eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › COVID-19: tarcza antykryzysowa w podatkach dla przedsiębiorców

COVID-19: tarcza antykryzysowa w podatkach dla przedsiębiorców

2020-03-30 13:49

COVID-19: tarcza antykryzysowa w podatkach dla przedsiębiorców

Nowe ulgi i odwleczenie w czasie niektórych zmian podatkowych z uwagi na koronawirusa © Michail Petrov - Fotolia.com

W piątek uchwalono szereg przepisów dotyczących tzw. tarczy antykryzysowej. Część z nich odnosi się do ulżenia przedsiębiorcom w płaconych przez nich daninach oraz obowiązkach sprawozdawczych. Tarcza zakłada wydłużenie wybranych terminów jak też odwleczenie w czasie stosowania niektórych niekorzystnych dla firm przepisów.

ZMIANY W PODATKACH


Wnioski o udzielenie ulgi w spłacie podatków, zaległości podatkowych


W przypadku wniosków o udzielenie ulg w spłacie podatków w postaci odroczenia terminu płatności lub rozłożenia zapłaty na raty podatku lub zaległości podatkowej, ustawodawca zrezygnował z ustalenia opłaty prolongacyjnej (obecnie 4% kwoty podatku lub zaległości podatkowej). Zwolnieniem zostały objęte jedynie podatki stanowiące dochód budżetu państwa (PIT, CIT, VAT, akcyza). W przypadku podatków i opłat lokalnych opłata prolongacyjna będzie naliczana.

Zwolnienie z opłaty prolongacyjnej dotyczyć będzie również składek należnych za okres od stycznia 2020 r. do poboru których zobowiązany jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych (o tym także w dalszej części opracowania).
Do skorzystania ze zwolnienia z opłaty prolongacyjnej wymagane jest złożenie odpowiedniego wniosku w okresie obowiązywania stanu epidemii albo w okresie 30 dni po jego odwołaniu.

Uprawnienie Ministra Finansów do zaniechania poboru poszczególnych podatków


Minister Finansów otrzymał delegację, aby w drodze rozporządzenia zaniechać w całości lub w części poboru odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych – mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii w związku z COVID-19 oraz skutki nimi wywołane. Obecnie rozporządzeń brak.

Odliczenie straty podatkowej „wstecz”


Wprowadzona została możliwość odliczenia straty z 2020 r. od dochodu z roku 2019 r., w przypadku, gdy przychody podatnika w 2020 r. będą niższe o co najmniej 50% w stosunku do przychodów osiągniętych w roku poprzednim. W 2021 r., znając stratę z 2020 r., podatnicy będą mogli złożyć korekty deklaracji za 2019 r. i jednorazowo obniżyć dochód z 2019 r. o wysokość tej straty, nie więcej jednak niż o kwotę 5 mln zł. W przypadku nieskorzystania z tej możliwości, strata może zostać rozliczona na dotychczasowych zasadach.

fot. Michail Petrov - Fotolia.com

Nowe ulgi i odwleczenie w czasie niektórych zmian podatkowych z uwagi na koronawirusa

Więcej czasu na wywiązanie się z obowiązków sprawozdawczych, odłożenie w czasie niektórych obowiązków podatkowych, ekspresowe rozliczenie straty podatkowej za 2020 r. w roku 2019 czy ulgi w zakresie darowizn na walkę z koronawirusem. To tylko niektóre ze zmian, które mają wejść w życie w związku z tarczą antykryzysową.


Zaliczki na PIT pobrane w marcu i kwietniu 2020 r.


Zaliczki na PIT pobrane w marcu i kwietniu 2020 r. podlegają wpłacie do 1 czerwca 2020 r. Regulacja ta ma zastosowanie do przychodu ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy oraz zasiłków z ubezpieczenia społecznego.

Odliczenie darowizn przekazanych na przeciwdziałanie COVID-19


Wprowadzona została możliwość korzystnego odliczania od podstawy opodatkowania darowizn przekazanych od 1 stycznia do 30 września 2020 r. na przeciwdziałanie COVID-19 określonym podmiotom leczniczym (np. szpitalom), Agencji Rezerw Materiałowych oraz Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych.

W przypadku darowizny przekazanej:
 • do 30 kwietnia 2020 r. – odliczeniu podlega 200% wartości darowizny;
 • w maju 2020 r. – odliczeniu podlega 150% wartości darowizny;
 • w okresie 1 czerwca – 30 września 2020 r. – odliczeniu podlega 100% wartości darowizny.

Aby skorzystać z nowych preferencji, darowizny powinny być przekazywane tylko na rzecz placówek medycznych, które są zamieszczone w wykazach dyrektorów poszczególnych oddziałów wojewódzkich NFZ (udostępnianych np. na stronach www. oddziałów).

Ulga na złe długi w PIT oraz CIT po stronie dłużnika


Wprowadzono możliwość niewykazywania przez dłużników niezapłaconych zobowiązań przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy. Warunkami łącznymi do skorzystania z możliwości jest spadek o co najmniej 50% przychodów w stosunku do analogicznego okresu z poprzedniego roku oraz poniesienie negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Uprawnienie wierzycieli w zakresie ulgi na złe długi pozostaje bez zmian.

Płatność na rachunek bankowy spoza białej listy


W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii wydłużony został termin zgłoszenia o dokonaniu płatności na rachunek bankowy spoza tzw. „Białej listy” do 14 dni. Jest on liczony od dnia zlecenia przelewu.

Nowe limity zwolnień przedmiotowych w PIT


Ustawa wprowadza nowe limity zwolnień przedmiotowych w PIT dla:
 • zapomóg wypłacanych z funduszy zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom należącym do tej organizacji – do wysokości nieprzekraczającej w 2020 r. kwoty 3.000 zł (podwyższenie z dotychczas obowiązującego limitu 1.000 zł);
 • zapomóg otrzymanych w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci z innych źródeł, – do wysokości nieprzekraczającej w 2020 r. kwoty 10.000 zł (podwyższenie z dotychczas obowiązującego limitu 6.000 zł);
 • świadczeń pieniężnych oraz rzeczowych, które pracownik otrzyma w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o ZFŚS, sfinansowanych w całości ze środków ZFŚS lub funduszy związków zawodowych – do wysokości nieprzekraczającej w 2020 i 2021 r. kwoty 2.000 zł (podwyższenie z dotychczas obowiązującego limitu 1.000 zł). Zwolnienie nie dotyczy bonów, talonów i innych znaków uprawniających do wymiany na towary lub usługi;
 • dopłat z innych źródeł niż fundusz socjalny i ZFŚS do wypoczynku dzieci i młodzieży do lat 18, zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych, oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu – do wysokości nieprzekraczającej w 2020 i 2021 r. kwoty 3.000 zł (podwyższenie z dotychczas obowiązującego limitu 2.000 zł).

Świadczenie postojowe, zakwaterowanie i wyżywienie – zwolnienie z opodatkowania PIT


W przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, wykonujących umowę agencyjną, zlecenia lub inną umowę o świadczenie usług, jeżeli nie podlegają one ubezpieczeniom społecznym z innych tytułów, wypłacone w 2020 r. świadczenie postojowe będzie zwolnione z podatku dochodowego.

Podobnie, w przypadku świadczenia pracodawcy na rzecz pracownika polegającego na zapewnieniu w 2020 r. zakwaterowania oraz wyżywienia niezbędnego do realizacji obowiązków pracowniczych zastosowanie będzie miało zwolnienie z podatku dochodowego.

Przesunięcie terminu „podatku od przychodu z budynków”


Przesunięty został termin zapłaty podatku od przychodów z budynków za miesiące marzec-maj 2020 r. do dnia 20 lipca 2020 r. Warunki łączne do skorzystania z tej możliwości:
 • spadek o co najmniej 50% przychodów w stosu do analogicznego okresu z poprzedniego roku; oraz
 • poniesienie negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Jednorazowe odpisy amortyzacyjne


Wprowadzono możliwość dokonywania jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych, które zostały nabyte w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, tj. m.in. masek ochronnych, respiratorów, środków odkażających oraz zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz WNIP w 2020 r.

Rezygnacja z uproszczonych zaliczek w 2020 r.


Wprowadzono możliwość rezygnacji przez małych podatników z uproszczonej formy wpłacania zaliczek za miesiące marzec-grudzień 2020 r. Podstawą obliczenia zaliczek będzie dochód faktycznie osiągany w 2020 r. O rezygnacji z zaliczek uproszczonych podatnik powinien poinformować w zeznaniu rocznym składanym za 2020 r.

Ulga na badania i rozwój


Wprowadzono możliwość rozliczenia ulgi B+R już w zaliczkach na podatek dochodowy dla przedsiębiorstw prowadzących prace badawczo-rozwojowe, których celem jest opracowanie produktów do przeciwdziałania COVID-19.

Wprowadzono także możliwość stosowania preferencyjnej 5% stawki z tytułu tzw. IP Box już w zaliczkach na podatek od dochodów osiąganych z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, które wykorzystywane są do przeciwdziałania COVID-19.

Zmiana terminu złożenia CIT-8


Do 31 maja 2020 r. został przedłużony termin na złożenie deklaracji CIT-8 oraz wpłaty podatku przez podatników CIT. W przypadku podatników, którzy osiągali wyłącznie dochody podlegające zwolnieniu przedmiotowemu albo jeśli uzyskane przychody z działalności pożytku publicznego stanowią co najmniej 80% łącznych ich przychodów, termin na złożenia i wpłacenia podatku został przedłużony do 31 lipca 2020 r.

Zmiana terminów sporządzenia i przesłania niektórych informacji podatkowych


Do piątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego został przedłużony termin na sporządzenie i przekazanie informacji o umowach zawartych z nierezydentami w rozumieniu przepisów prawa dewizowego (przedłużenie stosuje się okresie od 31 marca do 31 maja 2020 r.) oraz do końca piątego miesiąca roku następującego po roku podatkowym na przesłanie przez płatników nierezydentom informacji o dokonanych wypłatach i pobranym zryczałtowanym podatku dochodowym (przedłużenie stosuje się do podmiotów, których rok podatkowy zakończył się pomiędzy 31 grudnia 2019 r. a 31 stycznia 2020 r.).

Zawieszenie terminów dotyczących informacji o cenach transferowych


Wydłużeniu do 30 września 2020 r. ulega termin na złożenie informacji o cenach transferowych (TPR) dla podmiotów powiązanych, których rok obrotowy (dotyczy ustawy o CIT) lub podatkowy (dotyczy ustawy o PIT) rozpoczął się po 31 grudnia 2018 r. i dla których pierwotnie określony 9-miesięczy termin na złożenie informacji o cenach transferowych upływa najpóźniej w dniu 29 września 2020 r.

Dla pozostałych podmiotów powiązanych, tj. dla podmiotów powiązanych, których rok obrotowy (dotyczy ustawy o CIT) lub podatkowy (dotyczy ustawy o PIT) rozpoczął się po 31 grudnia 2018 r. i dla których pierwotny 9-miesięczny termin na złożenie informacji o cenach transferowych upływa w dniu 30 września 2010 r. lub później, termin 9-miesięczny zostaje utrzymany.

Zmiany w VAT


Zmiany w przepisach Ustawy o VAT oraz przepisach nowelizujących przepisy Ustawy o VAT obejmują:
 • Odroczenie obowiązku składania nowego pliku JPK_VAT (deklaracja wraz z ewidencją) z 1 kwietnia 2020 r. 1 lipca 2020 r. dla wszystkich podatników.
 • Przesunięcie terminu wejścia w życie nowej matrycy stawek VAT na 1 lipca 2020 r. Do 30 czerwca 2020 r. będą stosowane dotychczasowe przepisy ustawy o VAT i przepisy wykonawcze do Ustawy o VAT w zakresie stosowania obniżonych stawek opodatkowania.
 • Przesunięcie na 1 lipca 2020 r. terminów związanych w wydawaniem i mocą ochronną Wiążących Informacji Stawkowych.
 • Możliwość wystawienia paragonu do sprzedaży ewidencjonowanej na kasie rejestrującej w formie papierowej lub elektronicznej – naturalnie nie będzie obowiązku wydrukowania paragonu wystawionego w formie elektronicznej.

ORDYNACJA PODATKOWA


Wydłużenie terminu wydania interpretacji indywidualnych


Sprawy interpretacyjne zainicjowane poprzez złożenie wniosku o wydanie interpretacji przed wejściem w życie specustawy lub złożone przed zakończeniem epidemii, zostaną wydłużone o 3 miesiące. Minister Finansów uzyskał również uprawnienie do przedłużania terminu do wydania interpretacji indywidualnej, o dalsze okresy, nie więcej jednak niż o 3 miesiące (de facto zatem na nowe interpretacje podatnicy mogą oczekiwać 6 miesięcy). Niewątpliwie zmiana ta nie jest korzystna z punktu widzenia podatników czekających na interpretację, mającą istotny wpływ na decyzję np. o korekcie zeznania, deklaracji etc.

MDR (obowiązki związane ze zgłaszaniem schematów podatkowych)


Terminy związane z krajowymi schematami podatkowymi nie rozpoczną się, a rozpoczęte będą zawieszone w okresie od 31 marca 2020 r. do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii, nie dłużej niż do 30 czerwca 2020 r.

Zwolnienie w podatku od nieruchomości


W zakresie podatku od nieruchomości ustawodawca upoważnił gminy do wprowadzenia za część roku 2020, zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Gminy samodzielnie mają określić czas zwolnienia.

Oprócz tego Rada gminy może przedłużyć, w drodze uchwały, terminy płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., nie dłużej niż do dnia 30 września 2020 r.

W przypadku osób fizycznych rozwiązanie to będzie dotyczyć raty podatku płatnej do dnia 15 maja, natomiast w przypadku osób prawnych, rat podatku płatnych do: 15 kwietnia, 15 maja i 15 czerwca 2020 r.

Zawieszenie biegu terminów postępowań podatkowych


Z mocy ustawy zawieszeniu ulega bieg terminów procesowych i sądowych, w tym m.in. w kontrolach i postępowaniach prowadzonych na podstawie Ordynacji podatkowej, kontrolach celno-skarbowych, postępowaniach sądowoadministracyjnych i karnoskarbowych.

Nie ulega wątpliwości, że z uwagi na obawę przed rozprzestrzenianiem się wirusa czynności takie jak m.in. przesłuchania świadków, oględziny, wyjaśnienia stron, i tak nie byłyby przeprowadzane. Nie można jednak tracić z pola widzenia, że brak szybkiego załatwienia sprawy może być w pewnych przypadkach niekorzystny dla samego podatnika, który np. czeka na finalnie pozytywną dla siebie decyzję, narzekając na przewlekle / opieszale prowadzone postępowanie.

oprac. : eGospodarka.pl

Oceń

1 0

Podziel się

Poleć na Wykopie

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

bezpłatny program PIT 2019

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: