Co za tym idzie ci, którzy postanowią wpłacać zaliczki uproszczone w roku 2013, stosowne oświadczenie muszą złożyć do 20 lutego 2013 r. Warto przy tym pamiętać, że tak wybrana forma wpłacania zaliczek dotyczy także lat następnych, chyba że podatnik zrezygnuje z niej i zawiadomi o tym fakcie naczelnika urzędu skarbowego w terminach wskazanych wyżej.

Zaliczki uproszczone a korekta kosztów
Od tego roku wpłacanie zaliczek uproszczonych ma dodatkowy atut. Ustawodawca dodał bowiem w ustawach o podatku dochodowym przepisy zobowiązujące dłużników do korekty kosztów, gdy nie uregulowali oni swoich zobowiązań w określonym czasie. Otóż w przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty wynikającej z faktury (rachunku), a jeżeli nie istniał obowiązek wystawienia faktury (rachunku) - kwoty wynikającej z umowy albo innego dokumentu, i nieuregulowania tej kwoty w terminie 30 dni od daty upływu terminu płatności, podatnik jest obowiązany do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z tych dokumentów. Jeżeli termin płatności jest dłuższy niż 60 dni, zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z dokumentów, o których mowa wyżej, dokonuje się z upływem 90 dni od daty zaliczenia tej kwoty do kosztów uzyskania przychodów, o ile nie została ona uregulowana w tym terminie.

Stosownego zmniejszenia należy dokonać w miesiącu, w którym upływają wskazane wyżej terminy. Późniejsze uregulowanie zobowiązania uprawnia dłużnika do zwiększenia kosztów uzyskania przychodów o wcześniej zmniejszoną kwotę w miesiącu, w którym zobowiązanie zostało uregulowane.

Powyższe wynika z art. 24d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i odpowiednio art. 15b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, które regulują także inne przypadki związane z korektą kosztów dotyczących niezapłaconych zobowiązań.

Co za tym idzie, obecnie podatnicy muszą na bieżąco sprawdzać, których zobowiązań nie uregulowali w określonym czasie i odpowiednio korygować koszty uzyskania przychodu.

Działanie nowych przepisów w pewnym zakresie może zniwelować skorzystanie z zaliczek uproszczonych. Skoro bowiem zaliczki takie ustalane są na podstawie dochodu z lat ubiegłych, ta forma rozliczeń eliminuje kłopot z bieżącym monitorowanie płatności i związanym z tym problemem korekty kosztów.

Powyższe będzie konieczne dopiero przy ustalaniu faktycznego podatku przy rozliczeniu rocznym. Może się jednak okazać, że w takim przypadku korekta kosztów będzie dotyczyć jedynie końcówki roku podatkowego albo w ogóle nie wystąpi, mimo regulowania w trakcie tego roku zobowiązań z opóźnieniem.

Do pobrania
Oświadczenie dotyczące wyboru, uproszczonej formy wpłacania zaliczek

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: