eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Kredyt mieszkaniowy w spadku: odsetki nie są kosztem przy sprzedaży

Kredyt mieszkaniowy w spadku: odsetki nie są kosztem przy sprzedaży

2015-08-20 12:08

Kredyt mieszkaniowy w spadku: odsetki nie są kosztem przy sprzedaży

Kredyt mieszkaniowy w spadku © Unclesam - Fotolia.com

Spłata zaciągniętego przez spadkodawcę kredytu hipotecznego jak i należnych z tego tytułu odsetek jest osobistym zobowiązaniem podatnika z racji bycia spadkobiercą. Nie wpływa ona na koszty uzyskania przychodu przy ustalaniu dochodu ze sprzedaży mieszkania, na które kredyt zaciągnięto - uznał Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 12.08.2015 r. nr IBPB-2-2/4511-182/15/ZuK.

Przeczytaj także: Podatek od sprzedaży nieruchomości: nowe przepisy działają wstecz?

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Wnioskodawca otrzymał w spadku nieruchomość obciążoną kredytem hipotecznym, który spłacał wraz z odsetkami od dnia śmierci spadkodawcy (październik 2011 r.). Kredyt wnioskodawca spłacił w całości, po czym w lutym 2014 r. sprzedał nieruchomość. Zarobione pieniądze w części przeznaczył na zakup mieszkania. Wnioskodawca zadał pytanie, czy spłacony przez niego kredyt tudzież odsetki od tego kredytu udzielonego spadkodawcy na zakup nieruchomości, może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(...) Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) – podlegającym opodatkowaniu źródłem przychodu jest, z zastrzeżeniem ust. 2, odpłatne zbycie:
a. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
b. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
c. prawa wieczystego użytkowania gruntów
-jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

W świetle powyższego przepisu każda czynność prawna, której przedmiotem jest odpłatne zbycie nieruchomości lub praw wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy stanowi źródło przychodów w rozumieniu tego przepisu, jeżeli zostanie dokonana w określonym czasie tj. przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie i nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej. (...)

fot. Unclesam - Fotolia.com

Kredyt mieszkaniowy w spadku

Spłata zaciągniętego przez spadkodawcę kredytu hipotecznego jak i należnych z tego tytułu odsetek jest osobistym zobowiązaniem podatnika z racji bycia spadkobiercą. Nie wpływa ona na koszty uzyskania przychodu przy ustalaniu dochodu ze sprzedaży mieszkania, na które kredyt zaciągnięto.


Zgodnie z art. 922 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.) – spadek to prawa i obowiązki zmarłego wynikające ze stosunków cywilnoprawnych, które z chwilą śmierci przechodzą na następców prawnych.

W myśl z art. 924 i 925 Kodeksu cywilnego – spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku, natomiast otwarcie spadku następuje z chwilą śmierci spadkodawcy.

Oznacza to, że z chwilą śmierci należące do spadkodawcy prawa i obowiązki stają się spadkiem, który podlega przepisom prawa spadkowego, a data śmierci (chwila śmierci) spadkodawcy ustala, kto staje się spadkobiercą oraz co wchodzi w skład masy spadkowej. Tak więc dniem nabycia przez Wnioskodawcę nieruchomości jest dzień śmierci spadkodawcy, tj. 12 października 2011 r. Oznacza to, że odpłatne zbycie nieruchomości w lutym 2014 r. będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

I tak w myśl art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Stosownie do art. 30e ust. 2 ww. ustawy – podstawą obliczenia podatku jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

Zgodnie z zasadą wynikającą z art. 19 ust. 1 ww. ustawy – przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia.

Pojęcie kosztów odpłatnego zbycia (sprzedaży) nie zostało przez ustawodawcę zdefiniowane w ustawie, należy zatem stosować językowe rozumienie tego wyrażenia, zgodnie z którym za koszty sprzedaży nieruchomości uważa się wszystkie wydatki poniesione przez sprzedającego, które są konieczne, aby transakcja sprzedaży mogła dojść do skutku (wszystkie niezbędne wydatki bezpośrednio związane z tą czynnością). Można do takich kosztów zaliczyć m.in. związane ze zbyciem koszty wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego, prowizje pośredników w sprzedaży nieruchomości, koszty ogłoszeń w prasie związanych z zamiarem sprzedaży nieruchomości. Pomiędzy tymi wydatkami a dokonanym odpłatnym zbyciem musi istnieć zatem związek przyczynowo-skutkowy.

Tak ustalony przychód można następnie pomniejszyć o koszty jego uzyskania. Ustawodawca przewidział, że ustalać się je będzie albo zgodnie z art. 22 ust. 6c, albo art. 22 ust. 6d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przy czym podatnik nie może sobie wybrać, który z tych przepisów chce stosować. Każdy z nich ma bowiem w swej treści przewidziane wyraźnie okoliczności, w których można go użyć. Kryterium rozróżnienia stanowi sposób w jaki nabyto nieruchomość: odpłatny lub nieodpłatny. W rezultacie myli się Wnioskodawca sądząc, że w rozpatrywanej sprawie zasadnicze znaczenie ma art. 22 ust.6c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w którym upatruje prawa zaliczenia spłaconego przez siebie kredytu i odsetek do kosztów uzyskania przychodu ze sprzedaży nieruchomości.

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: