eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Jak sprzedać samochód wykupiony z leasingu bez podatku?

Jak sprzedać samochód wykupiony z leasingu bez podatku?

2016-03-04 12:49

Jak sprzedać samochód wykupiony z leasingu bez podatku?

Jak sprzedać samochód wykupiony z leasingu bez podatku? © jayzynism - Fotolia.com

Samochód w firmowym leasingu można wykupić prywatnie, a więc poza działalnością gospodarczą. Jego późniejsza sprzedaż, jeżeli pomiędzy wykupem a zbyciem upłynie co najmniej 6 miesięcy - nie będzie opodatkowana podatkiem dochodowym - przyznał Minister Finansów w interpretacji indywidualnej z dnia 25.02.2016 r. nr DD9.8220.2.56.2016.KZU.

Przeczytaj także: Samochód w leasingu: wykup prywatny a faktura na firmę

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?


Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą, dla której podstawowym urządzeniem księgowym zaprowadzonym na potrzeby podatku dochodowego, jest podatkowa księga przychodów i rozchodów (metoda uproszczona, zgodnie z którą koszty rozpoznaje się w dacie ich poniesienia, czyli dacie wystawienia faktury czy innego dowodu).

Zainteresowana zamierza zawrzeć umowę leasingu operacyjnego w związku z tą działalnością, na samochód. Po jej zakończeniu samochód zostanie wykupiony ale prywatnie - nigdy nie zostanie on zaliczony do środków trwałych firmy. Wnioskodawczyni zadała pytanie, czy sprzedaż takiego samochodu po upływie co najmniej 6 miesięcy od jego wykupu, będzie objęta podatkiem dochodowym? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(...) Zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania, wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) - zwana dalej „ustawą”, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

fot. jayzynism - Fotolia.com

Jak sprzedać samochód wykupiony z leasingu bez podatku?

Samochód w firmowym leasingu można wykupić prywatnie, a więc poza działalnością gospodarczą. Jego późniejsza sprzedaż, jeżeli pomiędzy wykupem a zbyciem upłynie co najmniej 6 miesięcy - nie będzie opodatkowana podatkiem dochodowym.


Jednym ze źródeł przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) jest odpłatne zbycie innych rzeczy – jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie.

Jednakże, jeżeli rzecz ruchoma stanowi składnik majątku wymieniony w art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy, to przychód ze sprzedaży tej rzeczy będzie zaliczony do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy, czyli do działalności gospodarczej. Zgodnie bowiem z art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy (w stanie prawnym obowiązującym do dnia 31 grudnia 2014 r.) przychodem z działalności gospodarczej są również przychody uzyskane z odpłatnego zbycia składników majątku wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą będących:
a. środkami trwałymi,
b. składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa ustalona zgodnie z art. 22g nie przekracza 1 500 zł,
c. wartościami niematerialnymi i prawnymi
- ujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym także przychody z odpłatnego zbycia składników wymienionych w lit. b), spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego lub udziału w takim prawie nieujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem ust. 2c; przy określaniu wysokości przychodów przepisy ust. 1 i art. 19 stosuje się odpowiednio.

Przychody z odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy, z zastrzeżeniem ust. 3, podlegają opodatkowaniu, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia, nie upłynęło 6 lat (art. 10 ust. 2 pkt 3 ustawy).

Zatem odnosząc wyżej powołane regulacje prawne do przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego stwierdza się, że skoro wykupiony po zakończeniu umowy leasingu samochód nie będzie przez Wnioskodawczynię wykorzystywany w działalności gospodarczej i nie zostanie zaliczony do składników majątku firmy, wymienionych w art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy, to przychód uzyskany ze sprzedaży tego samochodu nie będzie stanowił przychodu z działalności gospodarczej. Przychód ze sprzedaży tego samochodu należy zakwalifikować do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy, czyli do odpłatnego zbycia rzeczy. W sytuacji, gdy zbycie samochodu miało miejsce po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło jego nabycie, obowiązek podatkowy po stronie Wnioskodawczyni nie powstanie. (...)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: