eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Śmierć podatnika: rodzina nie składa zeznania podatkowego

Śmierć podatnika: rodzina nie składa zeznania podatkowego

2015-04-18 06:20

Śmierć podatnika: rodzina nie składa zeznania podatkowego

PIT © Leszek Czerwonka - Fotolia.com

W przypadku śmierci podatnika, jego zobowiązanie podatkowe związane z uzyskanym dochodem ustala naczelnik urzędu skarbowego, a ewentualnym podatkiem dochodowym od osób fizycznych zostają obciążeni spadkobiercy. Nie mają oni natomiast obowiązku składania deklaracji za zmarłego ani kierowania z własnej inicjatywy do organu podatkowego wyjaśnień - wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 13.04.2015 r. nr IBPBII/2/4511-53/15/ŁCz.

Przeczytaj także: Śmierć nie zwolni z podatków. Spadkobiercy będą płacić daninę

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Wnioskodawczyni wraz z mężem uzyskiwała przychody z tytułu dzierżawy. Małżonkowie złożyli wspólne oświadczenie, że przychody te w 2014 r. w całości będzie rozliczał mąż wnioskodawczyni. Wybrał dla nich opodatkowanie ryczałtem ewidencjonowanym.
21 września 2014 r. mąż zmarł. Dwa dni po jego śmierci dzierżawca dokonał wpłaty na wspólny rachunek bankowy małżonków tytułem czynszu za styczeń-czerwiec 2014 r. Następnie wnioskodawczyni w październiku odprowadziła od wpłaconej kwoty ryczałt na konto urzędu skarbowego wg 8,5% stawki liczonej od uzyskanego przychodu.

Umowa dzierżawy działki była zawarta pomiędzy wnioskodawczynią i jej zmarłym mężem, a dzierżawcą. 15 grudnia 2014 r. wnioskodawczyni złożyła w urzędzie skarbowym oświadczenie o opodatkowaniu uzyskiwanych z tego tytułu przychodów ryczałtem, zaś na początku stycznia sporządziła i przekazał urzędowi zeznanie podatkowe na swoje imię i nazwisko (PIT-28 z załącznikami), w którym wykazała kwotę, która wypłynęła na rachunek bankowy po śmierci męża. Zapłaciła też należny podatek.

fot. Leszek Czerwonka - Fotolia.com

PIT

W przypadku śmierci podatnika, jego zobowiązanie podatkowe związane z uzyskanym dochodem ustala naczelnik urzędu skarbowego, a ewentualnym podatkiem dochodowym od osób fizycznych zostają obciążeni spadkobiercy. Nie mają oni natomiast obowiązku składania deklaracji za zmarłego.


Wnioskodawczyni zadała pytanie, jak winna rozliczyć swojego męża? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Na wstępie należy wyjaśnić, że odpowiadając na wezwanie Organu Wnioskodawca w uzupełnieniu wniosku doprecyzował jego zakres i wskazał, że pytanie dotyczy sposobu rozliczenia zmarłego małżonka. W konsekwencji powyższego wskazania niniejsza interpretacja odnosi się jedynie do sposobu rozliczenia małżonka Wnioskodawcy, nie odnosi się natomiast do jakichkolwiek praw i obowiązków podatkowych Wnioskodawcy, w szczególności sposobu rozliczania przez Wnioskodawcę jego własnego przychodu z tytułu dzierżawy działki.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U z 2012 r. poz. 361 ze zm.) – źródłem przychodu jest najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą.

Przychodami z tytułu dzierżawy – w myśl art. 11 ust. 1 przywołanej ustawy w brzmieniu obowiązującym w 2014 r. – z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Stosownie do treści art. 693 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 121) – przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz.

W przypadku gdy przedmiotem dzierżawy nie są składniki związane z działalnością gospodarczą i umowa dzierżawy nie zostanie zawarta w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej przychody z tego najmu (dzierżawy) mogą być opodatkowane:
• na zasadach ogólnych – według skali podatkowej lub
• ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Podkreślić należy, że wybór kwalifikacji i sposób rozliczania przychodów z dzierżawy, ustawodawca co do zasady pozostawił osobie oddającej rzecz w dzierżawę.

W sytuacji zatem gdy dochody przychody z dzierżawy zostaną opodatkowane wolą podatnika ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, to zastosowanie będą miały uregulowania zawarte w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t.j. Dz.U. z 1998 r. Nr 144 poz. 930 ze zm.).

Zgodnie z treścią art. 2 ust. 1a tej ustawy – osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, mogą opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Przychodów (dochodów) opodatkowanych w formach zryczałtowanych nie łączy się z przychodami (dochodami) z innych źródeł podlegającymi opodatkowaniu na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 3 ww. ustawy).

Jednocześnie w myśl art. 6 ust. 1a ww. ustawy – opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają również otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. Dla ustalenia wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu tych umów, stosuje się art. 11 ust. 2-2b ustawy o podatku dochodowym.

 

1 2 3

następna

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: