eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Zaliczki uproszczone na podatek dochodowy w 2015 r.

Zaliczki uproszczone na podatek dochodowy w 2015 r.

2015-02-12 11:53

Zaliczki uproszczone na podatek dochodowy w 2015 r.

Podatek © Kurhan - Fotolia.com

Zaliczki uproszczone to preferencyjna metoda wpłacania zaliczek na podatek dochodowy, przewidziana dla większości podatników PIT-u (prowadzących działalność gospodarczą) jak i CIT-u. Uproszczenie to polega na wpłacaniu przez cały rok stałej kwoty podatku, którego "korekta" do wysokości faktycznej następuje dopiero w zeznaniu rocznym. Niemniej aby z preferencji tej skorzystać, firma musi istnieć przez pewien okres czasu wstecz jak też osiągać dochód.

Przeczytaj także: Kwartalne zaliczki na podatek dochodowy w 2015 r.

Jak zostało to już wyżej podkreślone, wspomniane rozwiązanie zostało przewidziane dla podatników CIT jak i PIT, ale tutaj opodatkowanych skalą podatkową tudzież podatkiem liniowym (preferencja ta nie jest przewidziana dla form zryczałtowanych opłacania podatku dochodowego). Warto też pamiętać, że zaliczek uproszczonych nie można wpłać w odstępach kwartalnych. Ustawodawca wymaga tutaj wpłacania ich w terminach przewidzianych dla „zwykłych” zaliczek miesięcznych.

Forma opodatkowania (w przypadku podatników podatku dochodowego od osób fizycznych) jest pierwszym warunkiem koniecznym do spełnienia, aby korzystać z zaliczek uproszczonych. Drugi to okres prowadzenia działalności. Otóż prawa do takiego sposobu uiszczania zaliczek nie mają ci podatnicy, którzy po raz pierwszy podjęli działalność w danym roku podatkowym albo roku bezpośrednio go poprzedzającym.
Z wyboru opłacania uproszczonych zaliczek na podatek dochodowy w roku 2015 mogą skorzystać podatnicy, którzy prowadzą działalność gospodarczą co najmniej od 2013 r.

Warunkiem trzecim jest osiągnięcie dochodu w odpowiednim roku podatkowym.

I tak w przypadku podatników PIT korzystających z opodatkowania skalą podatkową, konieczne jest osiągnięcie dochodu powodującego obowiązek zapłaty podatku. W przypadku podatników opodatkowanych liniowo konieczne jest osiągnięcie dochodu. W przypadku CIT-u zaś istotne jest wystąpienie zaliczki na podatek.

O dochód (zaliczki na podatek) z którego okresu konkretnie chodzi? – uzyskany 2 lub 3 lata wcześniej.

fot. Kurhan - Fotolia.com

Podatek

Zaliczki uproszczone to preferencyjna metoda wpłacania zaliczek na podatek dochodowy, przewidziana dla większości podatników PIT-u jak i CIT-u. Uproszczenie to polega na wpłacaniu przez cały rok stałej kwoty podatku, którego "korekta" do wysokości faktycznej następuje dopiero w zeznaniu rocznym.


Podatek dochodowy od osób fizycznych


W przypadku PIT-u przepisy mówią, że podstawę obliczenia zaliczki uproszczonej na dany rok podatkowy stanowi wykazany przez przedsiębiorcę dochód z firmy w zeznaniu podatkowym złożonym w roku poprzedzającym dany rok podatkowy albo w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata, jeżeli w pierwszym ze wskazanych zeznań podatnik nie wykazał dochodu albo też wykazał go w zbyt niskiej wysokości.

Jeżeli sytuacja taka powtórzyła się także w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata (czyli brak dostatecznie wysokiego dochodu), wybór uproszczonego sposobu wpłacania zaliczek na podatek nie jest możliwy.
Co za tym idzie, w przypadku uproszczonych zaliczek na podatek na rok 2015 w pierwszej kolejności istotny jest dochód z roku 2013 (czyli określony w zeznaniu złożonym w roku 2014), a gdy ten nie osiągnie wymaganego poziomu (bądź w ogóle nie wystąpi)– dochód z roku 2012.

Podatnicy opodatkowani skalą podatkową płacą zaliczkę uproszczoną w wysokości 1/12 kwoty obliczonej przy zastosowaniu skali podatkowej obowiązującej w danym roku podatkowym, od dochodu z działalności gospodarczej, wykazanego w jednym z zeznań, o których mowa wyżej. Podobnie jest w przypadku podatników liniowych, z tym że ci stosują zasady przewidziane dla stawki liniowej określania zaliczki na podatek dochodowy.

Przykład
Podatnik, który korzysta z opodatkowania podatkiem liniowym, wybrał na rok 2015 opłacanie zaliczek uproszczonych. W zeznaniu za rok 2013 wykazał dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej w wysokości 120 000 zł. W związku z tym wartość miesięcznej zaliczki uproszczonej w roku 2015 wyniesie: (120 000 x 19%) zł / 12 = 1 900 zł

Warto przy tym pamiętać, że tak obliczona zaliczka ulega obniżeniu o zapłacone przez przedsiębiorcę składki na własne ubezpieczenie zdrowotne (i osób z nim współpracujących) na takich samych zasadach, jak przy ustalaniu „zwykłych” zaliczek miesięcznych.

Podatek dochodowy od osób prawnych


Podatnicy CIT natomiast zaliczki uproszczone wpłacają w wysokości 1/12 podatku należnego wykazanego w zeznaniu CIT, złożonym w roku poprzedzającym dany rok podatkowy. Jeśli w tym zeznaniu nie wykazali podatku należnego, wówczas mogą wpłacać takie zaliczki w wysokości 1/12 podatku należnego wynikającego z zeznania podatkowego złożonego w roku poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata. Jeżeli i tutaj podatek należny nie wystąpił, opłacanie zaliczek w formie uproszczonej nie jest możliwe.

Jak nietrudno zauważyć, jeżeli rok podatkowy podatnika CIT pokrywa się z rokiem kalendarzowym, zaliczki uproszczone w 2015 r. będą ustalane na podstawie podatku należnego wykazanego w zeznaniu za rok 2013 bądź 2012.


Warto pamiętać
Zarówno podatnicy CIT jak i PIT nie mogą dokonać wyboru, z którego zeznania podatkowego będą brali pod uwagę dane przy ustalaniu zaliczek uproszczonych. Reguły te są narzucone przez ustawodawcę odgórnie.


Przykład
Rok podatkowy spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Na rok 2015 wybrała ona zaliczki na podatek w formie uproszczonej. W zeznaniu podatkowym za rok 2013 (czyli złożonym w roku 2014) spółka wykazała podatek należny w wysokości 42 000 zł.
W związku z tym w roku 2015 spółka będzie opłaca zaliczki uproszczone w wysokości: 42 000 zł / 12 = 3 500 zł


Gdy nie ma 12 miesięcy


Jeżeli zeznanie podatnika CIT, na podstawie którego ustalane są zaliczki uproszczone, dotyczy roku podatkowego spółki, który trwał krócej bądź dłużej niż 12 kolejnych miesięcy, zaliczki uproszczone ustala się w wysokości podatku należnego, wykazanego w tym zeznaniu, a przypadającego proporcjonalnie na każdy miesiąc tego roku podatkowego, którego zeznanie dotyczy.

Przykład
Rok podatkowy spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Niemniej prowadzenie działalności gospodarczej rozpoczęła ona w lipcu 2013 r. W związku z tym jej pierwszy rok podatkowy trwał zaledwie 6 miesięcy. Podatek należny w zeznaniu podatkowym za ten rok wynosił 12 000 zł.
W roku 2015 spółka chce opłacać zaliczki uproszczone. Ich miesięczna wysokość zostanie ustalona w następujący sposób: 12 000 zł / 6 = 2 000 zł.


Konieczne zgłoszenie


O wyborze wpłacania zaliczek uproszczonych w roku 2015 należy powiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego w formie pisemnej.
Podatnicy PIT mają na to czas do 20 lutego 2015 r., zaś podatnicy CIT muszą tej czynności dopełnić w terminie wpłaty pierwszej zaliczki w roku podatkowym, w którym po raz pierwszy została ta metoda wpłacania zaliczek wybrana. Jak nietrudno zauważyć, jeżeli rok podatkowy spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym, również będzie to 20 luty 2015 r.

Raz złożone oświadczenie ważne jest także w latach następnych, chyba że w powyższym terminie podatnik powiadomi na piśmie organ podatkowy o rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Advertisement

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: