eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › W jakich terminach należy wystawiać faktury VAT?

W jakich terminach należy wystawiać faktury VAT?

2016-09-14 13:14

W jakich terminach należy wystawiać faktury VAT?

W jakich terminach należy wystawiać faktury VAT? © Andrey Popov - Fotolia.com

To, że sprzedaż pomiędzy firmami winna być dokumentowana fakturami - wie każdy. W jakim terminie jednak wystawić fakturę? - bardzo często uzyskamy odpowiedź, że w ciągu 7 dni od sprzedaży. W aktualnym stanie prawnym jednakże powyższe już nie występuje, zaś czas na wystawienie faktury jest różny w zależności od tego, jaką czynność ona dokumentuje.

Przeczytaj także: Nota korygująca i faktura korygująca - kto i kiedy wystawia. Co powinna zawierać?

W artykule Jak wystawić opisałem, jakie elementy powinna zawierać faktura. Wśród nich znajdują się daty: wystawienia faktury oraz tzw. sprzedaży.

Nie podałem tam natomiast dokładnych informacji, w jakich terminach faktura powinna być wystawiona. Temat jest bowiem na tyle szeroki, że niepotrzebnie zaśmiecałby konstrukcję tamtego artykułu. Ta kwestia zostaje wyjaśniona poniżej.

Do 15-tego następnego miesiąca


Jak to w podatkach zwykle bywa, mamy pewną zasadę ogólną oraz wyjątki od niej. Tak samo jest w przypadku terminów, w których należy wystawić faktury VAT.

I tak owa zasada ogólna mówi, że fakturę wystawia się nie później niż do 15. dnia miesiąca następującego po tym, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę. Mówiąc zatem innymi słowy sprzedaż dokonana w sierpniu powinna być udokumentowana fakturą wystawioną najpóźniej 15 września - to termin ostateczny.

Taka sama zasada obowiązuje w przypadku wystawiania faktur zaliczkowych - gdzie oczywiście istotna jest data zaliczki/przedpłaty.

Dokument taki można przy tym wystawić wcześniej. Ile?
Ustawodawca mówi, że fakturę można wystawić nawet na 30 dni przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi (albo też otrzymaniem zaliczki czy innej formy przedpłaty).
Ograniczenie co do terminu wcześniejszego wystawienia faktury nie dotyczy faktur w zakresie dostawy i świadczenia usług, jeśli faktura zawierająca informację jakiego okresu rozliczeniowego dotyczy. Do powyższych zalicza się:
  • usługi oraz dostawę towarów, dla których ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń (nie dotyczy np. wydania towaru na podstawie umowy leasingu kapitałowego lub innych umów o podobnym charakterze, które dla celów VAT uznawane są za dostawę towaru),
  • opłaty za media,
  • usługi najmu, dzierżawy, leasingu, ochrony osób, stałej obsługi prawnej oraz biurowej itp. - wymienione niżej.

fot. Andrey Popov - Fotolia.com

W jakich terminach należy wystawiać faktury VAT?

Czas na wystawienie faktury jest różny w zależności od tego, jaką czynność ona dokumentuje.


W praktyce jednakże z reguły fakturę wystawia się po sprzedaży/otrzymaniu zaliczki a nie przed nią. Dlatego też warto zapamiętać, że faktury wystawia się od dnia sprzedaży/otrzymania zaliczki do 15-tego dnia następnego miesiąca (chociaż jak to zostało już wyżej podkreślone, dokument taki może zostać wystawiony znacznie wcześniej). Jeżeli z wystawieniem faktury się pospieszymy, zaś transakcja nie dojdzie do skutku, należy pamiętać o ich odpowiednim skorygowaniu, a niekiedy też opisaniu zaistniałej sytuacji.
Faktury zbiorcze
Nie ma przeszkód, aby przedsiębiorca udokumentował wszystkie transakcje dokonane w ciągu miesiąca dla jednego kontrahenta jedną zbiorczą fakturą bądź wystawiał ją cyklicznie np. za cały tydzień. Niemniej takie rozwiązanie sprawdza się głównie przy transakcjach zawieranych w złotówkach. Jeżeli bowiem te są walutowe, na fakturze komplikuje się sposób przeliczania walut obcych na złotówki (należy bowiem pamiętać, że kurs waluty obcej należy tutaj każdorazowo brać co do zasady z dnia poprzedzającego sprzedaż).

Taki sam termin obowiązuje w przypadku faktur wystawianych na żądanie.
Wskazany termin obowiązuje, jeżeli kupujący zgłosi żądanie wystawienia faktury do końca miesiąca, w którym została zawarta transakcja. Jeśli zgłoszenie nastąpi później - fakturę należy wystawić w terminie 15 dni od zgłoszenia żądania.

Wyjątki od zasady - inne terminy wystawiania faktur


Znamy już zasadę ogólną. Teraz czas poznać wyjątki od niej a tych jest jak zwykle sporo.

Pierwszy wyjątek tyczy się usług budowlanych i budowlano-montażowych. Tutaj fakturę należy wystawić najpóźniej 30. dnia od dnia wykonania tych usług.
Ważna uwaga
W przypadku usług budowlanych, gdy faktura jest wystawiona terminowo, obowiązek podatkowy powstaje w dacie jej wystawienia. Trzeba jednak pamiętać, że tyczy się to jedynie tej sprzedaży, która fakturami musi być dokumentowana, a więc dokonywana na rzecz innych firm czy instytucji. Szerzej pisaliśmy o tym w artykule Usługi budowlane dla Kowalskiego: obowiązek podatkowy VAT

Kolejny wyjątek obejmuje sprzedaż książek drukowanych (PKWiU ex 58.11.1) - z wyłączeniem map i ulotek - oraz gazet, czasopism i magazynów, drukowanych (PKWiU ex 58.13.1 i PKWiU ex 58.14.1). Tutaj fakturę należy wystawić do 60. dnia od dnia wydania takich towarów. Jeżeli jednak umowa będzie przewidywać rozliczenie zwrotów wydawnictw, fakturę należy wystawić nie później niż 120. dnia od pierwszego dnia wydania towarów.

W przypadku drukowania książek (PKWiU ex 58.11.1) - z wyłączeniem map i ulotek - oraz gazet, czasopism i magazynów (PKWiU ex 58.13.1 i PKWiU ex 58.14.1) - z wyjątkiem usług rozliczanych w ramach importu usług - fakturę należy wystawić najpóźniej 90. dnia od dnia wykonania takich czynności.

Z kolei w przypadku niezwrócenia przez nabywcę opakowania zwrotnego objętego kaucją fakturę wystawia się do 7. dnia od określonego w umowie dnia zwrotu. Jeżeli w umowie nie będzie określonego terminu zwrotu opakowania, fakturę należy wystawiać nie później niż 60. dnia od dnia wydania opakowania.

Fakturę należy też wystawić najpóźniej z upływem terminu płatności w przypadku:
  • dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego,
  • świadczenia usług: telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych, wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175załącznika nr 3 do ustawy (a więc związanych z dostarczeniem wody, odprowadzeniem nieczystości itp.), najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze, ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia, stałej obsługi prawnej i biurowej, dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego.
- z wyjątkiem usług stanowiących import usług, do których stosuje się art. 28b ustawy o VAT.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: