eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Tarcza antykryzysowa: dostępne ulgi w spłacie składek ZUS

Tarcza antykryzysowa: dostępne ulgi w spłacie składek ZUS

2020-04-02 13:09

Tarcza antykryzysowa: dostępne ulgi w spłacie składek ZUS

Umorzenie składek ZUS czy świadczenie postojowe? © Andrey Popov - Fotolia.com

Już wiemy, jak ubiegać się o ulgi w ZUS związane z COVID-19. Zakład Ubezpieczeń Społecznych na swojej stronie internetowej zamieścił nowe wnioski pomocy firmom w związku z koronawirusem. Wiemy jak występować o pomoc.
Wsparcie, które można otrzymać w ZUS dzieli się na cztery filary. Jest ono skierowane jedynie do mniejszych firm. Mowa tutaj o:
 • zwolnieniu z obowiązku opłacania składek za trzy miesiące
 • świadczeniu postojowym dla samozatrudnionych
 • świadczeniu postojowym dla zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych
 • uldze w opłacaniu składek w postaci odroczenia terminu płatności bądź rozłożenia jej na raty.

Zwolnienie z obowiązku opłacania składek


Przez okres 3 miesięcy państwo przejmie na siebie obowiązek pokrycia składek ZUS od przedsiębiorców działających przed dniem 1 lutego 2020 r. – zarówno dotyczących ich samych jak i osób z nimi pracujących. Mamy tutaj jednak limit osobowy. Ulga jest przewidziana jedynie dla tych firm, które zgłosiły do ubezpieczeń społecznych nie więcej niż 9 osób – na dzień 29 lutego 2020 r. W limicie tym mieści się zarówno przedsiębiorca, osoby z nim współpracujące, jak i pracownicy zatrudnieni na podstawie umów o pracę czy umów cywilnoprawnych.

Dodatkowo do ulgi będą uprawnione także osoby na samozatrudnieniu, opłacające składki tylko za siebie. Tutaj jednakże przewidziano dodatkowe ograniczenie. Mianowicie przychód takiej osoby uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, nie może być wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. (nie może przekroczyć kwoty 15 681 zł). Oczywiście tutaj również zwolnienie ma zastosowanie, jeżeli firma była prowadzona przed lutym.

Zwolnienie obejmuje składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, FGŚP, FEP. Zarówno przedsiębiorca, jak i pracujące dla niego osoby zachowają prawo do świadczeń zdrowotnych i z ubezpieczeń społecznych za okres zwolnienia ze składek. Przedsiębiorcy opłacający składki na własne ubezpieczenia i osoby z nimi współpracujące zachowują prawo do świadczeń w razie choroby i macierzyństwa jeżeli były objęte dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym na dzień 1 lutego 2020 r.
Ważne
Ze zwolnienia ze składek nie skorzystają firmy, które znajdowały się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 r. i nie regulowały należności, w tym składek pobieranych przez ZUS.

Jak uzyskać ulgę?
W celu uzyskania powyższego wsparcia należy złożyć w ZUS wniosek opatrzony symbolem RDZ oraz załącznik w postaci informacji wymaganych przez Komisję Europejską w związku z udzielaną pomocą publiczną (Komunikat 2020/C 91 I/01).
Mimo korzystania z ulgi należy w dalszym ciągu składać dokumenty rozliczeniowe do ZUS.


Świadczenie postojowe dla samozatrudnionych


Jednorazowe świadczenie postojowe w wysokości 2 080 zł albo 1 300 zł może otrzymać osoba prowadząca działalność gospodarczą, która miała przestój w następstwie COVID-19.

Prawo do niego mają ci przedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność przed 1 lutego 2020 r. i prowadzą ją nadal bądź dokonali jej zawieszenia. Warunki, jakie trzeba tutaj spełnić różnią się w zależności od tego, czy firma jest nadal prowadzona czy też została zawieszona.

I tak przedsiębiorca, który nadal działalność gospodarczą prowadzi ma prawo do świadczenia, gdy przychów uzyskany przed miesiącem, w którym zostanie złożony wniosek o świadczenie postojowe będzie:
 • o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim
 • nie przekroczy 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emerytrurach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

W przypadku przedsiębiorców, którzy działalność zawiesili, o świadczenie będzie można się ubiegać, gdy do zawieszenia dojdzie po 31 stycznia 2020 r., a przychód uzyskany przed miesiącem, w którym zostanie złożony wniosek o świadczenie postojowe, nie przekroczy kwoty wyliczonej jako 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emerytrurach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku

Nadto przedsiębiorca nie może mieć innego tytułu do ubezpieczeń społecznych jak też musi mieszkać na terytorium RP oraz być obywatelem RP lub mieć prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.

Przy spełnieniu powyższych warunków świadczenie postojowe wyniesie 80% wynagrodzenia minimalnego, czyli 2 080 zł z wyjątkiem przedsiębiorców opodatkowanych kartą podatkową korzystających ze zwolnienia z VAT. W ich przypadku nie ma bowiem limitu przychodu, jednakże świadczenie wyniesie tylko połowę wynagrodzenia minimalnego, czyli 1 300 zł.

Jak uzyskać postojowe?
W celu ubiegania się o świadczenie należy złożyć w ZUS wniosek oznaczony symbolem RSP-D w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii.

Świadczenie postojowe dla zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych


Prawo do świadczenia będą mieć też osoby wykonujące umowę cywilnoprawną (umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, umowę o dzieło). Jego wysokość uzależniona będzie od wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego z takich umów.

Aby ubiegać się o świadczenie postojowe, muszą zostać spełnione poniższe warunki:
 • zawarcie umowy cywilnoprawnej musiało mieć miejsce przed 1 lutego 2020 r.
 • osoba zatrudniona na taką umowę nie może mieć innego tytułu do ubezpieczeń społecznych
 • umowa cywilnoprawna nie może być wykonywana w całości lub w części z powodu przestoju w prowadzeniu działalności
 • osoba ubiegająca się o świadczenie musi mieszkać na terytorium RP i być obywatelem RP bądź miecz prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium PR.

Kolejny warunek dotyczy wysokości przychodu z umowy cywilnoprawnej – ten nie może przekraczać kwoty 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

Jaką kwotę można uzyskać?
Jeżeli suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożony zostanie wniosek o świadczenie postojowe jest poniżej 50% wynagrodzenia minimalnego w 2020 r. (czyli nie przekracza 1 299,99 zł) – przysługuje świadczenie postojowe w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów.

Jeżeli wynagrodzenie jest wyższe (ale mieści się w limicie 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia), świadczenie postojowe wyniesie 2 080 zł.

Jak uzyskać postojowe?
Aby osoba pracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej mogła uzyskać świadczenie postojowe, jej zleceniodawca lub zamawiający musi złożyć do ZUS wniosek o świadczenie postojowe oznaczony symbolem RSP-C.

Osoba ubiegająca się o świadczenie musi zleceniodawcy lub zamawiającemu złożyć oświadczenie, że nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu oraz o kwocie przychodów z innych umów (jeżeli te występują). W przypadku zawarcia kilku umów, każdy zleceniodawca lub zamawiający składa wniosek odrębnie dla każdej umowy.

Wniosek o świadczenie postojowe do ZUS należy złożyć najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii. Musi do niego zostać dołączona kopia umowy cywilnoprawnej.

Odroczenie terminu płatności składek bądź rozłożenie na raty


Płatnicy składek, którzy mają trudności w terminowym opłaceniu składek w następstwie COVID-19, mogą skorzystać z ulgi w opłacaniu składek polegającej na odroczeniu terminu płatności lub rozłożeniu na raty należności z tytułu składek. Ulgą są objęte zarówno składki za samego przedsiębiorcę jak i zatrudnianych przez niego osób. Tutaj nie ma znaczenia wielkość przedsiębiorstwa czy jego przychody.

Wprawdzie w dotychczasowych przepisach rozwiązanie takie już występowało, niemniej nowa ulga, która ma zastosowanie jedynie do składek od stycznia 2020 r. polega na zwolnieniu odroczenia terminu płatności czy rozłożenia na raty z opłaty prolongacyjnej (która wynosi 50% odsetek podatkowych za zwłokę).

Warto też pamiętać, że skorzystanie z tej ulgi nie wyklucza możliwości skorzystania z innych form wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej.

Jak uzyskać ulgę?
Aby uzyskać odroczenie terminu płatności bądź rozłożenie składek na raty, należy w ZUS złożyć wniosek oznaczony symbolem RDU.

Jak przekazać dokumenty do ZUS?


Opisane wyżej wnioski można złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń społecznych w jeden z poniższych spobów:
 • drogą elektroniczną przez PUE ZUS
 • za pośrednictwem poczty
 • osobiście w placówce ZUS – wrzucając je do skrzynki na dokumenty oznakowanej napisem "Tarcza antykryzysowa” (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).

Oceń

1 2

Podziel się

Poleć na Wykopie

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

bezpłatny program PIT 2019

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: