eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Wynajem domu: budowa pozbawia przyspieszonej amortyzacji

Wynajem domu: budowa pozbawia przyspieszonej amortyzacji

2015-05-29 12:36

Wynajem domu: budowa pozbawia przyspieszonej amortyzacji

Dom © Alexander Raths - Fotolia.com

Indywidualna stawka amortyzacji ma zastosowanie m.in. do nabytych używanych środków trwałych. Nabyciem natomiast nie jest budowa, czyli wytworzenie takiego środka trwałego (w postaci chociażby budynku). Stąd do wytworzonych środków trwałych preferencja taka nie ma zastosowania - wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 08.05.2015 r. nr IBPBII/2/4511-216/15/MW.

Przeczytaj także: Indywidualna stawka amortyzacji lokalu mieszkalnego

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Wnioskodawca wraz z żoną wybudowali budynek mieszkalny, który został oddany do użytkowania w kwietniu 2004 r. i od tego momentu do stycznia 2015 r. w nim nieprzerwanie zamieszkiwali. W najbliższym czasie jednak będą musieli wynająć dom. Uzyskane z tego tytułu przychodu planują opodatkować skalą podatkową w ramach najmu prywatnego bądź w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Nie zamierzają korzystać z opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym.

Do kosztów uzyskania takiego przychodu małżonkowie chcieli by zaliczać odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości początkowej budynku. W tym zakresie chcieliby przy tym skorzystać z indywidualnej stawki amortyzacji w wysokości 10%, jako że przed oddaniem w najem budynek był bezsprzecznie wykorzystywany przez okres 10 lat. Powstały jednak wątpliwości, czy są spełnione wszelkie przesłanki do takiej preferencji podatkowej, w tym m.in. w zakresie nabycia? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Przepis art. 10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) zawiera katalog źródeł przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wyliczenie tytułów powstawania źródeł przychodów ma na celu pogrupowanie tych źródeł według podobnego charakteru, co następnie skutkuje zróżnicowanym traktowaniem tychże źródeł. Określenie z jakiego źródła pochodzi przychód ma ogromne znaczenie dla ustalenia chociażby takich kwestii jak ustalenie sposobu opodatkowania przychodu, możliwości odliczenia kosztów jego uzyskania itp. W pewnych sytuacjach możliwe jest występowanie wątpliwości, do jakiego źródła przychodów należy zakwalifikować danego rodzaju przychód. Jeden i ten sam przychód stanowić może przychód wyłącznie z jednego źródła. Nie jest możliwa sytuacja, w której ten sam przychód będzie np. zakwalifikowany częściowo do jednego źródła, a częściowo do innego.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy – jednym ze źródeł przychodów jest najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą.

fot. Alexander Raths - Fotolia.com

Dom

Indywidualna stawka amortyzacji ma zastosowanie m.in. do nabytych używanych środków trwałych. Nabyciem natomiast nie jest budowa, czyli wytworzenie takiego środka trwałego (w postaci chociażby budynku).


Stosownie do art. 22 ust. 1 ww. ustawy – kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 tej ustawy.

W myśl art. 22 ust. 8 ww. ustawy – kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z art. 22a-22o, z uwzględnieniem art. 23.

Zgodnie z art. 22a ust. 1 pkt 1 ww. ustawy – amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 22c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością – o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1, zwane środkami trwałymi.

Stosownie do art. 22c pkt 1 i 2 ww. ustawy – amortyzacji nie podlegają:
• grunty i prawa wieczystego użytkowania gruntów,
• budynki mieszkalne wraz ze znajdującymi się w nich dźwigami lub lokale mieszkalne służące prowadzonej działalności gospodarczej lub wydzierżawiane albo wynajmowane na podstawie umowy, jeżeli podatnik nie podejmie decyzji o ich amortyzowaniu.

W świetle ww. przepisów środkiem trwałym może być m.in. budynek mieszkalny, jednakże dokonywanie odpisów amortyzacyjnych od oddanego do używania na podstawie umowy najmu budynku mieszkalnego uzależnione jest od podjęcia przez podatnika w tym zakresie stosownej decyzji.

Jak stanowi art. 22d ust. 2 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – składniki majątku, o których mowa w art. 22a-22c, z wyłączeniem składników wymienionych w ust. 1, wprowadza się do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zgodnie z art. 22n, najpóźniej w miesiącu przekazania ich do używania. Późniejszy termin wprowadzenia uznaje się za ujawnienie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 4 tej ustawy.

Stosownie do art. 22f ust. 1 tej ustawy – podatnicy, z wyjątkiem tych, którzy ze względu na ogłoszoną upadłość obejmującą likwidację majątku nie prowadzą działalności gospodarczej, dokonują odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 22a ust. 1 i ust. 2 pkt 1-3 oraz w art. 22b.

W myśl art. 22h ust. 1 pkt 1 tej ustawy – odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem art. 22k, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek lub wartość wprowadzono do ewidencji (wykazu), z zastrzeżeniem art. 22e, do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór; suma odpisów amortyzacyjnych obejmuje również odpisy, których, zgodnie z art. 23 ust. 1, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Stosownie do art. 22h ust. 2 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – podatnicy, z zastrzeżeniem art. 22l i 22ł, dokonują wyboru jednej z metod amortyzacji określonej w art. 22i-22k dla poszczególnych środków trwałych przed rozpoczęciem ich amortyzacji; wybraną metodę stosuje się do pełnego zamortyzowania danego środka trwałego.

 

1 2

następna

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: