eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Branża turystyczna z nową tarczą antykryzysową 5.0

Branża turystyczna z nową tarczą antykryzysową 5.0

2020-09-29 13:13

Branża turystyczna z nową tarczą antykryzysową 5.0

Firmy turystyczne mogą liczyć na dodatkową pomoc do Państwa © WavebreakmediaMicro - Fotolia.com

Prezydent już podpisał ustawę z 17 września 2020 r. zmieniającą ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (tzw. Tarcza 5.0). Tym razem świadczenia zostały skierowane do wybranych branż (turystycznej).

Przeczytaj także: ZUS zwróci nadpłaty składek zabrane w ramach tarczy antykryzysowej

W ramach tarczy antykryzysowej 5.0 przedsiębiorcy z branży turystycznej mogą liczyć na świadczenie postojowe oraz zwolnienie ze składek ZUS.

Wspomniana ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw z 23 września 2020 r. pod poz. 1639. Wejdzie w życie po 21 dniach od jej ogłoszenia, czyli 15 października. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zamieścił na swojej stronie internetowej (www.zus.pl) stosowny komunikat, w którym wyjaśnił, kto o nową pomoc będzie mógł się ubiegać. Treść komunikatu prezentujemy poniżej:

Ustawa wprowadza trzy formy wsparcia udzielanego przez ZUS przedstawicielom branży turystycznej, estradowej i wystawienniczej:

I. świadczenie postojowe
Prawo do świadczenia postojowego uzyskali przedsiębiorcy, którzy prowadzą przeważającą działalność jako agenci turystyczni i przewodnicy turystyczni.

fot. WavebreakmediaMicro - Fotolia.com

Firmy turystyczne mogą liczyć na dodatkową pomoc do Państwa

W ramach tarczy antykryzysowej 5.0. branża turystyczna może liczyć na kolejną pomoc od państwa. Będzie to nowe świadczenie postojowe oraz zwolnienie ze składek ZUS. Warunkiem ich uzyskania będzie m.in. 75% spadek obrotów w danym miesiącu w stosunku do tego samego miesiąca roku ubiegłego.


II. dodatkowe świadczenie postojowe
Prawo do dodatkowego świadczenia postojowego będzie przysługiwało przedsiębiorcom, dla których przeważającym rodzajem prowadzonej działalności gospodarczej jest:
 • transport turystyczny,
 • wystawianie i występowanie w przedstawieniach teatralnych, operowych, baletowych, cyrkowych,
 • prowadzenie pokojów zagadek, domów strachu, dyskotek, salonów gier elektronicznych, plaż, jarmarków.

III. zwolnienie z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r.
Będzie przysługiwało płatnikom sektora turystycznego, hotelarskiego, organizacji i obsługi targów, konferencji, wystaw (na podstawie kodu przeważającej działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007).

Świadczenie postojowe


Świadczenie postojowe po raz pierwszy przysługuje osobom prowadzącym działalność oznaczoną na dzień złożenia wniosku, jako rodzaj przeważającej działalności kodem 79.11.A, 79.90.A (agenci i przewodnicy turystyczni).
 1. prawo do świadczenia będą mieli przedsiębiorcy, którzy prowadzą przeważającą działalność oznaczoną kodem 79.11.A (agenci turystyczni) jeśli:
  • rozpoczęli prowadzenie pozarolniczej działalność gospodarczej przed 1 kwietnia 2020 r.,
  • zamieszkują na terytorium RP, mają obywatelstwo RP, Państwa Członkowskiego UE, Państwa Członkowskiego EFTA, Konfederacji Szwajcarskiej lub są cudzoziemcami legalnie przebywającymi na terytorium RP,
  • odnotowali przestój w prowadzeniu tej działalności gospodarczej w następstwie wystąpienia COVID-19,
  • nie podlegają ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu, chyba że podlegają ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

  Świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w 2020 r. nie więcej niż trzykrotnie. Jeżeli świadczenie wcześniej zostało już trzykrotnie wypłacone to nie przysługuje ono ponownie.
 2. prawo do świadczenia postojowego będą mieli przedsiębiorcy, którzy prowadzą przeważającą działalność oznaczoną kodem 79.90.A (przewodnicy turystyczni) jeśli:
  • zamieszkują na terytorium RP, mają obywatelstwo RP, Państwa Członkowskiego UE, Państwa Członkowskiego EFTA, Konfederacji Szwajcarskiej lub są cudzoziemcami legalnie przebywającymi na terytorium RP,
  • odnotowali przestój w prowadzeniu działalności gospodarczej w następstwie wystąpienia COVID-19,
  • zawiesili prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej po dniu 31 sierpnia 2019 r.,
  • działalność ma charakter sezonowy i w 2019 r. była wykonywana przez okres nie dłuższy niż 9 miesięcy.

  Świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w 2020 r. nie więcej niż trzykrotnie. Jeżeli świadczenie wcześniej zostało już trzykrotnie wypłacone to nie przysługuje ono ponownie.

Dodatkowe świadczenie postojowe


O dodatkowe świadczenie postojowe mogą ubiegać się osoby, które na dzień złożenia wniosku, prowadziły jako przeważającą działalność oznaczoną kodem PKD 49.39.Z, 77.39.Z, 90.01.Z, 90.02.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z (wykaz PKD poniżej), jeśli:
 • uzyskały przychód z tej działalności w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.
 • wcześniej skorzystały ze świadczenia postojowego (otrzymały co najmniej jedno świadczenie).

Dodatkowe świadczenie postojowe przysługuje w takiej samej wysokości co wcześniej wypłacone świadczenie i przysługuje nie więcej niż trzykrotnie.

Zwolnienie z obowiązku opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r.


Zwolnienie z opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. przysługuje płatnikom składek, którzy na dzień złożenia wniosku prowadzili jako przeważający rodzaj działalności, działalność oznaczoną kodami PKD 49.39.Z, 55.10.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 79.90.A, 82.30.Z, 90.01.Z, 90.02.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z (wykaz PKD poniżej), jeśli:
 • byli zgłoszeni jako płatnicy składek przed 30 czerwca 2020 r.
 • przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który składany jest wniosek o zwolnienie z opłacania składek był niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.
 • deklaracje rozliczeniowe i imienne raporty miesięczne zostaną złożone za miesiące wskazane we wniosku najpóźniej do 31 października br.,
 • wniosek o zwolnienie z opłacania należnych składek zostanie złożony nie później niż do 30 listopada br.

Zwolnienie będzie przysługiwało niezależnie od tego czy zostały opłacone składki za wskazany we wniosku okres.


Wykaz kodów PKD 2007, uprawniających do opisanych wyżej świadczeń, wprowadzonych tarczą 5.0:


Świadczenie postojowe
 • 79.11.A - Działalność agentów turystycznych
 • 79.90.A - Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

Dodatkowe świadczenie postojowe
 • 49.39.Z - Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
 • 77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 90.01.Z - Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
 • 90.02.Z - Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
 • 93.29.A - Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni
 • 93.29.B - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

Zwolnienie ze składek
 • 49.39.Z - Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
 • 55.10.Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
 • 77.39.Z- Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 79.11.A - Działalność agentów turystycznych
 • 79.90.A - Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
 • 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 • 90.01.Z - Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
 • 90.02.Z - Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
 • 93.29.A - Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni
 • 93.29.B - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

Przeczytaj także


Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

PARTNER DZIAŁU PODATKI:

rozlicz swój PIT i pomóż dzieciom zapomnieć o chorobie

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: