eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiRachunkowość › Tarcza antykryzysowa: ewidencja zdarzeń w księgach rachunkowych

Tarcza antykryzysowa: ewidencja zdarzeń w księgach rachunkowych

2020-05-11 13:41

Tarcza antykryzysowa: ewidencja zdarzeń w księgach rachunkowych

Tarcza antykryzysowa w księgach rachunkowych © apops - Fotolia.com

Resort finansów udzielił odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące m.in. sporządzania sprawozdań finansowych w czasie trwania epidemii COVID-19 oraz ewidencjonowania zdarzeń, które wynikając z korzystania przez jednostki z rozwiązań przewidzianych w pakiecie tarczy antykryzysowej i finansowej.

Przeczytaj także: Tarcza antykryzysowa 3.0: nowe zwolnienie z ZUS dla samozatrudnionych

Pytania i odpowiedzi znalazły się na stronie internetowej www.gov.pl/web/finanse w zakładce Co robimy/Rachunkowość/Sprawozdania finansowe w czasie COVID-19/Jednostki Sektora Prywatnego oraz Jednostki Sektora Finansów Publicznych z osobowością prawną (z wyłączeniem jednostek działających na rynku finansowym) - pytania i odpowiedzi

Resort podkreślił przy tym, że prezentuje tutaj jedynie rozwiązania wyłącznie w świetle przepisów ustawy o rachunkowości oraz aktów wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy oraz rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Nie dotyczą one natomiast przepisów podatkowych. Poniżej prezentujemy ich treść:

Pytanie nr 1
W naszej spółce z o.o. rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym (dzień bilansowy wypada 31 grudnia). Jeżeli sporządziliśmy sprawozdanie. finansowe za 2019r. przed 31 marca 2020 r. – to do kiedy zgromadzenie wspólników powinno dokonać zatwierdzenia tego sprawozdania – do 30 czerwca, czy też możemy skorzystać z przedłużonego terminu?

Odpowiedź:
W tym roku termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający został przedłużony o 3 miesiące. W przypadku jednostek, dla których rok obrotowy pokrywa się rokiem kalendarzowym – ostateczny termin zatwierdzenia upływa z dniem 30 września 2020 r.
Podstawa prawna: § 3 ust. 4 rozporządzenia

fot. apops - Fotolia.com

Tarcza antykryzysowa w księgach rachunkowych

Kiedy sporządzić i zatwierdzić sprawozdanie finansowe w czasie epidemii? Jak w księgach handlowych ujmować dofinansowania do pensji pracowniczych otrzymane w związku z COVID-19? A jak zwolnienia ze składek ZUS? Odpowiedzi na te oraz inne pytania udzielił resort finansów w jednym ze swoich komunikatów


Pytanie nr 2
Dzień bilansowy spółki akcyjnej przypada 31 marca 2020 r. Czy zgodnie z rozporządzeniem zyskaliśmy więcej czasu na przeprowadzenie inwentaryzacji magazynu w tym roku? Dodam, że w naszej jednostce nie korzystamy z prawa do odpisania w koszty wartości materiałów i towarów na dzień ich zakupu.

Odpowiedź:
Termin i częstotliwość inwentaryzacji przeprowadzanej na ostatni dzień każdego roku obrotowego uważa się za dotrzymane, jeżeli inwentaryzację składników aktywów – z wyłączeniem aktywów pieniężnych, papierów wartościowych, produktów w toku produkcji oraz materiałów, towarów i produktów gotowych, określonych w art. 17 ust. 2 pkt 4 – rozpoczęto nie wcześniej niż 3 miesiące przed końcem roku obrotowego, a zakończono do 15 dnia następnego roku (art. 26 ust. 3 pkt 1).
W Państwa przypadku termin ten upływał z dniem 15 kwietnia 2020 r, a zatem termin zakończenia. inwentaryzacji może ulec przesunięciu o 90 dni.

Inaczej przedstawia się sytuacja w przypadku jednostek, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym – gdyż dla nich termin przeprowadzenia inwentaryzacji upłynął z dniem 15 stycznia 2020 r. (termin wykonania obowiązków upłynął przed dniem 31 marca 2020 r.) i nie uległ przedłużeniu.
Podstawa prawna: § 3 ust. 3 oraz § 10 rozporządzenia.

Pytanie nr 3
Nasze stowarzyszenie ma przesunięty rok obrotowy, tzn. obecny rok obrotowy rozpoczął się 1 lipca 2019 r. i zakończy 30 czerwca 2020 r. Czy w naszym przypadku możemy skorzystać z uprawnień do przesunięcia o 3 miesiące terminów związanych z obowiązkami określonymi w ustawie o rachunkowości?

Odpowiedź:
Możliwość przesunięcia terminów, m.in. zamknięcia ksiąg rachunkowych, przeprowadzenia inwentaryzacji, sporządzenia sprawozdania finansowego dotyczy tylko tych jednostek, u których rok obrotowy kończy się po dniu 29 września 2019 r., jednak nie później niż w dniu 30 kwietnia 2020 r. Oznacza to, że w tej sytuacji nie jest możliwe przesunięcie odnośnych terminów.
Podstawa prawna: § 10 rozporządzenia.

Pytanie nr 4
W jaki sposób ująć w księgach rachunkowych dofinansowanie do części kosztów wynagrodzeń pracowników wypłacanych przez przedsiębiorstwa (mikro-, małe i średnie) oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, o ile przedsiębiorstwa te odnotowały spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19? (dofinansowanie na podstawie art. 15zzb ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - Dz.U. poz. 374, 567, 568 i 695)

Odpowiedź:
Otrzymane dofinansowanie do części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne spełnia definicję przychodów określoną w art. 3 ust. 1 pkt 30 ustawy o rachunkowości.

Z uwagi na fakt, iż powyższe dofinasowanie otrzymują jednostki, które w następstwie wystąpienia COVID-19 odnotowały spadek obrotów gospodarczych, dofinasowanie to pośrednio związane jest z działalnością operacyjną tych jednostek.

W związku z powyższym równowartość otrzymanych środków pieniężnych z tytułu tego dofinansowania wskazane jest odnieść na zwiększenie pozostałych przychodów operacyjnych, w rozumieniu art. 3 ust.1 pkt 32 ustawy o rachunkowości.

Pytanie nr 5
W jaki sposób ująć w księgach rachunkowych dofinansowanie ze środków FGŚP do wynagrodzeń pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy w następstwie wystąpienia COVID-19 oraz środków na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy? (dofinansowanie na podstawie art. 15g ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - Dz.U. poz. 374, 567, 568 i 695).

Odpowiedź:
Otrzymane dofinansowanie ze środków FGŚP do kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy, spełnia definicję przychodów określoną w art. 3 ust. 1 pkt 30 ustawy o rachunkowości.
Z uwagi na fakt, iż powyższe dofinasowanie otrzymują jednostki, których w następstwie wystąpienia COVID-19, pracownicy objęci są przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy, dofinansowanie to pośrednio związane jest z działalnością operacyjną tych jednostek.
W związku z powyższym równowartość otrzymanych środków pieniężnych z tytułu tego dofinansowania wskazane jest odnieść na zwiększenie pozostałych przychodów operacyjnych, w rozumieniu art. 3 ust.1 pkt 32 ustawy o rachunkowości.

Pytanie nr 6
W jaki sposób ująć w księgach rachunkowych spółki z o.o. zwolnienie z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek ZUS należnych za okres od 1 marca do 31 maja 2020 r. wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres? (zwolnienie na podstawie art. 31zo ust. 1 i 1a ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374, 567, 568 i 695)

Odpowiedź:
Zwolnienie z obowiązku „opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek ZUS należnych za okres od 1 marca do 31 maja 2020 r”, w wyniku którego nastąpi zmniejszenie wartości zobowiązań wobec ZUS, spełnia definicję przychodów określoną w art. 3 ust. 1 pkt 30 ustawy o rachunkowości.

Z uwagi na fakt, iż powyższe zwolnienie jest skutkiem działań państwa będących pomocą skierowaną do jednostek prowadzących działalność gospodarczą w trakcie trwania COVID-19, należy zaklasyfikować to zwolnienie jako zdarzenie pośrednio związane z działalnością operacyjną tych jednostek.

W związku z powyższym umorzenie zobowiązania wobec ZUS wskazane jest odnieść na zwiększenie pozostałych przychodów operacyjnych, w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o rachunkowości.

Pytanie nr 7
W jaki sposób ująć w księgach rachunkowych świadczenie postojowe dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą? (świadczenie na podstawie art. 15zq ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374, 567, 568 i 695)

Odpowiedź:
Dofinasowanie w postaci świadczenia (wynagrodzenia) postojowego dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą i prowadzących księgi rachunkowe, spełnia definicję przychodów określoną w art. 3 ust. 1 pkt 30 ustawy o rachunkowości.

Otrzymane ww. dofinansowanie, jako pomoc państwa w trakcie trwania COVID – 19, związane jest pośrednio z prowadzoną działalnością operacyjną ww. osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą.

W związku z powyższym równowartość otrzymanych środków pieniężnych wskazane jest odnieść na zwiększenie pozostałych przychodów operacyjnych, w rozumieniu art. 3 ust.1 pkt 32 ustawy o rachunkowości.

Przeczytaj także


Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

PARTNER DZIAŁU PODATKI:

rozlicz swój PIT i pomóż dzieciom zapomnieć o chorobie

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: