eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Zeznania roczne PIT 2017: Ulgi i odliczenia podatkowe w pigułce

Zeznania roczne PIT 2017: Ulgi i odliczenia podatkowe w pigułce

2017-12-18 13:17

Zeznania roczne PIT 2017: Ulgi i odliczenia podatkowe w pigułce

Rozliczamy ulgi i odliczenia w PIT za 2017 rok © Pio Si - Fotolia.com

Dzięki ulgom i preferencjom podatkowym podatnicy mogą skutecznie obniżyć swoje zobowiązanie podatkowe, a nawet otrzymać od urzędu skarbowego zwrot w większej wysokości, niż wpłacony podatek. System ulg podatkowych od kilku lat funkcjonuje niemalże w takim samym kształcie. Rok 2017 rewolucji w tym zakresie również nie wprowadził.

Przeczytaj także: Chętnie rozliczamy się przez internet i korzystamy z ulg podatkowych

2017 rok nie przyniósł nowych ani też nie zlikwidował dotychczasowych dostępnych ulg czy preferencji podatkowych, które uwzględnia się w rozliczeniach rocznych. Także same stawki podatku w stosunku do roku 2016 nie uległy zmianie. Wyjątkiem są tutaj oczywiście stawki karty podatkowej, działów specjalnych produkcji rolnej czy ryczałtu dla osób duchownych. Te jednak są waloryzowane każdego roku i ich lekki wzrost nikogo nie dziwi.

Skala podatkowa na niezmienionym poziomie, podobnie jak ryczałt ewidencjonowany, ale kwota wolna od podatku nie


Kowalski od uzyskiwanych dochodów na ogół płaci podatek wg skali podatkowej. Ta przewiduje natomiast dwie stawki podatku, które od wielu lat pozostają na niezmiennym poziomie: 18% oraz 32% - tę drugą płaci się dla tej części dochodów, które przekraczają (w ciągu roku) próg 85 528 zł (limit także jest nie zmieniany od wielu lat). Opodatkowanie skalą podatkową wg zasad ogólnych charakteryzuje się ponadto występowaniem kwoty wolnej od podatku (czyli dochodu, do przekroczenia którego podatek nie wystąpi. W 2017 r. przepisy w zakresie kwoty wolnej ewoluowały. Dla większości społeczeństwa (których roczne zarobki mieszczą się w widełkach 11 000 zł - 85 528 zł) ta wynosi nadal tyle samo co w latach wcześniejszych, a więc 3 091 zł. Dla najbiedniejszych jednakże poszła ona ostro w górę (do 6 600 zł). Pozbawieni jej zostali zaś najlepiej zarabiający (powyżej 127 000 zł w skali roku). Dla reszty, czyli zarabiających powyżej 6 600 zł i do 11 000 albo powyżej 85 528 zł i do 127 000 zł kwota wolna jest zmienna z tendencją malejącą.
Szerzej na temat kwoty wolnej do podatku w 2017 r. pisaliśmy m.in. w artykule: 6,6 tys. zł to kwota wolna od podatku na 2017 rok

Ryczałtowcy podatek w 2017 r. liczą wg stawek 3%, 5,5%, 8,5%, 17% i 20% w zależności od rodzaju transakcji, której przychód dotyczy, dodatkowo z początkiem 2017 r. wprowadzono do ustawy o ryczałcie nową stawkę podatku w wysokości 2% dostępną dla rolników sprzedających swoje produkty rolne (przetworzone). Tak też będą go deklarować w rocznym rozliczeniu podatkowym.

fot. Pio Si - Fotolia.com

Rozliczamy ulgi i odliczenia w PIT za 2017 rok

W 2017 r. tak samo, jak w latach wcześniejszych, podatnicy będą rozliczać ulgę na dzieci, rehabilitacyjną, internetową czy darowizny. Bez zmian pozostały także koszty podatkowe czy zasady rozliczania strat z lat ubiegłych. Nowa za to jest kwota wolna od podatku i - co warte podkreślenia - po raz pierwszy zmienna.


Koszty uzyskania bez zmian


Na wyższe koszty (a więc mniejszy dochód do opodatkowania) nie mogą w 2017 r. liczyć także ci, którzy ustalają je w zryczałtowanej wysokości. Mowa tutaj o zatrudnionych m.in. na umowy o pracę czy umowy cywilnoprawne. Zryczałtowane pracownicze koszty uzyskania przychodu, wzorem lat wcześniejszych, plasują na miesięcznym poziomie 111,25 zł bądź 139,06 zł, gdy zakład pracy znajduje się w innej miejscowości, aniżeli miejsce zamieszkania pracownika. W takich wartościach w ustawie podatkowej bez zmian funkcjonują one już od wielu lat. W przypadku umów cywilnoprawnych koszty te określone są procentowo od wartości uzyskanego przychodu. Wynoszą one 20% tego przychodu, ale pomniejszonego o składki na ubezpieczenie społeczne, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód.

Twórcy i nadal artyści z ograniczeniami


Niektórzy podatnicy mają prawo do stosowania aż 50% kosztów uzyskania przychodu (także liczonych po tzw. ZUS-ach, gdy wynagrodzenie, do którego stosujemy takie koszty, jest podstawą do naliczania składek). Koszty takie są jednak limitowane. W ciągu roku nie mogą one wynieść więcej, aniżeli 42 764 zł.
W 2018 r. limit kosztów 50% został podwojony, o czym pisaliśmy w artykule: 50% koszty uzyskania przychodu w 2018 r.

Po przekroczeniu wskazanego limitu twórcy ryczałtowe koszty w ogóle nie przysługują (nawet w wysokości 20%). Może on jedynie uwzględnić koszty rzeczywiście poniesione, które muszą być odpowiednio udokumentowane (jako że uwzględnia się je w wysokości faktycznej a nie ryczałtowej).

Ulgi odliczane od dochodu i podatku w PIT 2017


Zmian nie odnotowujemy w dostępnych ulgach podatkowych, a więc rehabilitacyjnej, internetowej czy przekazanych darowizn (na rzecz OPP, krwiodawstwa oraz kultu religijnego), bądź rozliczania strat podatkowych.

W dalszym ciągu występuje prawo odliczenia od dochodu składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, zaś od samego podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne. Pod pewnym warunkami odliczać można także składki zagraniczne. Odliczeniu podlegają oczywiście jedynie składki rzeczywiście zapłacone w ciągu roku bądź pobrane przez płatnika.

W PIT za 2017 r. nadal będzie można podzielić się 1 proc. swojego podatku z wybraną organizacją pożytku publicznego. Bez zmian pozostają także ulgi rozliczane w ramach praw nabytych, a więc tych, których obecnie już nie ma, niemniej podatnicy nadal je rozliczają wskutek uzyskania do nich prawa w okresie ich obowiązywania, a które to jeszcze w pełni nie zostały odliczone.

Ulga na dzieci jak w roku 2016


W PIT-ach za 2017 r. rodzice bądź opiekunowie dzieci małoletnich oraz niektórych pełnoletnich będą mogli rozliczać ulgę prorodzinną. Limity odliczenia są tutaj takie same jak w dwóch ostatnich latach (czyli zmieniają się w zależności od liczby dzieci). W dalszym ciągu, jeżeli na pełne odliczenie zabraknie podatku, podatnik będzie mógł uzyskać dodatkowy zwrot do wysokości nieprzekraczającej wykazanych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Zwrot ten - wzorem roku ubiegłego, będzie wykazywany bezpośrednio w zeznaniu rocznym (wcześniej służył temu druk PIT/UZ).
Przy rozliczaniu ulgi prorodzinnej warto jednak pamiętać, że obecnie fiskus zmienił podejście co do prawa do odliczenia u rodziców niebędących małżeństwem. Obecnie duży nacisk kładziony jest na faktyczne sprawowanie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem a nie tylko jej posiadanie.

Z bieżących ulg zmianie ulegnie jedynie limit odliczanych wpłat na IKZE. W roku 2014 wynosił on bowiem 4 495,20 zł, w roku 2015: 4750,80 zł, w roku 2016: 4 866 zł a na rok 2017 limit wzrasta do 5 115,60 zł.

Odliczenia od przychodu/dochodu

Rodzaj odliczenia Limit odliczenia Zeznanie
Składki na ubezpieczenie społeczne (ZUS) bez limitu PIT-28
PIT-36
PIT-36L
PIT-37
Zryczałtowane pracownicze koszty uzyskania przychodu
 • jeden stosunek pracy: 111,25 zł miesięcznie, 1 335 zł rocznie
 • więcej niż jeden stosunek pracy: 2 002,05 zł rocznie
 • jeden stosunek pracy gdy firma położona poza miejscem zamieszkania: 139,06 zł miesięcznie, 1 668,72 zł rocznie
 • więcej niż jeden stosunek pracy gdy firma położona poza miejscem zamieszkania: 2 502,56 zł rocznie
 • 50% od uzyskanego przychodu po ZUS-ach z tytułu korzystania z praw autorskich, nie więcej niż 42 764 zł (limit dotyczy wszelkich przychodów, do których mają zastosowanie koszty, bez względu na rodzaj zawartej umowy)
PIT-36
PIT-37
Imienne bilety okresowe pracowników bez limitu
jedynie gdy wyższe, niż zryczałtowane koszty ze stosunku pracy
PIT-36
PIT-37
Procentowe zryczałtowane koszty uzyskania przychodu z tytułu umów zlecenie i o dzieło
 • 20% od uzyskanego przychodu po ZUS-ach
 • 50% od uzyskanego przychodu po ZUS-ach z tytułu korzystania z praw autorskich, nie więcej niż 42 764 zł (limit dotyczy wszelkich przychodów, do których mają zastosowanie koszty, bez względu na rodzaj zawartej umowy)
PIT-36
PIT-37
Darowizna na kościół bez limitu PIT-28
PIT-36
PIT-37
Darowizny na cele pożytku publicznego 6 % przychodu/dochodu PIT-28
PIT-36
PIT-37
Darowizne na cele kultu religijnego
Ulga na krew
Ulga rehabilitacyjna
 • Opłacanie przewodników: 2 280 zł
 • Utrzymanie psa przewodnika: 2 280 zł
 • Ulga na leki: nadwyżka ponad 100 zł/m-c
 • Używanie samochodu osobowego: 2 280 zł
PIT-28
PIT-36
PIT-37
Wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego 5 115,60 zł PIT-28
PIT-36
PIT-36L
PIT-37
Limit dochodu osoby niepełnosprawnej uprawniający do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej przez podatnika mającego na utrzymaniu taką osobę 9 120 zł PIT-28
PIT-36
PIT-37
Strata z lat ubiegłych maksymalnie 50% rocznie
termin rozliczenia: 5 kolejnych lat
PIT-28
PIT-36
PIT-36L
PIT-38
Ulga na internet 760 zł PIT-28
PIT-36
PIT-37
Nienależne świadczenia bez limitu PIT-28
PIT-36
PIT-37
Nowe technologie 50% wydatków PIT-36
Ulgi kontynuacja
Duża ulga budowlana (sprzed 1997r.) Niezrealizowana część ulgi wykazana w PIT za 2016 r. PIT-28
PIT-36
PIT-37
Ulga remontowa (sprzed 1997r.) 30% wydatków, nie wiecej niż 11 340 zł PIT-28
PIT-36
PIT-37
Kasa mieszkaniowa (sprzed 1997r.) Niezrealizowana część ulgi wykazana w PIT za 2016 r. PIT-28
PIT-36
PIT-37
Ulga budowlana na wynajem (sprzed 1997r.) Niezrealizowana część ulgi wykazana w PIT za 2016 r. PIT-28
PIT-36
PIT-37
Ulga odsetkowa (sprzed 2007r.) Odsetki od kwoty do 325 990 zł PIT-28
PIT-36
PIT-37

 

Odliczenia od podatku

Rodzaj odliczenia Limit odliczenia Zeznanie
Składki na ubezpieczenie zdrowotne (NFZ) 7,75% podstawy wymiaru składki PIT-16A
PIT-28
PIT-36
PIT-36L
PIT-37
Ulga na dzieci (prorodzinna)

1 112,04 zł na każde dziecko (pierwsze i drugie) rocznie
92,67 zł miesięcznie
3,089 zł dziennie

Małżonkowie wychowujący jedno dziecko nie mają prawa do ulgi, gdy ich dochód przekracza 112 000 zł. Podatnik nie pozostający w związku małżeńskim, a wychowujący jedno dziecko ma prawo do ulgi, jeżeli jego dochód nie przekrocy 56 000 zł, chyba że jest osobą samotnie wychowującą dziecko (wtedy limit dochodu wynosi 112 000 zł).
Ulga na trzecie dziecko wynosi rocznie 2 000,04 zł (166,67 zł miesięcznie), zaś na czwarte i każde kolejne dziecko ulga wynosi 2 700,00 zł rocznie (tj. 225 zł miesięcznie).
W przypadku wychowywania co najmniej dwójki dzieci w zakresie określania prawa do ulgi nie ma znaczenia wartość uzyskanego przez podatnika dochodu.
Gdy wykazany podatek nie pozwala w pełni wykorzystać ulgi prorodzinnej, podatnicy mogą skorzystać z dodatkowego odliczenia w tym zakresie, które jednakże nie może przekroczyć sumy składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne wykazanych w zeznaniu do odliczenia.

PIT-36
PIT-37
Podatek zapłacony za granicą Nie więcej, niż polski podatek przypadający proporcjonalnie na dochód zagraniczny PIT-36
1 proc. na rzecz organizacji pożytku publicznego 1% podatku należnego wynikającego z zeznania rocznego PIT-28
PIT-36
PIT-36L
PIT-37
PIT-38
PIT-39
Ulgi kontynuacja
Duża ulga budowlana (sprzed 2002r.) Niezrealizowana część ulgi wykazana w PIT za 2016 r. PIT-28
PIT-36
PIT-37
Kasa mieszkaniowa (sprzed 2002r.) 30% wydatków, nie więcej niż 11 340 zł PIT-28
PIT-36
PIT-37
Ulga remontowa (sprzed 2006r.) Niezrealizowana część ulgi wykazana w PIT za 2016 r. PIT-28
PIT-36
PIT-37
Ulga uczniowska (sprzed 2004r.) Kwota wynikająca z decyzji, maksymalnie 4 896,18 zł (nauka do 24 m-cy) lub 8 160,31 zł (nauka powyżej 24 m-cy) PIT-28
PIT-36
PIT-37

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: