eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Dokumentowanie odliczanych darowizn w PIT za 2015 r.

Dokumentowanie odliczanych darowizn w PIT za 2015 r.

2016-04-18 12:56

Dokumentowanie odliczanych darowizn w PIT za 2015 r.

PIT ©  serq - Fotolia.com

Podatnik, który korzysta z odliczeń darowizn w rocznym zeznaniu podatkowym, nie może zapomnieć o ich prawidłowym udokumentowaniu. Fiskus ma bowiem prawo do skontrolowania prawidłowości dokonanych odliczeń. Dokumentacja podatkowa jest tutaj różna w zależności od tego, z którą darowizną mamy do czynienia.

Przeczytaj także: Ulgę na które leki można rozliczyć w zeznaniu podatkowym?

Art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mówi o możliwości odliczenia od dochodu niektórych darowizn. Ich maksymalna kwota wynosi 6% wykazanego przez podatnika w zeznaniu rocznym dochodu (w przypadku ryczałtowców jest to przychód).
Powyższe tyczy się darowizn przekazanych na trzy różne cele, tj.:
  1. na cele pożytku publicznego (tj. cele określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – dalej u.d.p.p.) organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 u.d.p.p. (względnie równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele),
  2. na cele kultu religijnego,
  3. na cele krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi.

Darowizny takie można jednakże odliczyć pod warunkiem, że zostaną one udokumentowane w sposób określony w ustawie. Szczegóły w tym zakresie reguluje art. 26 ust. 7 pkt 1-3.

I tak w przypadku darowizn pieniężnych konieczne jest posiadanie dowodu wpłaty odliczanej kwoty na rachunek bankowy obdarowanego. Może to być także przelew. Nie są tutaj natomiast honorowane darowizny przekazane gotówką, np. w kasie wybranej organizacji.

fot. serq - Fotolia.com

PIT

Podatnik, który korzysta z odliczeń darowizn w rocznym zeznaniu podatkowym, nie może zapomnieć o ich prawidłowym udokumentowaniu. Fiskus ma bowiem prawo do skontrolowania prawidłowości dokonanych odliczeń.


W przypadku darowizn innych niż pieniężne (za wyjątkiem darowizn na cele krwiodawstwa) konieczne jest natomiast posiadanie dowodu, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu. Warto zwrócić uwagę, iż ustawodawca mówi tutaj o jednym dowodzie, na którym powinny znaleźć się wymagane informacje, a nie dowodach. Stąd należy zadbać o to, aby był to jeden dokument.

Z kolei w przypadku darowizn na cele krwiodawstwa należy posiadać zaświadczenie jednostki organizacyjnej realizującej zadania w zakresie pobierania krwi o ilości bezpłatnie oddanej przez krwiodawcę krwi lub jej składników. Warto zauważyć, że tutaj nie jest już wymagane oświadczenie takiej jednostki o przyjęciu darowizny.

Niezbędne są tutaj także dokumenty zawierające dane pozwalające na identyfikację obdarowanego, w szczególności jego nazwę i adres. W składanym zeznaniu rocznym należy bowiem wskazać nie tylko kwotę przekazanej darowizny i dokonanego odliczenia, ale także dane pozwalające na identyfikację obdarowanego, w szczególności jego nazwę i adres.

O gromadzeniu stosownych dokumentów nie można także zapominać w przypadku darowizn na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą, odliczaną od dochodu na podstawie odrębnych ustaw (np. art. 55 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego).
WSA w Szczecinie w wyroku z dnia 9 kwietnia 2014 r., I SA/Sz 213/14 wyjaśnił, że „(...)prawo do odliczenia wydatków z tytułu darowizny na charytatywno-opiekuńczą działalność kościelnych osób prawnych jest prawem podmiotowym podatnika i to na nim ciąży obowiązek czuwania nad prawidłowym i wiarygodnym udokumentowaniem zarówno faktu dokonania darowizny, jak i przeznaczeniem jej na cel wskazany w art. 55 ust. 7 ustawy z 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (...)”.

Warto w tym miejscu dodać, że osoba dokonująca tego odliczenia musi posiadać sprawozdanie o przeznaczeniu darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą. Sprawozdanie takie sporządza i przekazuje darczyńcy kościelna osoba prawna, która otrzymała darowiznę na wskazane cele. Na wypełnienie tego obowiązku ma ona 2 lata, liczą od dnia przekazania darowizny. Wtedy to też sprawozdanie musi trafić do darczyńcy (nie jest ono wymagane na moment dokonywania odliczenia).

Za brak takiego sprawozdania w swojej dokumentacji podatkowej odpowiada podatnik. Stąd, jeżeli go nie dostanie, koniecznym będzie skorygowanie rocznego PIT-a, w którym darowiznę wykazano, o wartość dokonanego odliczenia.
Warto wiedzieć
Darowizny na cele charytatywno-opiekuńcze kościoła nie są w żaden sposób limitowane.

Podatnik dokonujący takich darowizn w celu wypełnienia obowiązków dokumentacyjnych musi brać zarówno te obowiązki, które wynikają z przepisów podatkowych jak i odrębnych ustaw, na podstawie których darowizna jest odliczana

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Advertisement

Crafted in Japan

18.09.23

Hybrydowa Mazda CX-60
o mocy 327KM

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: