eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › WNT w podatku VAT: istotne przemieszczenie towaru

WNT w podatku VAT: istotne przemieszczenie towaru

2015-10-24 06:01

WNT w podatku VAT: istotne przemieszczenie towaru

Transport towarów © M. Johannsen - Fotolia.com

Sam zakup towaru od kontrahenta z innego kraju UE nie jest wystarczający do potraktowania transakcji jako wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru. Musi tutaj bowiem nastąpić jeszcze przemieszczenie towaru z innego kraju UE do Polski. Jeżeli towar będzie dostarczony z polskiego magazynu, jest to transakcja krajowa a nie wewnątrzunijna- uznał Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 16.10.2015 r. nr IBPP4/4512-218/15/EK.

Przeczytaj także: WNT w VAT gdy faktura wewnętrzna na przemieszczenie towaru

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?


Spółka zamierza rozpocząć współpracę z nowym dostawcą, który proponuje mu zakup towarów w ramach WNT. Firma jest zarejestrowana w Wielkiej Brytanii, zaś towar importuje z USA drogą morską. Odprawa celna odbywa się w portach Holandii lub Niemczech, po czym towar trafia na magazyn do jednej z firm logistycznych w Polsce.

Stamtąd towar jest dostarczany do klientów w Polsce po złożeniu zamówienia. Potwierdzeniem transakcji jest wystawiona faktura przez kontrahenta unijnego (nie zawiera podatku) oraz list przewozowy z firmy logistycznej znajdującej się w Polsce. Z listu tego jasno wynika, że krajem dostawy towaru jest Polska. Podmiot brytyjski w Anglii jest zarejestrowany i nie posiada w Polsce miejsca prowadzenia działalności. Jedynie najmuje powierzchnie magazynowe w polskiej firmie logistycznej.

Wnioskodawca zadał pytanie, czy zakup taki należy rozliczyć jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru i jak taka transakcja winna być udokumentowana? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(...) Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej „podatkiem”, podlegają:
1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
2. eksport towarów;
3. import towarów na terytorium kraju;
4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

fot. M. Johannsen - Fotolia.com

Transport towarów

Sam zakup towaru od kontrahenta z innego kraju UE nie jest wystarczający do potraktowania transakcji jako wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru. Musi tutaj bowiem nastąpić jeszcze przemieszczenie towaru z innego kraju UE do Polski. Jeżeli towar będzie dostarczony z polskiego magazynu, jest to transakcja krajowa a nie wewnątrzunijna.


Z powyższego przepisu wynika tzw. zasada terytorialności, zgodnie z którą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m. in. odpłatne świadczenie usług, ale tylko w sytuacji, gdy miejscem ich świadczenia (określanym na podstawie przepisów ustawy) jest terytorium kraju.

Przez terytorium kraju rozumie się terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem art. 2a (art. 2 pkt 1 ustawy).

W myśl art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…) - art. 7 ust. 1 ustawy.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy – przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4, rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz.

Art. 9 ust. 2 ustawy stanowi, że wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów ma miejsce pod warunkiem, że:
1.nabywcą towarów jest:
a. podatnik, o którym mowa w art. 15, lub podatnik podatku od wartości dodanej, a nabywane towary mają służyć działalności gospodarczej podatnika,
b. osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w lit. a – z zastrzeżeniem art. 10;
2.dokonujący dostawy towarów jest podatnikiem, o którym mowa w pkt 1 lit. a.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Na mocy art. 15 ust. 2 ustawy – działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Tym samym potraktowanie danej czynności jako wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów zawsze wymaga spełnienia dwóch podstawowych warunków:
• po pierwsze, podmiot z jednego państwa członkowskiego musi nabyć prawo do rozporządzania towarami jak właściciel; zatem na rzecz tego podmiotu musi być dokonana dostawa,
• po drugie, w wyniku dokonanej dostawy towary są przemieszczane na terytorium innego państwa członkowskiego niż państwo wysyłki, przy czym pozostaje bez znaczenia, kto faktycznie przewozi towar i na czyje zlecenie jest to czynione, gdyż towary w wyniku dokonanej dostawy mogą być wysyłane lub transportowane przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz. Ponadto bez znaczenia jest również w którym kraju dostawca posiada swoją siedzibę.

Dodatkowo transakcja może zostać uznana za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów pod warunkiem, że nabywcą tych towarów jest podatnik o którym mowa w art. 15 lub podatnik podatku od wartości dodanej, a nabywane towary mają służyć działalności gospodarczej podatnika, lub osoba prawna niebędąca podatnikiem o którym mowa w art. 15, natomiast dokonujący dostawy towarów jest podatnikiem o którym mowa w art. 15 lub podatnikiem podatku od wartości dodanej. (...)

Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że przedmiotowa transakcja nabycia towarów od kontrahenta z Wielkiej Brytanii nie stanowi wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów po stronie Wnioskodawcy, gdyż – jak wynika z okoliczności sprawy – w ramach tej dostawy (po złożeniu zamówienia i zawarciu transakcji sprzedaży) nie nastąpi przemieszczenie do Polski towarów z terytorium innego państwa członkowskiego – towar po zawarciu transakcji będzie dostarczany do Wnioskodawcy z magazynu znajdującego się na terytorium Polski. Nie zostaje zatem spełniony jeden z podstawowych warunków dla uznania dostawy za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. (...)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: