eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Przekazanie samochodu z leasingu operacyjnego na cele prywatne z VAT

Przekazanie samochodu z leasingu operacyjnego na cele prywatne z VAT

2018-02-12 13:39

Przekazanie samochodu z leasingu operacyjnego na cele prywatne z VAT

Samochód z leasingu na cenzurowanym w VAT © Scanrail - Fotolia.com

Wycofanie z firmy na potrzeby osobiste samochodu osobowego, od nabycia którego odliczono część podatku VAT, jest traktowane jak nieodpłatna dostawa towarów. Podstawą opodatkowania takiej czynności jest bieżąca wartość rynkowa samochodu, a nie przeszła cena nabycia (w postaci kwoty wykupu z leasingu operacyjnego) - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 08.02.2018 r. nr 0115-KDIT1-2.4012.942.2017.1.AGW.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?


Wnioskodawczyni wykupiła w marcu 2017 r. samochód osobowy z leasingu operacyjnego. Cena wykupu wyniosła netto 56,42 zł, a podatek VAT 12,98 zł. Na podstawie otrzymanej faktury z powyższymi wartościami zainteresowana wprowadziła samochód do środków trwałych firmy, zaś wydatki z nim związane rozliczała zgodnie z zasadą przewidzianą dla samochodów wykorzystywanych w sposób mieszany. Tak też został rozliczony VAT od wykupu samochodu. Pod koniec roku wnioskodawczyni chce przekazać samochód na cele prywatne. Zadała ona pytanie, czy w związku z tym będzie musiała od tej czynności zapłacić VAT a jeśli tak, to w jakiej wartości? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(...) Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1226, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez towary – stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy – rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Jak stanowi art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

fot. Scanrail - Fotolia.com

Samochód z leasingu na cenzurowanym w VAT

Wykupiłeś samochód osobowy z leasingu i wprowadziłeś go do firmy odliczając VAT? Przy próbie przekazania go na cele osobiste będziesz musiał naliczyć ten podatek. Niestety nie będzie to preferencyjna wartość historyczna wynikająca z faktury wykupu, a bieżąca wartość rynkowa takiego samochodu.


W świetle art. 7 ust. 2 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:
1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
2. wszelkie inne darowizny
- jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Oznacza to, że nieodpłatne przekazanie towarów uznaje się za odpłatną dostawę towarów, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z ich nabyciem, importem lub wytworzeniem (w tym części składowych). Niespełnienie powyższego warunku jest podstawą do traktowania nieodpłatnego przekazania towaru – w świetle art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy – jako czynności wyłączonej spod zakresu działania ustawy o podatku od towarów i usług, bez względu na cel, na który zostały one przekazane.

Stawka podatku – zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy – wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże w myśl art. 146a pkt 1 tej ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy, podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

W świetle dyspozycji art. 29a ust. 2 ustawy, w przypadku dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ust. 2, podstawą opodatkowania jest cena nabycia towarów lub towarów podobnych, a gdy nie ma ceny nabycia – koszt wytworzenia, określone w momencie dostawy tych towarów.

Jak stanowi art. 29a ust. 6 ustawy, podstawa opodatkowania obejmuje:
1. podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku;
2. koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy.

Z przepisu art. 29a ust. 2 ustawy, wynika że w przypadku gdy ma miejsce nieodpłatna dostawa towarów spełniająca warunki do zrównania jej z odpłatną dostawą podlegającą opodatkowaniu na mocy art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, podstawą opodatkowania jest cena nabycia lub koszt wytworzenia towaru określone w momencie dostawy towaru tj. w momencie jego przekazania. Oznacza to, że podstawą opodatkowania jest wprawdzie cena nabycia lub koszt wytworzenia towaru lecz skorygowana na dzień w którym dochodzi do nieodpłatnego przekazania przedmiotowych towarów.

Analiza okoliczności faktycznych sprawy w kontekście obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa pozwala stwierdzić, że skoro z wniosku wynika, że wycofanie przez Panią samochodu osobowego z prowadzonej działalności gospodarczej na cele osobiste stanowi nieodpłatną dostawę towarów spełniającą warunki dla zrównania jej z dostawą odpłatną (samochód użytkowany w prowadzonej działalności gospodarczej i przysługiwało Pani przy jego nabyciu prawo do odliczenia podatku naliczonego), podlegającą opodatkowaniu na mocy art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, to podstawą opodatkowania tej czynności, zgodnie z art. 29a ust. 2 jest cena nabycia rozumiana jako cena zaktualizowana na moment dokonania nieodpłatnego przekazania towaru, czyli cena jaką zapłaciłaby Pani za nabyty towar w dniu jego nieodpłatnego przekazania. Tym samym przy przekazaniu samochodu na cele prywatne za podstawę opodatkowania powinna Pani przyjąć cenę za jaką nabyłaby opisany samochód w momencie jego przekazania – wycofania z prowadzonej działalności, a nie jak Pani wskazała cena nabycia towaru (kwota wkupu z leasingu operacyjnego).

Jednocześnie w zakresie kwestii udokumentowania czynności przekazania na cele osobiste samochodu osobowego, należy wskazać, że z uwagi na to, że od dnia 1 stycznia 2014 r. uchylono art. 106 ust. 7 ustawy przewidujący dokumentowanie określonych w nim czynności za pomocą faktur wewnętrznych, w przypadku czynności wymienionych w art. 7 ust. 2, taką podstawą może być odpowiedni dokument, który te czynności będzie odzwierciedlać.(...)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Oceń

1 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: