eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu w podatku dochodowym

Sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu w podatku dochodowym

2014-05-05 13:45

Sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu w podatku dochodowym

Sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu w podatku dochodowym © niyazz - Fotolia.com

Fakt obciążania kosztów prowadzonej działalności gospodarczej wydatkami związanymi z ratami leasingowymi oraz wydatkami za paliwo nie przesądza automatycznie o tym, że samochód po zakończeniu umowy leasingu i jego wykupie staje się składnikiem firmy leasingobiorcy - wskazał WSA w Poznaniu w wyroku z dnia 11.12.2013 r. sygn. akt I SA/Po 574/13.

Przeczytaj także: Prywatna sprzedaż firmowego samochodu osobowego w PIT

To niewątpliwie korzystne stanowisko sądu dla podatników. Orzeczenie nie jest jednak prawomocne, zaś organy podatkowe przyjmują zgoła odmienną argumentację, czego właśnie przykładem jest interpretacja podatkowa, skargę na którą rozpatrzył WSA w Poznaniu we wskazanej wyżej sprawie.

Wnioskodawca wyjaśnił, że w trakcie trwania umowy leasingu, przedmiot umowy w postaci samochodu był wykorzystywany w działalności gospodarczej, a co za tym idzie, wydatki związane z płaconymi ratami leasingowymi, jak też zakupem paliwa były zaliczane w ciężar kosztów uzyskania przychodu. Po zakończeniu umowy wnioskodawca wykupił z leasingu samochód, który następnie wykorzystywał wyłącznie do celów prywatnych, w związku z czym nie wprowadził tego pojazdu do ewidencji środków trwałych. Samochód ten wnioskodawca w dalszym ciągu eksploatuje prywatnie, niemniej nosi się z zamiarem jego sprzedaży. Zadał pytanie, do jakiego źródła przychodów czynność odpłatnego zbycia winien zakwalifikować?

Organ podatkowy uznał, że przychód uzyskany przez podatnika z takiej sprzedaży będzie związany z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą i do tego źródła winien zostać zaliczony. Jego zdaniem przychody z odpłatnego zbycia składnika majątku wykorzystywanego w działalności gospodarczej (a więc również, ze sprzedaży używanego przy prowadzeniu firmy samochodu, będącego wcześniej przedmiotem leasingu), nawet jeżeli nie został on wprowadzony do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych, stanowią przychody z działalności gospodarczej.

Ze stanowiskiem takim wnioskodawca się nie zgodził uznając, że przychód ze sprzedaży samochodu wykupionego na cele prywatne stanowi przychód ze zbycia rzeczy, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej updof).

fot. niyazz - Fotolia.com

Sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu w podatku dochodowym

Fakt obciążania kosztów prowadzonej działalności gospodarczej wydatkami związanymi z ratami leasingowymi oraz wydatkami za paliwo nie przesądza automatycznie o tym, że samochód po zakończeniu umowy leasingu i jego wykupie staje się składnikiem firmy leasingobiorcy.


Sprawa trafiła w związku z tym do sądu, a ten przyznał rację skarżącemu. WSA wskazał, że art. 10 ust. 1 updof wymienia źródła przychodów opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W pkt 8 lit. d tego przepisu ustawodawca wskazał, że źródłem przychodu podlegającym opodatkowaniu jest sprzedaż rzeczy – jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie. Zgodnie z ust. 2 pkt 3 updof tegoż artykułu przepisów art. 10 ust. 1 pkt 8 nie stosuje się jednak do odpłatnego zbycia składników majątku, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, z zastrzeżeniem ust. 3, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności gospodarczej i dniem ich odpłatnego zbycia, nie upłynęło 6 lat.

Z przytoczonych regulacji wynika, że zbycia rzeczy nie można kwalifikować do źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d, jeśli przedmiotem sprzedaży są rzeczy będące składnikami majątku związanego z działalnością gospodarczą, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 updof, który wymienia:
a) środki trwałe,
b) składniki majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa ustalona zgodnie z art. 22g nie przekracza 1.500 zł,
c) wartości niematerialne i prawne
- ujęte w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym także składniki majątku wymienione w lit. b, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego lub udziału w takim prawie nieujęte w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

W związku z tym sąd uznał, że warunkiem przypisania przychodu ze sprzedaży składnika mienia, do źródła w postaci działalności gospodarczej, jest konieczność uznania danego składnika za środek trwały i ujęcia go w ewidencji środków trwałych.

W rozpatrywanej sprawie zaś samochód był wykorzystywany w firmie wnioskodawcy wyłącznie w ramach umowy leasingu. Po zakończeniu tej umowy samochód został nabyty wyłącznie na cele osobiste. Zakupionego samochodu skarżący nie wykorzystywał w prowadzonej firmie, w związku z czym nie mógł on zostać uznany za środek trwały i ujęty w ewidencji środków trwałych.

Skoro zaś ustawodawca w art. 14 zdecydował się wymienić konkretne składniki majątkowe, których sprzedaż generuje przychód z działalności gospodarczej, nie można przyjąć, że katalog ten nie jest zamknięty i uznać za przychód z działalności gospodarczej także sprzedaż składników nieujętych zgodnie z przepisami prawa w ewidencji środków trwałych.

Co za tym idzie, zdaniem WSA nie można mówić o uzyskaniu przychodu z działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 updof, gdy po wykupie z leasingu samochód był wykorzystywany przez podatnika wyłączenie do celów prywatnych i nigdy nie był ujęty w ewidencji środków trwałych prowadzonej firmy. Oznacza to, że wynagrodzenie otrzymane z jego odpłatnego zbycia należy zakwalifikować do przychodów z odpłatnego zbycia innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d updof.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: