eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Tarcza antykryzysowa 6.0: kto skorzysta ze wsparcia z ZUS?

Tarcza antykryzysowa 6.0: kto skorzysta ze wsparcia z ZUS?

2021-01-05 13:24

Tarcza antykryzysowa 6.0: kto skorzysta ze wsparcia z ZUS?

ZUS ponownie zwolni ze składek i wypłaci postojowe © alphaspirit - Fotolia.com

Ostatnia tarcza antykryzysowa (6.0) przewiduje wsparcie w postaci m.in. zwolnienia ze składek ZUS, świadczenia postojowego czy dodatkowego postojowego. Nie będzie ona jednak przysługiwać wszystkim. Sprawdź do których branż została ona skierowana, kiedy składać wnioski.

Przeczytaj także: Nowa tarcza antykryzysowa: można składać wnioski o zwolnienie z ZUS

Tarcza 6.0 – wsparcie z ZUS


Co ostatnia tarcza daje przedsiębiorcom? Ci od 30 grudnia 2020 r. mogą złożyć wniosek o jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe oraz o zwolnienie z opłacania składek za listopad 2020 r. Na tym jednak nie koniec. Nowa tarcza bowiem zmienia zasady ubiegania się o zwolnienie ze składek ZUS również za miesiące wcześniejsze (lipiec-wrzesień), czy zwolnienie z zapłaty składek od umów cywilnoprawnych. Szczegóły poniżej.

Zwolnienie z ZUS za listopad 2020


Osoby prowadzące działalność z branż określonych Tarczą antykryzysową 6.0 mogą od 30 grudnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r. złożyć wniosek o zwolnienie z opłacania składek za listopad 2020 r. Zwolnienie to przewidziane jednak jest dla wybranych podmiotów. Jego warunki są następujące:
 • rodzaj przeważającej działalności, według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, oznaczony był odpowiednim kodem (szczegóły poniżej); ZUS będzie sprawdzać zgodność kodu PKD na wniosku z danymi z rejestru REGON na 30 września 2020 r.),
 • przedsiębiorca musiał być zgłoszony w ZUS jako płatnik składek przed 30 czerwca 2020 r.,
 • przychód z działalności przeważającej uzyskany w listopadzie 2020 r. musiał był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego z tej działalności w listopadzie 2019 r.,
 • przedsiębiorca złożył deklarację rozliczeniową i imienne raporty miesięczne za listopad 2020 r. najpóźniej do 31 grudnia 2020 r. (chyba, że jest zwolniony z obowiązku składania tych dokumentów),
 • przedsiębiorca złoży wniosek o zwolnienie z opłacania należnych składek (RDZ-B6) do 31 stycznia 2021 r.Wniosek złożyć można wyłącznie w formie elektronicznej

fot. alphaspirit - Fotolia.com

ZUS ponownie zwolni ze składek i wypłaci postojowe

Zwolnienie ze składek ZUS, świadczenie postojowe czy dodatkowe świadczenie postojowe - to rozwiązania, które wprowadziła w życie tarcza antykryzysowa 6.0. Ta, w odróżnieniu od wcześniejszego wsparcia, jest jednak dostępna dla ściśle wybranych branż gospodarki.


Zwolnienie dotyczy wyłącznie podmiotów których na dzień 30 września 2020 r. rodzaj przeważającej działalności, według PKD 2007, oznaczony był następującym kodem:
• 47.71.Z - sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
• 47.72.Z - sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
• 47.81.Z - sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach,
• 47.82.Z - sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach,
• 47.89.Z - sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach,
• 49.32.Z - działalność taksówek osobowych,
• 49.39.Z - pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
• 56.10.A - restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
• 56.10.B - ruchome placówki gastronomiczne,
• 56.21.Z - przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering),
• 56.29.Z - pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
• 56.30.Z - przygotowywanie i podawanie napojów,
• 59.11.Z - działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
• 59.12.Z - działalność post produkcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
• 59.13.Z - działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
• 59.14.Z - działalność związana z projekcją filmów,
• 59.20.Z - działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
• 74.20.Z - działalność fotograficzna,
• 77.21.Z - wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,
• 79.90.A - działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,
• 79.90.C - pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
• 82.30.Z - działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
• 85.51.Z - pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
• 85.52.Z - pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
• 85.53.Z - pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu,
• 85.59.A - nauka języków obcych,
• 85.59.B - pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
• 86.10.Z - działalność szpitalna - w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej,
• 86.90.A - działalność fizjoterapeutyczna,
• 86.90.D - działalność paramedyczna,
• 90.01.Z - działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
• 90.02.Z - działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
• 90.04.Z - działalność obiektów kulturalnych,
• 91.02.Z - działalność muzeów,
• 93.11.Z - działalność obiektów sportowych,
• 93.13.Z - działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,
• 93.19.Z - pozostała działalność związana ze sportem,
• 93.21.Z - działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki,
• 93.29.A - działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,
• 93.29.B - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
• 93.29.Z - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna. Ten kod nie obowiązuje od 1 sierpnia 2020 r. Został podzielony na dwa kody, tj.:
o 93.29.A - działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,
o 93.29.B - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
• 96.01.Z - pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich,
• 96.04.Z - działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.

Zwolnienie z ZUS za miesiące lipiec – wrzesień 2020 r.


Tarcza antykryzysowa 5.0 uprawniła określone branże do zwolnienia z obowiązku opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Na podstawie tarczy antykryzysowej 6.0 kolejne branże mogą wystąpić o zwolnienie z opłacania składek za ten okres. Wnioski można składać od 30 grudnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r. (wyłącznie w formie elektronicznej).

Zwolnienie przysługuje tym płatnikom, którzy spełniają następujące warunki:
 • byli zgłoszeni w ZUS jako płatnicy składek do 30 czerwca 2020 r.,
 • przychód z działalności uzyskany w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który składany jest wniosek był niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.,
 • złożyli deklaracje rozliczeniowe i imienne raporty miesięczne za lipiec, sierpień, wrzesień 2020 r. do 31 października 2020 r.

Zwolnienie obejmuje płatników
 1. których rodzaj przeważającej działalności, według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, oznaczony jest następującym kodem:
  • 59.11.Z - działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
  • 59.12.Z - działalność post produkcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
  • 59.13.Z - działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
  • 59.14.Z - działalność związana z projekcją filmów,
  • 59.20.Z - działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
  • 71.11.Z - działalność w zakresie architektury,
  • 79.12.Z - działalność organizatorów turystyki,
  • 90.03.Z - artystyczna i literacka działalność twórcza,
  • 90.04.Z - działalność obiektów kulturalnych,
  • 93.11.Z - działalność obiektów sportowych,
 2. którzy świadczą usługi na rzecz muzeów w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach, oznaczone kodem PKD:
  • 79.90.A - działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,
  • 85.51.Z - pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
  • 85.52.Z - pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
  • 85.59 - pozostałe formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
  • 85.60.Z - działalność wspomagająca edukację,
 3. którzy prowadzą muzeum w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach nie będące instytucją kultury, o zakończonym procesie organizacji muzeum i wpisanym do wykazu muzeów, o którym mowa w art. 5b ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach.

Uwaga
Jeśli na dzień złożenia wniosku rodzaj przeważającej działalności, wg PKD 2007 jest oznaczony kodem 55.10.Z, 79.12.Z, to wniosek należy złożyć do 15 stycznia 2021 r.

Jednorazowe świadczenie postojowe


Osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą, która skorzystała ze świadczenia postojowego z ZUS, może od 30 grudnia 2020 r. wystąpić o jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe. Warunki skorzystania ze świadczenia co do rodzaju działalności gospodarczej są takie same jak w przypadku zwolnienia ze składek ZUS. Wymagany jest też spadek przychodów, z tym że tutaj przychód z działalności w październiku albo listopadzie 2020 r. musiał być niższy o co najmniej 40% w stosunku do tego uzyskanego w tych miesiącach roku 2019 oraz dodatkowo wystąpił przestój w prowadzeniu działalności gospodarczej w następstwie COVID-19.

Jednorazowe świadczenie postojowe przysługuje w takiej samej wysokości co wcześniej wypłacone świadczenie postojowe (czyli 2 080 zł albo 1 300 zł).

Dodatkowe świadczenie postojowe


Od 16 grudnia o dodatkowe świadczenie postojowe mogą wystąpić prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną zgodnie z PKD 2007 kodem:
 • 55.10.Z - hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
 • 79.12.Z - działalność organizatorów turystyki,
 • 93.11.Z - działalność obiektów sportowych.

Dodatkowym warunkiem ubiegania się o świadczenie jest to, aby przychód z działalności w miesiącu przed miesiącem złożenia wniosku był niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu w 2019 r. Warunkiem otrzymania tego świadczenia jest również skorzystanie ze świadczenia postojowego na podstawie wniosku RSP-D albo RSP-DB.

Dodatkowe świadczenie postojowe przysługuje w takiej samej wysokości co wcześniej wypłacone świadczenie postojowe (2 080 zł albo 1 300 zł). Można je otrzymać maksymalnie trzy razy.

Zwolnienie ze składek umów cywilnoprawnych


Osoby wykonujące umowy cywilnoprawne (umowy agencyjne, umowy zlecenia lub inne umowy o świadczenie usług) mogą złożyć wniosek o zwolnienie zleceniodawcy (płatnika) z obowiązku obliczania, potrącania z dochodu i opłacania składek. Wniosek może dotyczyć składek należnych za okres od 1 stycznia 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r.

Aby zwolnić zleceniodawcę z obowiązku naliczania składek muszą być spełnione następujące warunki:
 • umowa musiała być zawarta w okresie pomiędzy 1 stycznia 2021 r. a 31 marca 2021 r.,
 • łączny przychód uzyskany z wykonywania umów zlecenia na rzecz wszystkich zleceniodawców, w miesiącu przed tym, w którym został złożony wniosek nie przekracza 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału,
 • zleceniobiorca nie może podlegać ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu niż wykonywanie umów zlecenia,
 • przedmiot zawartej umowy musi być związany z:
  • działalnością twórczą w zakresie sztuk plastycznych, literatury, muzyki, twórczości audialnej, utworów audiowizualnych, teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii, choreografii, lutnictwa artystycznego i sztuki ludowej,
  • działalnością artystyczną w dziedzinie sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki i instrumentalistyki,
  • działalnością techniczną wspomagającą produkcję audiowizualną lub produkcję i wystawianie wydarzeń artystycznych,
  • usługami w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu oraz usług w zakresie architektury świadczonych przez osoby nieposiadające uprawnień budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,
  • usługami świadczonymi na rzecz muzeów w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach:
   • w zakresie pozaszkolnych form edukacji,
   • przez przewodników muzeów.


Wnioski można składać od 1 stycznia 2021 r.

Jednorazowe świadczenie postojowe dla umów cywilnoprawnych


Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe będzie mogła otrzymać osoba:
 • która uzyskuje przychód z umowy cywilnoprawnej (umowy agencyjnej, umowy zlecenia, innej umowy o świadczenie usług, umowy o dzieło) zawartej do 15 grudnia 2020 r. (włącznie) z tytułu wymienionego w Tarczy antykryzysowej 6.0, tj.:
  • działalności twórczej w zakresie sztuk plastycznych, literatury, muzyki, twórczości audialnej, utworów audio-wizualnych, teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii, choreografii, lutnictwa artystycznego i sztuki ludowej,
  • działalności artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki i instrumentalistyki,
  • działalności technicznej wspomagającej produkcję audiowizualną lub produkcję i wystawianie wydarzeń artystycznych,
  • usług w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu oraz usług w zakresie architektury świadczonych przez osoby nieposiadające uprawnień budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,
  • usług świadczonych na rzecz muzeów w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach:
   • w zakresie pozaszkolnych form edukacji,
   • przez przewodników muzeów.
 • nie ma innego tytułu do ubezpieczeń społecznych niż umowa cywilnoprawna,
 • przychód z umowy cywilnoprawnej w miesiącu przed tym, w którym składany jest wniosek o jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe, nie przekroczył 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 2080 zł. Jeśli suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym składany jest wniosek wynosi do 1299,99 zł, to jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów.

Wniosek (RSP-CD6) o jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe będzie można złożyć od 15 stycznia 2021 r. tylko w formie elektronicznej

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: